Prop. 67 L (2011–2012)

Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen legger Kunnskapsdepartementet frem forslag til endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at det skal etableres en felles nasjonal database for registrering av data om vitenskapelig publisering i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene fra 2011, jf. Prop. 1 S (2010-2011). Databasen skal brukes til obligatorisk rapportering av publiseringsdata som er en indikator for resultatbasert finansiering av institusjoner i universitets- og høyskolesektoren, helseforetakene og instituttsektoren som mottar resultatbasert finansiering basert på bl.a. vitenskapelige publikasjoner. Databasen Norsk Vitenskapsindeks (NVI) inngår i det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Current Research Information System in Norway (Cristin). Kunnskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny bestemmelse som pålegger de aktuelle forskningsinstitusjonene å rapportere fødselsnummer til forfattere av forskningspublikasjoner i NVI. Dette vil gi sikkerhet for at forskerne i databasen kan identifiseres tilstrekkelig presist, og at informasjon om publikasjoner kan registreres på rett forsker til enhver tid.