Prop. 67 L (2011–2012)

Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Bestemmelsen om rapportering til database for vitenskapelig publisering vil pålegge de aktuelle forskningsinstitusjonene å rapportere fødselsnummer til forfattere av forskningspublikasjoner til NVI, og vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.