Prop. 67 L (2011–2012)

Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til forslaget til lovbestemmelse

Bakgrunnen for forslaget til en ny § 7-7 i universitets- og høyskoleloven er at Kunnskapsdepartementet, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, har besluttet at det skal etableres en nasjonal database, Norsk vitenskapsindeks, for registrering av data om vitenskapelig publisering i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Lovforslaget legger til rette for bruk av fødselsnummer som identifikasjonsgrunnlag ved registrering av vitenskapelige publikasjoner i denne databasen. Formålet med bestemmelsen kommer til uttrykk i første ledd i forslaget til ny bestemmelse.

Av annet ledd fremgår at bestemmelsen omfatter universiteter og høyskoler, regionale helseforetak og institutter som er omfattet av nasjonale systemer for resultatbasert offentlig finansiering av forskning basert på vitenskapelige publikasjoner. For de regionale helseforetakene gjelder bestemmelsen for alle helseforetak og institusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene og som inngår i Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale system for måling av forskningsaktivitet i de regionale helseforetakene. Oppregningen ekskluderer ikke andre forskningsinstitusjoner fra å registrere publikasjoner i Norsk vitenskapsindeks.

Tredje ledd innebærer at departementet får hjemmel til å pålegge angitte institusjoner å rapportere inn fødselsnummer til Norsk vitenskapsindeks. Departementet kan gi slik pålegg ved forskrift eller enkeltvedtak. Bestemmelsen gir ikke grunnlag for pålegg om å rapportere andre personopplysninger enn forskers navn og fødselsnummer.

Begrepet forfattere omfatter også forskere uten ansettelsesforhold ved den aktuelle institusjonen, slik som gjesteforskere, studenter og lignende.

Bestemmelsen fastsetter at fødselsnumrene som registreres i databasen, bare skal være tilgjengelige for behandlingsansvarlige, databehandler og den som er registrert, jf. personopplysningsloven § 2. Databasen må følgelig bygges opp slik at allmennheten ikke har tilgang til fødselsnumrene.

Forslagets tredje ledd siste punktum åpner for at departementet ved forskrift kan gi regler om hvordan rapporteringen nærmere skal skje. I medhold av denne bestemmelsen kan departementet angi blant annet hvilken base det skal rapporteres til og om den skal skje elektronisk, jf. punkt 5 ovenfor.