Prop. 67 L (2011–2012)

Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

I

I lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler skal ny § 7-7 lyde:

§ 7-7 Rapportering til database for vitenskapelig publisering

  • (1) Denne bestemmelsen har som formål å legge til rette for bruk av fødselsnummer som entydig identifikasjonsgrunnlag ved registrering av vitenskapelige publikasjoner i en nasjonal database for vitenskapelige publikasjoner.

  • (2) Bestemmelsen her gjelder universiteter og høyskoler, regionale helseforetak og institutter som mottar offentlig resultatbasert finansiering av forskning basert på bruk av indikatorer for vitenskapelig publisering. Bestemmelsen gjelder for helseforetak og andre institusjoner som inngår i det nasjonale systemet for måling av forskningsaktivitet i de regionale helseforetakene.

  • (3) Så langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan departementet ved forskrift eller enkeltvedtak gi pålegg til institusjoner som nevnt i annet ledd om å rapportere til database for vitenskapelig publisering navn og fødselsnummer for forfattere av vitenskapelige publikasjoner ved institusjonen. Fødselsnumrene skal bare være tilgjengelige for behandlingsansvarlig, databehandler og den som er registrert. Departementet kan gi forskrift med regler om hvordan rapporteringen nærmere skal skje.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.