Prop. 67 L (2012–2013)

Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser og eventuelt andre konsekvenser

Loven vil ikke ha økonomiske konsekvenser av betydning. Ettersom loven i hovedsak har som formål å oppdatere og presisere gjeldende regelverk, vil loven heller ikke ha administrative konsekvenser av betydning.

Loven vil erstatte forskrift for Norsk kulturråd fastsatt ved kgl.res. 27. august 1965 nr. 3554. Forskriften vil bli opphevet ved kongelig resolusjon.

Til dokumentets forside