Prop. 67 L (2012–2013)

Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

Til innholdsfortegnelse

6 Fremmed rett

Nedenfor følger en beskrivelse av formål, organisering og lovregulering for de forskjellige kulturrådsmodellene i Danmark, Finland, Sverige og England.

6.1 Danmark

Statens Kunstråd har som formål å fremme utvikling av kunst i Danmark og dansk kunst i utlandet, primært innenfor de fire kunstfaglige områdene litteratur, scenekunst, billedkunst og musikk. Rådets to hovedoppgaver er å gi tilskudd til kunstformål og å være rådgiver for offentlige myndigheter for saker innenfor rådets virkeområde. Rådet kan iverksette egne initiativ som fremmer bl.a. internasjonale satsinger og tverrkunstneriske satsinger.

Rådet består av en rådsleder og ni medlemmer. Medlemmene av Statens Kunstråd og utvalgene oppnevnes av kulturministeren og av rådets representantskap. Ministeren utpeker lederen for Statens Kunstråd samt lederne av utvalgene. Rådet er oppnevnt for fire år av gangen. Det finnes fagutvalg for henholdsvis litteratur, scenekunst, billedkunst, musikk samt internasjonal billedkunst. De fem fagutvalgene har fått delegert stor grad av vedtaksmyndighet.

Statens Kunstråd ble opprettet i 2003 og rådets arbeid er regulert i lov om Statens Kunstråd. Statens Kunstråd støtter kunstneriske formål i henhold til loven og de formål som er lagt til rådet i billedkunstloven, litteraturloven, musikkloven og teaterloven.

Ved siden av Statens Kunstråd finnes Statens Kunstfond, som har som formål å fremme dansk skapende kunst gjennom støtte til alle former for kunstnerisk virksomhet. Statens Kunstfond dekker arbeids- og reisestipender, komponisthonorarer og innkjøp av kunst. Midlene fordeles av åtte sakkyndige utvalg, oppnevnt dels av Statens kunstfonds representantskap og dels av kulturministeren. Det er laget en samarbeidsavtale mellom Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.

Fra 2014 samles Statens Kunstfond og Statens Kunstråd i én organisasjon, under navnet Statens Kunstfond.

6.2 Finland

Centralkommisionen för konst er det finske undervisnings- og kulturdepartementets sakkyndige organ på kunstområdet. Centralkommisionen har bl.a. som oppgave å være rådgiver for departementet og andre statlige myndigheter i kunstspørsmål, ta initiativ til tiltak som kan fremme kunsten, dele ut forskjellige stipendier, statlige tilskudd og priser. Centralkommisionen er samordnende organ for ni kunstkommisjoner for henholdsvis film, litteratur, billedkunst, formgiving, scenekunst, arkitektur, tonekunst, dans og foto. De ni kunstkommisjonene deler ut kunstnerstipender, statlige tilskudd og statens kunstpris på sine respektive områder, og avgir uttalelser til Centralkommisionen. Det finnes også tretten regionale kunstkommisjoner som har som oppgave å fremme kunst innenfor sine regioner.

Centralkommisionen er sammensatt av de ni lederne for statens kunstkommisjoner i tillegg til seks andre medlemmer. Regjeringen oppnevner leder og nestleder. Kunstkommisjonenes medlemmer oppnevnes av regjeringen for tre år av gangen etter forslag fra sentrale organisasjoner og institusjoner på ulike kunstområder. De regionale kunstkommisjonene oppnevnes av sine respektive landskapsforbund.

Centralkommisionen ble etablert gjennom en egen lov av 1967, Lag om organisering av konstens främjande.

6.3 Sverige

Statens kulturråd er et statlig organ under det svenske Kulturdepartementet som har som overordnet oppgave å fremme utviklingen på kulturområdet. Statens kulturråd skal gjennom sin virksomhet bidra til å virkeliggjøre nasjonale kulturpolitiske mål bestemt av riksdagen og regjeringen. Kulturrådet fordeler statlige tilskudd på kunst- og kulturområdet, sørger for evaluering av statlig innsats på kulturområdet og informerer om kultur og kulturpolitikk.

Statens kulturråd ledes av et styre på opp til ni medlemmer som oppnevnes av regjeringen. Statens kulturråd oppnevner arbeidsgrupper og referansegrupper. Arbeidsgruppene har delegert vedtaksmyndighet i tilskuddssaker, mens referansegruppene kun har en rådgivende funksjon.

Statens kulturråds oppgaver og organisasjon er sist fastsatt av regjeringen ved Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd. I tillegg har regjeringen fastsatt forordninger om forskjellige tilskuddsordninger.

Ved siden av Statens kulturråd finnes Konstnärsnämnden, en statlig virksomhet som har som oppgave å støtte kunstnere i deres virksomhet. Konstnärsnemden er underlagt Kulturdepartementet og har som hovedoppgave å gi statlige tilskudd og stipender til yrkesaktive kunstnere.

6.4 England

Arts Council England er et organ under den britiske regjeringens departement for kultur, medier og idrett. Arts Council England har som formål å fremme utvikling, forståelse, praktisering, bruk og tilgjengeliggjøring av kunst og kultur. Arts Council England gir tilskudd til prosjekter og organisasjoner innenfor kunstfeltene dans, utdanning, litteratur, musikk, forskning, scenekunst, turneer, visuell kunst, tverrfaglige prosjekter og fra 2011/2012 også tilskudd til museum og bibliotek.

Arts Council England ledes av et National Council som oppnevnes av ministeren for kultur, medier og idrett for fire år av gangen. De 16 medlemmene oppnevnes på grunnlag av kunst- og kulturfaglig kompetanse, ni av dem sitter også i hvert sitt av de ni regionale kulturrådene som ligger under Arts Council England. The National Council har fire faste utvalg under seg: Arts Policy Committee, Arts Investment Committee, Performance and Audit Committee, Remuneration Committee.

Det opprinnelige Arts Council of Great Britain, som siden ble delt opp i nasjonale kulturråd for henholdsvis England, Skottland, Wales og Nord-Irland, ble etablert gjennom Royal Charter i 1946. I dag er det Royal Charter av 1994, sist endret i 2011, som regulerer Arts Council England.

Til dokumentets forside