Prop. 78 L (2012–2013)

Endringer i kirkeloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet legger med dette fram forslag om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven).

Det sentrale formålet med endringsforslagene er å ivareta forutsetningene i den politiske avtalen av 10. april 2008 (kirkeforliket) om at det skal etableres ”reelle valgmuligheter, økt bruk av direkte valg og kirkevalg samtidig med offentlige valg”, omtalt som demokratireformen.

Etter gjeldende bestemmelser ligger det til Kirkemøtet å fastsette nærmere regler om valg til bispedømmeråd. Kirkeloven har nå ikke bestemmelser om at dette valget skal skje ved forholdstallsvalg eller flertallsvalg. Tid og sted for gjennomføring av kirkevalgene er ikke lovregulert. De leke medlemmene til bispedømmerådet skal etter gjeldende bestemmelse velges av menighetsrådsmedlemmene i bispedømmet (indirekte valg).

Hovedinnholdet i lovforslagene er at Kirkemøtets myndighet til å fastsette valgordning reguleres ved bestemmelser om at kirkevalgene skal avholdes samtidig med og i lokaler i umiddelbar nærhet til stortings- eller kommunestyrevalget, at det skal velges sju leke medlemmer av bispedømmerådene ved flertalls- eller forholdstallsvalg og at minimum fire av disse skal velges ved direkte valg. Dette innebærer at hovedelementene i demokratireformen lovfestes.