Prop. 78 L (2012–2013)

Endringer i kirkeloven

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i kirkeloven.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i kirkeloven i samsvar med et vedlagt forslag.