Prop. 78 L (2012–2013)

Endringer i kirkeloven

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for forslagene

2.1 Oppfølging av kirkeforliket

På grunnlag av kirkeforliket og oppfølgingen av St.meld. nr. 17 (2007–2008), jf. Innst. S. nr. 287 (2007–2008) ble det våren 2012 vedtatt endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen. Som følge av grunnlovsendringene vedtok Stortinget dessuten enkelte justeringer i kirkeloven. I Prop. 71 L (2011–2012) ga departementet uttrykk for at det også var ”behov for å foreta endringer i reglene for kirkevalg, ikke minst når det gjelder måten valget av bispedømmerådsmedlemmer og Kirkemøtet gjennomføres på.”

Stortingskomiteen uttalte i Innst. 292 L (2011–2012) blant annet følgende:

Komiteen ser det som utfordrende for Stortinget å ta stilling til en fremtidig valgordning for Den norske kirke nå. Den norske kirke har varslet at den vil utarbeide nye forslag til løsninger på de utfordringer som er påpekt, og komiteen ser det som avgjørende at kirken får mulighet til å komme med forslag til ny valgordning. Komiteen ber om at regjeringen utarbeider forslag til endringer i loven som legges fram for Stortinget. Komiteen ber videre om at regjeringen holder tett kontakt med kirkelige organer og forlikspartnerne i dette arbeidet for å komme frem til den valgordning som skal legges til grunn for de fremtidige valg, jf. Innst. 233 S (2011–2012) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om de grunnlovsendringer som ligger til grunn for denne saken.

I samsvar med komiteens forslag traff Stortinget følgende anmodningsvedtak:

Stortinget ber regjeringen, på bakgrunn av Den norske kirkes behandling av forslag til valgordning, komme tilbake til Stortinget med egen sak om ny valgordning for Den norske kirke i løpet av våren 2013 (vedtak nr. 505, 21. mai 2012).

2.2 Høring høsten 2012

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet beskrev i brev til Kirkerådet 11. september 2012 aktuelle forslag til endringer i kirkelovens valgbestemmelser. Departementet anmodet Kirkerådet om å gjennomføre en særskilt høring blant de kirkelige instansene om saken.

Bakgrunnen for denne framgangsmåten var at den kirkelige valgordningen dels er regulert gjennom bestemmelser i kirkeloven, dels i nærmere regelverk som loven tillegger Kirkemøtet å fastsette. På bakgrunn av drøftinger med Kirkerådets sekretariat antok departementet derfor at det ville være hensiktsmessig å gjennomføre en felles og samlet høring blant de kirkelige instansene om hele sakskomplekset. Det vises i denne sammenheng til stortingskomiteens uttalelse om at det sees som ”avgjørende at kirken får mulighet til å komme med forslag til ny valgordning”, og at regjeringen derfor ble bedt om å holde ”tett kontakt med kirkelige organer og forlikspartnerne i dette arbeidet”.

I møte 27.–28. september 2012 (KR 34/12) sluttet Kirkerådet seg til dette opplegget og ga uttykk for forståelse for at det av tidsmessige grunner ikke ville være mulig å forelegge departementets lovforslag for Kirkemøtet før en lovproposisjon fremmes for behandling i Stortinget. Kirkerådet har derfor lagt til rette for at Kirkemøtet i sitt ordinære møte i april 2013 kan uttale seg om lovproposisjonen.

Forslag om endringer i kirkeloven og i nærmere regler for de kirkelige valgene ble av Kirkerådet sendt på høring til bispedømmerådene 1. oktober 2012. Det ble opplyst at bispedømmerådene kunne ”om de finner det ønskelig og mulig innenfor høringsfristens tidsramme, innhente synspunkter fra menighetsråd og andre kirkelige instanser som grunnlag for sin høringsuttalelse”.

Sakens dokumenter ble videre lagt ut på Kirkerådets hjemmeside, med mulighet for enhver til å avgi uttalelse innen fristen, som ble satt til 20. november 2012.

Kirkerådet mottok 23 høringsuttalelser. I tillegg til de elleve bispedømmerådene avga tolv andre kirkelige instanser uttalelse.

Et stort flertall av bispedømmerådene sluttet seg i hovedsak til forslagene om lovendringer. De instansene som ønsket andre løsninger, gikk i noe ulike retninger. Noen gikk inn for en mer omfattende lovregulering av de kirkelige valgene, mens andre mente loven i større grad burde overlate til Kirkemøtet å fastsette nærmere regler.

Et høringssammendrag ble lagt fram for Kirkerådet, som behandlet saken i sitt møte 6. desember 2012 (KR 50/12). Kirkerådet ga i hovedsak sin tilslutning til departementets forslag til lovendringer. I kapittel 3 er det gjort rede for høringsinstansenes syn på de konkrete forslagene til endringer i kirkeloven.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sendte 16. november 2012 et høringsnotat om lovforslagene på høring til andre berørte instanser. I høringsnotatet gjorde departementet rede for de aktuelle forslagene til endringer i kirkelovens bestemmelser om de kirkelige valgene. Høringsfristen ble satt til 31. desember 2012.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Arbeidsdepartementet

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Fylkesmennene

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 • Delta

 • Den katolske kirke

 • Den norske kirkes presteforening

 • Det Norske Diakonforbund

 • Det praktisk-teologiske seminar

 • Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det teologiske Menighetsfakultet

 • Fagforbundet kirke- og gravferdsansatte

 • Fagforbundet seksjon kirke, kultur og oppvekst

 • Fagforbundet teoLOgene

 • Human-Etisk Forbund

 • Høgskulen i Volda

 • Islamsk råd

 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • Kateketforeningen

 • Kirkeansatte

 • MFO – Musikernes fellesorganisasjon

 • Norges Kristne Råd

 • Misjonshøgskolen

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Det kom inn tolv høringsuttalelser i departementets høringsrunde, i tillegg til de 24 som avga uttalelse i den særskilte kirkelige høringen. Ingen av departementene hadde merknader til forslaget. Det innkom uttalelser fra Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske fakultet, Fagforbundet, Human-Etisk Forbund, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, Musikernes fellesorganisasjon og Presteforeningen, i tillegg til Kirkerådet. Blant disse var det i all hovedsak bred oppslutning om forslagene. Høringsuttalelser til konkrete forslag om endringer i kirkeloven er referert i kapittel 3.