Prop. 78 L (2012–2013)

Endringer i kirkeloven

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 4

Etter den tidligere bestemmelsen i straffeloven § 31 kunne den som dømmes for forbrytelser som nevnt i straffelovens kapittel 8, 9 eller 10 (blant annet landssvik og valgfusk), fradømmes stemmeretten ved offentlige valg. Bestemmelsen ble opphevet ved lov 20. mai 2005 nr. 28 (ikr. 1. januar 2006 iflg. res. 21. des. 2005 nr. 1580). Kravet i kirkeloven § 4 første ledd om ikke å være fradømt stemmerett i offentlige anliggender for å ha kirkelig stemmerett, kan derfor oppheves.

Bestemmelsen i nytt fjerde ledd sikter for det første mot å sikre at de kirkelige valgene avholdes samtidig med valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer. Valg til menighetsrådet og direkte valg av leke medlemmer til bispedømmerådet forutsettes etter dette avholdt på samme tid og sted. Nærmere bestemmelser om at valget skal avholdes på en eller flere dager, om åpningstider for valglokalene og om forhåndsstemmegivning fastsettes av Kirkemøtet i medhold av kirkeloven § 6 første ledd og § 23 annet ledd.

Den nye bestemmelsen har også som sikte at det kirkelige valget skal avholdes i lokaler som befinner seg i umiddelbar nærhet til det lokalet der stortings- eller kommunestyrevalget samtidig avvikles. Valgene skal ikke avholdes i samme rom, men de som skal avgi stemme både ved stortings- eller kommunestyrevalget og ved kirkevalget, skal forholdsvis enkelt kunne finne fram og forflytte seg fra det ene valglokalet til det andre. Formålet med bestemmelsen er å styrke kirkevalgenes offentlige karakter og å bidra til økt oppslutning ved kirkevalgene.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at det etableres ordninger for å avgi forhåndsstemme. Den stenger heller ikke for at velgere kan avgi stemme i andre lokaler i tillegg, for eksempel i kirkehuset etter gudstjenestens slutt.

Til § 23

Den nye bestemmelsen i første ledd bokstav d innebærer at antallet leke medlemmer av bispedømmerådet økes med tre. Det får også følger for Kirkemøtets sammensetning, jf. kirkeloven § 24 første ledd. Valget av disse medlemmene skal, som ved menighetsrådsvalg, skje ved flertalls- eller forholdstallsvalg, jf. kirkeloven § 6 første ledd.

I nærmere regler for henholdsvis menighetsrådsvalget og valget av leke medlemmer til bispedømmerådet, jf. kirkeloven § 6 første ledd første punktum og kirkeloven § 23 annet ledd annet punktum, kan Kirkemøtet blant annet fastsette krav til kandidatlister og nærmere regler for gjennomføring og opptelling ved henholdsvis flertallsvalg og forholdstallsvalg.

Kirkemøtet kan beslutte at samtlige medlemmer skal velges ved direkte valg og må i det regelverket som fastsettes, legge til rette for at minimum fire av medlemmene velges av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer. Kirkemøtet kan i sitt regelverk fastsette eller åpne for at de øvrige tre medlemmene velges gjennom en indirekte valgordning, der bare medlemmer av valgte kirkelige organer har stemmerett.

Endringen i paragrafens andre ledd er av teknisk karakter og er begrunnet i at antallet leke medlemmer av bispedømmerådet økes, jf. ovenfor.

Til § 24

Som følge av den utvidelsen av antallet kirkemøtemedlemmer som fastsettes ved endringen i kirkeloven § 23 første ledd bokstav d, begrenses antallet medlemmer av Kirkemøtet som velges utenom bispedømmerådene, til ett medlem. Nærmere regler for valg av dette medlemmet fastsettes av Kirkemøtet. Formålet med bestemmelsen er å kunne velge leder av råd som rapporterer direkte til Kirkemøtet til medlem av Kirkemøtet, selv om vedkommende ikke har sete i et bispedømmeråd.