Prop. 8 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I

I statsbudsjettet 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

800

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

01

Driftsutgifter, blir redusert med

500 000

fra kr 158 708 000 til kr 158 208 000

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

01

Driftsutgifter, blir redusert med

200 000

fra kr 181 049 000 til kr 180 849 000

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

60

Integreringstilskot, kan overførast, blir redusert med

23 839 000

fra kr 5 024 400 000 til kr 5 000 561 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, overslagsløyving, blir redusert med

17 483 000

fra kr 358 152 000 til kr 340 669 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir auka med

20 375 000

fra kr 1 733 179 000 til kr 1 753 554 000

823

Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene

01

Driftsutgifter, blir auka med

700 000

fra kr 6 691 000 til kr 7 391 000

840

Krisetiltak

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, blir auka med

4 400 000

fra kr 72 240 000 til kr 76 640 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir redusert med

1 700 000

fra kr 12 332 000 til kr 10 632 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving, blir auka med

30 000 000

fra kr 1 200 000 000 til kr 1 230 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving, blir auka med

90 000 000

fra kr 15 040 000 000 til kr 15 130 000 000

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50, blir redusert med

277 000

fra kr 31 618 000 til kr 31 341 000

70

Tilskot, blir auka med

277 000

fra kr 20 980 000 til kr 21 257 000

852

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, blir redusert med

7 700 000

fra kr 15 865 000 til kr 8 165 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir auka med

1 900 000

fra kr 69 956 000 til kr 71 856 000

50

Forsking og utvikling, blir redusert med

2 200 000

fra kr 24 948 000 til kr 22 748 000

61

Utvikling i kommunane, blir redusert med

500 000

fra kr 26 446 000 til kr 25 946 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving, blir auka med

55 000 000

fra kr 1 177 000 000 til kr 1 232 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21, blir auka med

500 000

fra kr 31 555 000 til kr 32 055 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01, blir auka med

25 000 000

fra kr 1 666 047 000 til kr 1 691 047 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

01

Driftsutgifter, blir redusert med

25 000 000

fra kr 199 591 000 til kr 174 591 000

857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir redusert med

800 000

fra kr 7 556 000 til kr 6 756 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overførast, blir auka med

3 390 000

fra kr 34 499 000 til kr 37 889 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855 post 01, blir auka med

300 000

fra kr 226 306 000 til kr 226 606 000

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar, blir auka med

21 000 000

fra kr 32 059 000 til kr 53 059 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

1 200 000

fra kr 6 571 000 til kr 5 371 000

867

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet

01

Driftsutgifter, blir auka med

1 200 000

fra kr 8 265 000 til kr 9 465 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir redusert med

455 000 000

fra kr 16 885 000 000 til kr 16 430 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

8 000 000

fra kr 358 000 000 til kr 350 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir auka med

15 000 000

fra kr 415 000 000 til kr 430 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 70 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

01

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

3 695 000

fra kr 89 860 000 til kr 86 165 000

02

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar,

ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

650 000

fra kr 31 551 000 til kr 30 901 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter, blir auka med

11 882 000

fra kr 125 592 000 til kr 137 474 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

15 000 000

fra kr 104 874 000 til kr 89 874 000