Prop. 8 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til innhaldsliste

2 Endringsforslag

Kap. 800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten skal dekkje lønn til stillingar og andre driftsutgifter i departementet.

BLD føreslår å flytte 500 000 kroner for å dekkje meirbehovet på kap. 823, post 01, jf. omtale under denne posten.

BLD føreslår å redusere kap. 800, post 01 med 0,5 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

158 540

Løyving 2013

158 708

Forslag til tilleggsløyving

-500

Kap. 820 Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten skal dekkje utgifter til drift i IMDi.

BLD føreslår å flytte 200 000 kroner for å dekkje meirbehovet på kap. 823, post 01, jf. omtale under denne posten.

BLD føreslår å redusere kap. 820, post 01 med 0,2 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

196 345

Løyving 2013

181 049

Forslag til tilleggsløyving

-200

Kap. 821, post 60 Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

Post 60 Integreringstilskot, kan overførast

Integreringstilskotet skal gi ei rimeleg dekking av dei gjennomsnittlege meirutgiftene kommunane har ved busetjing og integrering av flyktningar i busetjingsåret og dei neste fire åra. Tilskotet skal medverke til at kommunane gjennomfører eit planmessig og aktivt busetjings- og integreringsarbeid.

Det er anslått at behovet i 2013 går ned med 23,8 mill. kroner samanlikna med Prop. 149 S (2012–2013). Hovudårsaka til endringa er ein reduksjon i talet på personar som utløyser tilskot for år 1 for 2012, ein reduksjon i talet på personar som utløyser tilskot for år 2-5 og ein reduksjon i talet på barn som utløyser skoletilskot.

BLD føreslår å redusere kap. 821, post 60 med 23,8 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

4 571 799

Løyving 2013

5 024 400

Forslag til tilleggsløyving

-23 839

Post 61 Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, overslagsløyving

Kommunar som busett einslege, mindreårige flyktningar får utbetalt eit særskilt tilskot. Tilskotet kjem i tillegg til det ordinære integreringstilskotet.

Behovet i 2013 blir anslått å gå ned med 17,5 mill. kroner samanlikna med Prop. 149 S (2012–2013). Årsaka til endringa er ein reduksjon i talet på einslege mindreårige som utløyser tilskot.

BLD føreslår å redusere kap. 821, post 61 med 17,5 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

344 014

Løyving 2013

358 152

Forslag til tilleggsløyving

-17 483

Kap. 3821 Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

Post 01 Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter

Nokre utgifter knytte til busetjing av overføringsflyktningar kan godkjennast som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjende utgifter).

Behovet på posten blir anslått å gå ned med 3,7 mill. kroner frå Prop. 149 S (2012–2013). Årsaka til endringa er ein reduksjon i talet på overføringsflyktningar som blir busett i 2013 med 50 personar.

BLD føreslår å redusere kap. 3821, post 01 med 3,7 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

102 928

Løyving 2013

89 860

Forslag til tilleggsløyving

-3 695

Post 02 Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter

Nokre utgifter knytte til mottak av asylsøkjarar og flyktningar kan godkjennast som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjende utgifter).

Behovet på posten blir anslått å gå ned med 650 000 kroner frå Prop. 149 S (2012–2013). Årsaka til endringa er ein reduksjon i talet einslege mindreårige som blir busett i 2013 med ti personar.

BLD føreslår å redusere kap. 3821, post 02 med 0,7 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

29 342

Løyving 2013

31 551

Forslag til tilleggsløyving

-650

Kap. 822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

Post 60 Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap til vaksne innvandrarar

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal sikre at kommunane tilbyr opplæring til vaksne innvandrarar med rett og plikt eller rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Behovet i 2013 blir anslått å auke med 20,4 mill. kroner samanlikna med Prop. 149 S (2012–2013). Hovudårsaka til endringa er ein auke i utgiftene til norskopplæring i mottak som følgje av ein auke i talet på asylsøkjarar. I tillegg er det ein auke i talet på personar som får opphaldsløyve, noko som gir auke i talet på personar som utløyser tilskot for år 1.

BLD føreslår å auke kap. 822, post 60 med 20,4 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

1 628 848

Løyving 2013

1 733 179

Forslag til tilleggsløyving

20 375

Kap. 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

Post 01 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter

Nokre utgifter knytte til mottak av asylsøkjarar og flyktningar kan godkjennast som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjende utgifter).

Behovet på posten blir anslått å auke med 11,9 mill. kroner frå Prop. 149 S (2012–2013). Årsaka til endringa er ein auke i talet på asylsøkjarar.

BLD føreslår å auke kap. 3822, post 01 med 11,9 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

97 132

Løyving 2013

125 592

Forslag til tilleggsløyving

11 882

Kap. 823 Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og myndigheitene

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten skal dekkje utgifter til drift av Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og myndigheitene.

Det er eit meirbehov på 700 000 kroner på posten. BLD føreslår å dekkje meirbehovet ved å flytte 500 000 kroner frå kap. 800, post 01 og 200 000 kroner frå kap. 820, post 01.

BLD foreslår å auke kap. 823, post 01 med 0,7 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

6 647

Løyving 2013

6 691

Forslag til tilleggsløyving

700

Kap. 840 Krisetiltak

Post 61 Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving

Utgiftene til tilskot til incest- og valdtektssenter i 2013 er anslått til 76,6 mill. kroner, som er 4,4 mill. kroner meir enn løyvinga. Meirbehovet skuldast auka aktivitet ved incest- og valdtektssentra samanlikna med det som blei lagt til grunn ved fasetting av løyvinga for 2013.

BLD føreslår å auke kap. 840, post 61 med 4,4 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

69 585

Løyving 2013

72 240

Forslag til tilleggsløyving

4 400

Kap. 841 Samliv og konfliktløysing

Post 21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving

Prognosen for bruk av eksterne meklarar og utbetaling av meklingsgodtgjersle er 1,7 mill. kroner lågare enn løyvinga.

BLD føreslår å redusere kap. 841, post 21 med 1,7 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

11 297

Løyving 2013

12 332

Forslag til tilleggsløyving

-1 700

Kap. 844 Kontantstøtte

Post 70 Tilskot, overslagsløyving

Utgiftene til kontantstøtte i 2013 er anslått til 1 230 mill. kroner, som er 30 mill. kroner høgare enn løyvinga i Prop. 149 S (2012–2013).

Meirbehovet kjem av at ein forventar fleire barn med kontantstøtte gjennomsnittleg kvar månad enn tidlegare føresett. Auken har vore særleg stor frå mai månad, og særleg for den eldste aldersgruppa, barn 19-23 månader.

BLD føreslår å auke kap. 844, post 70 med 30 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

1 264 615

Løyving 2013

1 200 000

Forslag til tilleggsløyving

30 000

Kap. 845 Barnetrygd

Post 70 Tilskot, overslagsløyving

Utgiftene til barnetrygd i 2013 er anslått til 15 130 mill. kroner, som er 90 mill. kroner høgare enn løyvinga i Prop. 149 S (2012–2013).

Anslåtte meirutgifter kjem av auka anslag på utbetalingar av ordinær barnetrygd inkludert utvida stønad til einslege forsørgjarar, som følgje av etterbetalingar (restansenedbygging) og omlegging av rekneskapsrutinar i Arbeids- og velferdsetaten.

BLD føreslår å auke kap. 845, post 70 med 90 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

15 059 116

Løyving 2013

15 040 000

Forslag til tilleggsløyving

90 000

Kap. 846 Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50

BLD føreslår å sette ned løyvinga på posten med 277 000 kroner mot ein tilsvarande auke av kap. 846, post 70.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

23 230

Løyving 2013

31 618

Forslag til tilleggsløyving

-277

Post 70 Tilskot

Det er eit meirbehov på 277 000 kroner på posten knytt til tilskot i samband med Stemmerettsjubileet 2013. BLD føreslår å auke løyvinga for kap. 846, post 70 mot tilsvarande reduksjon under post 21.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

17 209

Løyving 2013

20 980

Forslag til tilleggsløyving

277

Kap. 852 Adopsjonsstønad

Post 70 Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving

Nye prognosar viser at det vil komme om lag 180 adoptivbarn frå andre land til Noreg i 2013. Dette er ein lågare prognose enn i saldert budsjett 2013.

BLD føreslår å redusere kap. 852, post 70 med 7,7 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

11 494

Løyving 2013

15 865

Forslag til tilleggsløyving

-7 700

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71

Posten skal dekkje utgifter til ulike førebyggande tiltak og kjøp av tenester innanfor utvikling og implementering av nye metodar i barnevernet. Det er eit meirbehov på 1,9 mill. kroner på posten som blir føreslått dekka inn ved å flytte 1,9 mill. kroner frå kap. 854, post 50.

BLD føreslår å auke kap. 854, post 21 med 1,9 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

62 802

Løyving 2013

69 956

Forslag til tilleggsløyving

1 900

Post 50 Forsking og utvikling

Posten blir mellom anna nytta til forsking på barne- og ungdomsfeltet.

Bufdir er tildelt 3 mill. kroner til mentorordninga Nattergalen på posten. Basert på tidlegare erfaringar går 10 prosent av løyvinga til mentorordninga til å dekkje driftsutgifter og prosjektleiing knytt til gjennomføringa av prosjektet. Det blir føreslått å flytte 0,3 mill. kroner til kap. 858, post 01 for å gjere postbruken korrekt.

Det er vidare eit mindrebehov på 1,9 mill. kroner på posten som følgje av nedjustering av tiltak. Desse blir føreslått flytta til kap. 854, post 21.

BLD føreslår å redusere kap. 854, post 50 med 2,2 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

5 155

Løyving 2013

24 948

Forslag til tilleggsløyving

-2 200

Post 61 Utvikling i kommunane

Posten dekkjer tilskot til prosjekt og program i regi av kommunar og fylkeskommunar. Det er eit mindrebehov på posten på 0,5 mill. kroner. Beløpet blir føreslått flytta til kap. 854, post 71.

BLD føreslår å redusere kap. 854, post 61 med 0,5 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

0

Løyving 2013

26 446

Forslag til tilleggsløyving

-500

Post 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving

Løyvinga på posten skal dekkje refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak for einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar som blir busette i kommunane.

Utgiftsnivået på posten avheng av kor mange barn som blir busette, kor stor del av alle einslege, mindreårige som treng tiltak i barnevernet, og kor store utgiftane for kvart tiltak er.

Grunna ei auke i talet på busette einslege mindreårige flyktningar er behovet på posten høgare enn tidlegare føresett.

BLD føreslår å auke kap. 854, post 65 med 55 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

1 070 052

Løyving 2013

1 177 000

Forslag til tilleggsløyving

55 000

Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21

Løyvinga på posten går hovudsakleg til to tilskotsordningar: Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet og Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet. Det er eit meirbehov på 500 000 kroner på posten som blir føreslått dekka inn ved å flytte 500 000 kroner frå kap. 854, post 61 til kap. 854, post 71.

BLD føreslår å auke kap. 854, post 71 med 0,5 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

24 821

Løyving 2013

31 555

Forslag til tilleggsløyving

500

Kap. 855 Statleg forvalting av barnevernet

Post 22 Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01

Det statlege barnevernet fekk i Prop. 149 S (2012–2013) ei tilleggsløyving på 174 mill. kroner for å kompensere for aktivitetsvekst i 2012 og 2013.

Det er eit større behov for kjøp av private institusjons- og fosterheimsplassar enn det som blei lagt til grunn i Prop. 149 S (2012–2013). Auka kjøp av private barneverntenester skuldast mellom anna ein større nedgang i bruken av statlege institusjonsplassar enn tidlegare lagt til grunn, og utfordringar med å rekruttere tilstrekkeleg med kommunale fosterheimar. BLD føreslår å flytte 25 mill. kroner frå kap. 856, post 01 til posten.

BLD føreslår å auke kap. 855, post 22 med 25 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

1 712 669

Løyving 2013

1 666 047

Forslag til tilleggsløyving

25 000

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten dekkjer utgifter til drift av omsorgssentera for einslege, mindreårige asylsøkjarar og eventuelt kjøp av plassar i private tiltak, og til arbeidet med busetjing av einslege, mindreårige flyktningar under 15 år med vedtak om opphald.

Bufetat har klart å tilpasse kapasiteten i omsorgssentera i tråd med reduksjonen i talet på barn. Etaten har dermed redusert utgiftene til drift av sentera. BLD føreslår å flytte 25 mill. kroner til kap. 855, post 22 frå posten.

BLD føreslår å redusere kap. 856, post 01 med 25 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

256 516

Løyving 2013

199 591

Forslag til tilleggsløyving

-25 000

Kap. 3856 Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

Post 04 Refusjon av ODA-godkjende utgifter

Nokre innanlandske utgiftar til mottak av asylsøkjarar og flyktningar kan godkjennast som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjende utgifter).

I følgje dei seinaste prognosane vil det i gjennomsnitt vere 60 barn i omsorgssentera i 2013. Dette er ti færre enn føresett i saldert budsjett 2013. BLD føreslår derfor å redusere kap. 3856, post 04 med 15 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

101 010

Løyving 2013

104 874

Forslag til tilleggsløyving

-15 000

Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71

Midlane på posten blir mellom anna nytta til konferansar, informasjonsmateriale, utgreiingar, forsking, statistikk og andre tiltak som inngår i arbeidet med å betre oppvekstmiljøet for barn og ungdom. Nokre av tiltaka på posten har eit mindreforbruk som samla utgjer 0,8 mill. kroner i 2013. Midla blir føreslått flytta til kap. 857, post 79.

BLD føreslår å redusere kap. 857, post 21 med 0,8 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

7 427

Løyving 2013

7 556

Forslag til tilleggsløyving

-800

Post 79 Tilskot til internasjonalt ungdomsarbeid mv., kan overførast

Hovuddelen av posten blir nytta til Noreg sitt bidrag til deltaking i EU-programmet Aktiv Ungdom, og til delar av kostnadene som er knytt til deltaking i EU-programma Sikrare Internett og DAPHNE III, som alle varer fram til 31. desember 2013. Grunna kursendring er kontingentforpliktingane høgare enn først lagt til grunn.

BLD føreslår å auke kap. 857, post 79 med 3,4 mill. kroner for å dekke auka utgifter knytt til deltaking i desse EU-programma.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

34 793

Løyving 2013

34 499

Forslag til tilleggsløyving

3 390

Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855 post 01

BLD føreslår at midlar til administrasjon av Nattergalen, tilsvarande 0,3 mill. kroner, blir flytta til kap. 858, post 01, jf. omtale under kap. 854, post 50.

BLD føreslår at kap. 858, post 01 blir auka med 0,3 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

226 726

Løyving 2013

226 306

Forslag til tilleggsløyving

300

Post 22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser

Posten dekkjer utbetaling til pensjonskassar der tilsette i Bufetat var medlemmar før staten tok over det fylkeskommunale barne- og familievernet i 2004.

Tildelinga dekkjer utgifter til ordinær reguleringspremie og eingangspremiar for tidlegpensjon. I tillegg skal det reknast arbeidsgjevaravgift av premiebeløpa. Reguleringspremiane er i hovudsak basert på utvikling i grunnbeløpet i folketrygda, og blir kravd inn i etterkant av lønns- og trygdeoppgjeret. Utgiftene på posten blir anslått til 53,1 mill. kroner i 2013.

BLD føreslår å auke kap. 858, post 22 med 21 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

50 329

Løyving 2013

32 059

Forslag til tilleggsløyving

21 000

Kap. 865 Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overførast

Løyvinga på posten blir nytta til å finansiere prosjekt, utgreiingar og informasjonstiltak som har særleg relevans for forbrukarområdet. For å dekkje meirutgifter under kap. 867, post 01, føreslår departementet å redusere løyvinga på posten.

BLD føreslår å redusere kap. 865, post 21 med 1,2 mill. kroner, mot ein tilsvarande auke på kap. 867, post 01.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

9 389

Løyving 2013

6 571

Forslag til tilleggsløyving

-1 200

Kap. 867 Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet

Post 01 Driftsutgifter

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet har i 2013 eit meirbehov på 1,2 mill. kroner som følgje av flytting til nye lokale og auka driftskostnader. Departementet føreslår å dekkje dette meirbehovet gjennom å redusere løyvinga på kap. 865, post 21 med 1,2 mill. kroner.

BLD føreslår å auke kap. 867, post 01 med 1,2 mill. kroner, mot ein tilsvarande reduksjon på kap. 865, post 21.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

7 939

Løyving 2013

8 265

Forslag til tilleggsløyving

1 200

Kap. 2530 Foreldrepengar

Post 70 Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving

Utgiftene til foreldrepengar ved fødsel i 2013 er anslått til 16 430 mill. kroner, som er 455 mill. kroner lågare enn løyvinga. Mindrebehovet kjem hovudsakeleg av eit lågare anslag på talet på barn i aktuell alder, enn det som blei lagt til grunn ved fastsetting av løyvinga.

BLD føreslår å redusere kap. 2530, post 70 med 455 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

15 580 788

Løyving 2013

16 885 000

Forslag til tilleggsløyving

-455 000

Post 71 Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving

Utgiftene til eingongsstønad i 2013 er anslått å bli 350 mill. kroner, som er 8 mill. kroner lågare enn løyvinga. Dette skuldast lågare anslag på talet på fødslar i 2013.

BLD føreslår å redusere kap. 2530, post 71 med 8 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

352 311

Løyving 2013

358 000

Forslag til tilleggsløyving

-8 000

Post 72 Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving

Utgiftene til feriepengar av foreldrepengar i 2013 er rekna ut til å bli 430 mill. kroner, som er 15 mill. kroner meir enn løyvinga.

BLD føreslår å auke løyvinga under kap. 2530, post 72 med 15 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

408 874

Løyving 2013

415 000

Forslag til tilleggsløyving

15 000

Post 73 Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving

Utgiftene til foreldrepengar ved adopsjon i 2013 er rekna ut til å bli 70 mill. kroner, som er 15 mill. kroner mindre enn løyvinga i saldert budsjett.

Den årlege nedgangen i talet på familiar med foreldrepengar ved adopsjon held fram i 2013. Nytt utgiftsanslag byggjer på ein reduksjon i familietalet på 25 prosent frå 2012 til 2013.

BLD føreslår å redusere løyvinga under kap. 2530, post 73 med 15 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Rekneskap 2012

88 510

Løyving 2013

85 000

Forslag til tilleggsløyving

-15 000