Prop. 8 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråing

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.