Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

5 Underliggande verksemder o.a.

Figur 5.1 Underliggande verksemder o.a. per 1. januar 2020

Figur 5.1 Underliggande verksemder o.a. per 1. januar 2020

Einingar som er markerte med grå farge, er ikkje statlege forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Forklaringar og forkortingar:

Barnehage og grunnopplæring

Foreldreutvala er førte opp samla i tabellen, då dei har felles sekretariat og mottek eit felles tildelingsbrev.

 • FUG: Foreldreutvalet for grunnopplæringa

 • FUB: Foreldreutvalet for barnehagar

 • Statped: Statleg spesialpedagogisk støttesystem

 • Sørsamisk kunnskapspark

 • Samiske vidaregåande skular:

  • Samisk vidaregåande skule og reindriftsskule i Kautokeino

  • Samisk vidaregåande skule i Karasjok

Høgare utdanning og forsking

 • FEK: Dei nasjonale forskingsetiske komiteane

 • NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 • Diku: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

 • Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking

 • NSD – Norsk senter for forskingsdata

 • Simula: Simula Research Laboratory

 • UNIS: Universitetssenteret på Svalbard

Kompetansepolitikk og integrering

 • IMDi: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Anna

 • NUPI: Norsk utanrikspolitisk institutt

 • Vea: Noregs grøne fagskule – Vea

 • KSU: Kunnskapssenter for utdanning

Til forsida