Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

Forslag

Under Kunnskapsdepartementet blir i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 dei forslag til vedtak som følger førde opp:

Kapitla 200–292 og 2410, 3200–3292, 5310 og 5617

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

389 977 000

21

Særskilde driftsutgifter

16 712 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

3 012 000

409 701 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Særskilde driftsutgifter

216 285 000

216 285 000

Sum Administrasjon

625 986 000

Grunnopplæringa

220

Utdanningsdirektoratet

01

Driftsutgifter

364 427 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan nyttast under post 70

205 059 000

70

Tilskot til læremiddel o.a., kan overførast, kan nyttast under post 21

70 549 000

640 035 000

221

Foreldreutvala for grunnopplæringa og barnehagane

01

Driftsutgifter

15 913 000

15 913 000

222

Statlege skular og fjernundervisningstenester

01

Driftsutgifter

136 065 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 964 000

138 029 000

225

Tiltak i grunnopplæringa

01

Driftsutgifter

23 611 000

21

Særskilde driftsutgifter

109 614 000

60

Tilskot til landslinjer

240 373 000

63

Tilskot til samisk i grunnopplæringa, kan overførast

80 107 000

64

Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg

62 111 000

65

Rentekompensasjon for skule- og symjeanlegg, kan overførast

248 556 000

66

Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemittisme

15 480 000

67

Tilskot til opplæring i kvensk eller finsk

8 967 000

68

Tilskot til opplæring i kriminalomsorga

292 537 000

74

Prosjekttilskot

9 437 000

75

Grunntilskot

86 687 000

1 177 480 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

1 270 426 000

22

Vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar

1 543 467 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

57 400 000

61

Tilskotsordning til rettleiing for nyutdanna nytilsette lærarar

61 920 000

63

Forsking på effektane av auka lærartettleik

50 687 000

64

Programfinansiering av 0–24-samarbeidet

39 310 000

71

Tilskot til vitensenter

82 705 000

3 105 915 000

227

Tilskot til særskilde skular

63

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar

41 467 000

78

Tilskot

168 654 000

210 121 000

228

Tilskot til frittståande skular o.a.

70

Frittståande grunnskular, overslagsløyving

2 873 533 000

71

Frittståande vidaregåande skular, overslagsløyving

1 678 612 000

72

Frittståande skular godkjende etter kap. 4 i vaksenopplæringslova, overslagsløyving

169 916 000

73

Frittståande grunnskular i utlandet, overslagsløyving

124 389 000

74

Frittståande vidaregåande skular i utlandet, overslagsløyving

23 235 000

75

Frittståande skular for funksjonshemma elevar, overslagsløyving

347 299 000

76

Andre frittståande skular, overslagsløyving

34 671 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsløyving

28 288 000

78

Kompletterande undervisning

23 004 000

79

Toppidrett

48 808 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 122 000

82

Kapital- og husleigetilskot til friskular

66 218 000

5 420 095 000

230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Driftsutgifter

676 395 000

21

Særskilde driftsutgifter

35 088 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

9 414 000

720 897 000

Sum Grunnopplæringa

11 428 485 000

Barnehagar

231

Barnehagar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 51

464 683 000

60

Tilskot til bemanningsnorm i barnehage

111 210 000

63

Tilskot til tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for minoritetsspråklege barn i barnehage

144 549 000

66

Tilskot til auka barnehagedeltaking for minoritetsspråklege barn

17 342 000

70

Tilskot til symjing i barnehagane

69 993 000

807 777 000

Sum Barnehagar

807 777 000

Høgare yrkesfagleg utdanning

240

Fagskular

60

Driftstilskot til fagskular

782 138 000

61

Utviklingsmidlar til fagskular

43 204 000

825 342 000

241

Felles tiltak for fagskular

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

30 893 000

30 893 000

242

Noregs grøne fagskule – Vea

01

Driftsutgifter

30 299 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 271 000

31 570 000

Sum Høgare yrkesfagleg utdanning

887 805 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

251

22. juli-senteret

01

Driftsutgifter

11 723 000

11 723 000

253

Folkehøgskular

70

Tilskot til folkehøgskular

950 766 000

71

Tilskot til Folkehøgskolerådet

5 377 000

72

Tilskot til Nordiska folkhögskolan

686 000

956 829 000

254

Studieforbund mv.

70

Tilskot til studieforbund

209 641 000

73

Tilskot til vaksenopplæringsorganisasjonar

13 236 000

222 877 000

255

Tilskot til freds- og menneskerettssenter

75

Det europeiske Wergelandsenteret

10 740 000

77

Tilskot til freds- og menneskerettssenter

97 711 000

108 451 000

256

Kompetanse Noreg

01

Driftsutgifter

104 369 000

21

Særskilde driftsutgifter

8 814 000

113 183 000

257

Kompetansepluss

70

Tilskot, kan overførast

174 334 000

174 334 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

233 376 000

233 376 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

1 820 773 000

Høgare utdanning og forsking

260

Universitet og høgskular

50

Statlege universitet og høgskular

36 902 096 000

70

Private høgskular

1 686 038 000

38 588 134 000

270

Studentvelferd

75

Tilskot til bygging av studentbustadar, kan overførast

822 442 000

822 442 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

01

Driftsutgifter

174 821 000

21

Særskilde driftsutgifter

10 000

174 831 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

601 000 000

601 000 000

273

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking

50

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking

164 495 000

164 495 000

274

Universitetssenteret på Svalbard

70

Tilskot til Universitetssenteret på Svalbard

139 842 000

139 842 000

275

Tiltak for høgare utdanning og forsking

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

179 803 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

9 514 000

70

Tilskot, kan nyttast under post 21

97 304 000

286 621 000

284

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane

01

Driftsutgifter

19 303 000

19 303 000

285

Noregs forskingsråd

52

Langsiktig, grunnleggande forsking

1 830 078 000

53

Sektoroverskridande og strategiske satsingar

1 408 881 000

54

Forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

791 409 000

55

Verksemdskostnader

783 617 000

4 813 985 000

286

Regionale forskingsfond

60

Regionale forskingsfond, tilskot til forsking

189 119 000

189 119 000

287

Basisløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

57

Basisløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

218 120 000

218 120 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Særskilde driftsutgifter

141 073 000

72

Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar

288 845 000

73

EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, kan overførast

2 390 128 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

646 902 000

75

UNESCO-kontingent

24 944 000

76

UNESCO-formål

4 109 000

3 496 001 000

289

Vitskaplege prisar

51

Holbergprisen

17 341 000

71

Abelprisen

16 288 000

72

Kavliprisen

11 340 000

44 969 000

Sum Høgare utdanning og forsking

49 558 862 000

Integrering og mangfald

290

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

01

Driftsutgifter

292 960 000

292 960 000

291

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

65 512 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

53 530 000

50

Noregs forskingsråd

7 210 000

60

Integreringstilskot, kan overførast

7 545 633 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, overslagsløyving

1 714 150 000

62

Kommunale innvandrartiltak

225 011 000

70

Busetjingsordninga og integreringstilskot, oppfølging

2 284 000

71

Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd

124 443 000

72

Statsautorisasjonsordninga for tolkar m.a.

8 103 000

73

Tilskot

20 114 000

9 765 990 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

80 268 000

22

Prøvar i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

31 420 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 234 850 000

1 346 538 000

Sum Integrering og mangfald

11 405 488 000

Statsbankane

2410

Statens lånekasse for utdanning

01

Driftsutgifter

414 877 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving

7 343 311 000

70

Utdanningsstipend, overslagsløyving

3 552 532 000

71

Andre stipend, overslagsløyving

725 460 000

72

Rentestøtte, overslagsløyving

1 339 845 000

73

Avskrivingar, overslagsløyving

787 385 000

74

Tap på utlån

392 500 000

90

Auka lån og rentegjeld, overslagsløyving

30 728 717 000

45 284 627 000

Sum Statsbankane

45 284 627 000

Sum departementets utgifter

121 819 803 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Grunnopplæringa

3220

Utdanningsdirektoratet

01

Inntekter frå oppdrag

13 612 000

02

Salsinntekter o.a.

1 295 000

14 907 000

3222

Statlege skular og fjernundervisningstenester

02

Salsinntekter o.a.

8 884 000

8 884 000

3225

Tiltak i grunnopplæringa

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

23 617 000

23 617 000

3230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Inntekter frå oppdrag

35 088 000

02

Salsinntekter o.a.

10 775 000

45 863 000

Sum Grunnopplæringa

93 271 000

Høgare yrkesfagleg utdanning

3242

Noregs grøne fagskule – Vea

02

Salsinntekter o.a.

4 878 000

61

Refusjon frå fylkeskommunar

1 268 000

6 146 000

Sum Høgare yrkesfagleg utdanning

6 146 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

3256

Kompetanse Noreg

01

Inntekter frå oppdrag

8 425 000

02

Salsinntekter o.a.

378 000

8 803 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

8 803 000

Høgare utdanning og forsking

3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

01

Inntekter frå oppdrag

10 000

02

Salsinntekter o.a.

617 000

627 000

3275

Tiltak for høgare utdanning og forsking

01

Inntekter frå oppdrag

10 000

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

6 236 000

6 236 000

Sum Høgare utdanning og forsking

6 873 000

Integrering og mangfald

3291

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

04

Tilskot til integreringsprosjekt i asylmottak i regi av frivillige organisasjonar, ODA-godkjende utgifter

11 223 000

11 223 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter

28 055 000

28 055 000

Sum Integrering og mangfald

39 278 000

Statsbankane

5310

Statens lånekasse for utdanning

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

13 000 000

29

Termingebyr

7 835 000

89

Purregebyr

112 335 000

90

Redusert lån og rentegjeld

11 653 207 000

93

Omgjering av utdanningslån til stipend

6 211 553 000

17 997 930 000

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

5 120 420 000

5 120 420 000

Sum Statsbankane

23 118 350 000

Sum departementets inntekter

23 272 721 000

Fullmakt til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2020 kan:

 • 1.

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinntekter under

Kap. 200, post 01

Kap. 3200, post 02

Kap. 220, post 01

Kap. 3220, post 02

Kap. 222, post 01

Kap. 3222, post 02

Kap. 230, post 01

Kap. 3230, post 02

Kap. 242, post 01

Kap. 3242, postane 02 og 61

Kap. 256, post 01

Kap. 3256, post 02

Kap. 271, post 01

Kap. 3271, post 02

Kap. 290, post 01

Kap. 3290, post 01

 • Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekke meirverdiavgift knytt til overskridinga og påverkar derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal takast med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 • 2. overskride løyvingane til oppdragsverksemd på 21-postane mot tilsvarande meirinntekter.

 • 3. avhende fast eigedom, jf. Instruks om avhending av statleg eigedom mv., og nytte inntekter frå sal av eigedommar ved dei sjølvforvaltande universiteta til kjøp, vedlikehald og bygging av andre lokale til undervisnings- og forskingsformål ved den same verksemda.

 • 4. gi Noregs forskingsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eigedommar. Salsinntekter blir førte til eigedomsfondet til Forskingsrådet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

III

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2020 kan:

 • 1. gi tilsegn om tilskot ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskot til læremiddel o.a.

30 mill. kroner

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter

20 mill. kroner

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

22

Vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar

236,9 mill. kroner

270

Studentvelferd

75

Tilskot til bygging av studentbustadar

830 mill. kroner

 • 2. gi tilsegn om å utbetale 20 pst. av tilskot til opplæring i kriminalomsorga over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 68 Tilskot til opplæring i kriminalomsorga påfølgande budsjettår, når endeleg rekneskap ligg føre.

 • 3. gi tilsegn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2021 (andre halvdelen av undervisningsåret 2020–21) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2020 (første halvdelen av undervisningsåret 2020–21), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postane 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Auka lån og rentegjeld, og kap. 5617 Renter frå Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 • 4. gi tilsegn om å gjere om lån til stipend første halvår 2021 (andre halvdelen av undervisningsåret 2020–21) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2020 (første halvdelen av undervisningsåret 2020–21), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

Andre fullmakter

IV

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. privatistar som melder seg opp til eksamen, og kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøvar etter opplæringslova § 3-5, skal betale eit gebyr per prøve. Gebyret skal betalast til fylkeskommunen. Privatistar som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 150 kroner dersom privatisten ikkje har prøvd seg i faget tidlegare som privatist eller elev, og 2 302 kroner ved forbetringsprøvar. Kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøvar etter opplæringslova § 3-5, skal betale 981 kroner per prøve dersom kandidaten ikkje har gått opp tidlegare, og 1 966 kroner ved seinare forsøk.

 • 2. Kunnskapsdepartementet i 2020 kan gi universitet og høgskular løyve til å:

  • a. opprette nye selskap og delta i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  • b. bruke overskot av oppdragsverksemd til kapitalinnskot ved oppretting av nye selskap eller ved deltaking i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  • c. bruke utbyte frå selskap som verksemda har kjøpt aksjar i eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskot.

  • d. bruke inntekt frå sal av aksjar i selskap som verksemda har erverva med overskot frå oppdragsverksemd eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskot.

 • 3. maksimalgrensa for foreldrebetaling for eit heildags ordinært barnehagetilbod blir fastsett til 3 135 kroner per månad frå 1. januar 2020, og 34 485 kroner per år frå 1. januar 2020, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehagar § 1.

 • 4. inntektsgrensa for fritak i foreldrebetalinga i barnehage for 20 timar blir sett til 566 100 kroner per år frå 1. august 2020, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehagar § 3.

 • 5. Kunnskapsdepartementet i 2020 kan gi Statens lånekasse for utdanning fullmakt til å inntektsføre uteståande midlar mot Konverteringsfondet i same periode som konvertering av lån til stipend blir gjort, og mot Lånekassens mellomvere med statskassa. Mellomveret blir utlikna i påfølgande periode når oppgjeret blir overført frå Konverteringsfondet.

Til forsida