Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet

Tabell 4.1 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap

31.12.2016

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Budsjett for 2019

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

51 387

54 171

62 804

70 912

Varer og tenester

333 472

404 056

568 593

1 634 847

Sum driftsutgifter

384858

458 227

631 397

1 705 759

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

5 501

855

1 750

1 449

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

5501

855

1 750

1 449

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

825

730

2 402

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

825

730

2 402

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

4 579

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

4579

0

0

0

Sum utgifter

395764

459812

635549

1707208

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

47

986

1 847

434

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

2 363

3 112

4 381

0

Andre driftsinntekter

247 675

246 750

296 167

272 194

Sum driftsinntekter

250085

250 848

302 395

272 628

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsaktivitetar

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

195 258

277 364

424 567

1 370 817

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

195258

277 364

424 567

1 370 817

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

0

7 763

2 210

0

Sum finansielle aktivitetar

0

7 763

2 210

0

Sum inntekter

445343

535974

729172

1643445

Netto endring i kontantbehaldning

49579

76 162

93 623

−63 764

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid. Rekneskapstala for 2017 og 2016 gjeld tidlegare SIU, som tidlegare gjekk inn som del av oppstillinga for universitet og høgskular.

Tabell 4.2 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap

31.12.2016

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Budsjett for 2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

89 020

100 904

120 192

135 422

Løyvingar frå andre departement

4 960

7 090

6 586

6 008

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

1 000

−128

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

1 245

3 550

1 191

1 799

Sum løyvingar til statsoppdraget

95224

112 543

127 840

143 228

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

225

−514

−2 763

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

12 356

13 515

17 438

16 684

Sum bidrag

12581

13 002

14 675

16 684

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkes-

kommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

53

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

337 538

410 429

586 603

1 483 532

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

337538

410 429

586 656

1 483 532

Sum inntekter

445343

535974

729172

1643445

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid. Rekneskapstala for 2017 og 2016 gjeld tidlegare SIU, som tidlegare gjekk inn som del av oppstillinga for universitet og høgskular.

Tabell 4.3 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) i perioden 2016–18

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap

31.12.2016

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Endring frå 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

119 468

167 819

235 272

67 454

Behaldningar på andre bankkontoar

120 360

148 171

174 340

26 169

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

239828

315 989

409 612

93 623

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

6 338

6 390

7 449

1 059

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 211

6 147

7 866

1 719

Gjeld til leverandørar

6 528

3 900

5 474

1 574

Gjeld til oppdragsgivarar

−6 909

−7 556

−5 713

1 843

Anna gjeld / fordringar som forfell i neste budsjettår

213 884

287 114

374 218

87 105

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

226052

295 995

389 294

93 299

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

5

417

338

−80

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

10 626

6 341

11 074

4 733

Andre avsetningar til vedtekne ikkje starta formål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

1 022

567

105

−462

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

11653

7 325

11 517

4 192

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

2 123

12 669

8 801

−3 868

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetningar

2123

12 669

8 801

−3 868

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

239828

315989

409612

93623

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid. Rekneskapstala for 2017 og 2016 gjeld tidlegare SIU, som tidlegare gjekk inn som del av oppstillinga for universitet og høgskular.

Tabell 4.4 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Budsjett 2019

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

540 103

524 701

504 053

471 604

Varer og tenester

269 592

275 254

253 118

376 396

Sum driftsutgifter

809 695

799 955

757 171

848 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

8 659

16 952

44 821

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

8 659

16 952

44 821

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

4 055 269

4 369 193

4 707 160

5 091 356

Utbetalingar til andre verksemder

4 598 495

5 147 983

4 984 599

5 126 453

Sum overføringar frå verksemda

8 653 764

9 517 176

9 691 759

10 217 809

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

9 472 118

10334083

10493751

11065809

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Budsjett 2019

Driftsinntekter

Inntekter frå løyvingar

0

0

893 677

804 000

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

1 882

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

7 272

7 576

0

0

Andre driftsinntekter

7 828

3 443

0

10 000

Sum driftsinntekter

15 100

11 019

895 559

814 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

9 574 802

9 803 567

9 550 053

10 034 211

Andre innbetalingar

227 767

264 047

39 670

183 598

Sum overføringar til verksemda

9802 569

10 067 614

9 589 722

10 217 809

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

9 817 669

10078 633

10485281

11031809

Netto endring i kontantbehaldning

345 551

-255 450

-8 470

-34 000

Tabell 4.5 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap

31.12.2016

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Budsjett for 2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

4 170 751

3 941 431

0

0

Løyvingar til drift frå fagdepartementet

0

0

654 089

804 000

Løyvingar til drift frå andre departement

0

0

78 459

0

Løyvingar til tilskot til forsking o.a. frå fagdepartementet

0

0

0

4 741 589

Løyvingar til forsking o.a. frå andre departement

5 404 051

5 862 136

9 577 466

5 303 622

Sum løyvingar

9 574 802

9803567

10310014

10849211

Offentlege og private tilskot og overføringar

Tilskot frå andre statlege verksemder

0

0

8 544

0

Tilskot frå internasjonale organisasjonar

0

0

38 386

0

Tilskot frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

207

0

Tilskot frå organisasjonar og stiftingar

0

0

−628

0

Tilskot frå næringsliv og private

227 800

264 047

−6 838

183 598

Sum offentlege og private tilskot

227 800

264 047

39 670

183 598

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

0

0

0

0

Andre inntekter

Andre inntekter og tidsavgrensingar

15 067

11 019

135 597

−1 000

Sum andre inntekter

15 067

11 019

135 597

−1 000

Sum inntekter

9 817 669

10078633

10485281

11031809

Tabell 4.6 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2016–18

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap

31.12.2016

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Endring frå 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

5 195 543

4 918 402

4 887 513

−30 889

Behaldningar på andre bankkontoar

36 316

34 862

63 455

28 593

Andre kontantbehaldningar

15 033

42 568

0

−42 568

Sum kontantar og kontantekvivalentar

5246892

4 995 832

4 950 968

−44 864

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

40 836

41 216

41 338

122

Skattetrekk og offentlege avgifter

37 875

8 692

39 945

31 253

Gjeld til leverandørar

50 405

77 830

57 255

−20 575

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

−15 538

−15 538

Anna gjeld / fordringar som forfell i neste budsjettår

−7 685

41 166

−95 995

−137 161

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

121431

168 904

27 006

−141 898

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt

1 755 623

1 785 050

1 847 806

62 756

Forskingsprogram under handsaming

3 305 438

2 929 269

3 007 147

77 878

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

5061061

4 714 319

4 854 953

140 634

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

103 098

132 120

68 690

−63 430

Fri verksemdskapital

41 386

45 920

0

−45 920

Sum andre avsetningar

144484

178 040

68 690

−109350

Langsiktige forpliktingar (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

−80 084

−65 431

0

65 431

Anna langsiktig gjeld

0

0

319

319

Sum langsiktig gjeld

−80084

−65 431

319

65 750

Sum netto gjeld og forpliktingar

5246892

4995832

4950968

−44864

Noregs forskingsråd skil seg frå andre nettobudsjetterte verksemder ved at ei hovudoppgåve er å fordele mottekne forskingsløyvingar vidare til andre. I tillegg til dei ordinære avsetningane for å dekke ulike rettslege forpliktingar vil Noregs forskingsråds gjeldsside vere prega av avsetningar til starta forskingsprogram som ikkje er fullførte på dagen for balansen, men der Forskingsrådet har forplikta seg til utbetalingar etter framdrifta i prosjekta. Vidare omfattar avsetningane midlar som Forskingsrådet har motteke, men der handsaminga av søknadene ikkje er avslutta, og midlane enno ikkje er fordelte til dei forskingsutførande institusjonane. Malen for balanseoppstillinga er derfor noko tilpassa for bruk i Forskingsrådet. Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ, er av teknisk art, og kjem av at anleggsmidlane til Forskingsrådet har vore verdsette høgare enn dei tilsvarande gjeldspostane. Eigedomsfondet var til og med 2017 inkludert i balanseoppstillinga til Forskingsrådet, men er frå 2018 skilt ut i ein eigen rekneskap. Sum eigedelar frå fondet var i 2016 og 2017 høvesvis 46,7 og 51,1 mill. kroner; derav utgjorde bankinnskot 32,0 og 36,4 mill. kroner.

Tabell 4.7 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Budsjett 2019

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

44 721

46 162

48 246

54 623

Varer og tenester

40 578

33 746

42 646

34 327

Sum driftsutgifter

85299

79 908

90 893

88 950

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

723

522

1 021

700

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

723

522

1 021

700

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

26 377

20 906

17 231

21 000

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

26377

20 906

17 231

21 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

112400

101336

109145

110650

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Budsjett 2019

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

492

1 145

982

1 000

Andre driftsinntekter

0

5

0

0

Sum driftsinntekter

492

1 150

982

1 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

117 779

110 368

109 797

109 400

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

117779

110 368

109 797

109 400

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

118270

111517

110779

110400

Netto endring i kontantbehaldning

5871

10 182

1 634

−250

Tabell 4.8 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Budsjett 2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

24 945

20 697

22 683

21 400

Løyvingar frå andre departement

37 268

40 730

0

0

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

3 163

2 875

40 386

46 000

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

24 343

32 547

34 997

31 000

Sum løyvingar til statsoppdraget

89719

96 848

98 066

98 400

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

2 234

−502

1 201

950

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

14 136

754

0

4 000

Sum bidrag

16370

251

1 201

4 950

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

2 888

1 056

1 670

1 625

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

1 444

1 583

872

1 800

Andre inntekter og tidsavgrensingar

7 849

11 778

8 970

3 625

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

12181

14 418

11 512

7 050

Sum inntekter

118270

111517

110779

110400

Tabell 4.9 Samanhengen mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2016–18

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

40 900

51 077

52 714

1 637

Behaldningar på andre bankkontoar

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

5

2

−3

Sum kontantar og kontantekvivalentar

40900

51 082

52 716

1 634

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 950

4 126

4 368

242

Skattetrekk og offentlege avgifter

4 100

3 994

4 802

808

Gjeld til leverandørar

1 941

1 020

2 418

1 398

Gjeld til oppdragsgivarar

−1 637

−1 773

−3 182

−1 409

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 898

3 209

2 313

−896

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

10252

10 575

10 719

144

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

4 013

5 607

9 428

3 821

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

7 664

10 974

10 977

3

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

6 982

12 010

0

−12 010

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

18659

28 591

20 405

−8 186

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

6 587

6 504

16 136

9 632

Fri verksemdskapital

5 402

5 412

5 457

44

Sum andre avsetningar

11989

11 916

21 592

9 676

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

40900

51082

52716

1634

Tabell 4.10 Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart

Rekneskap

31.12.2016

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Budsjett 2019

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

149 095

185 692

Varer og tenester

331 309

441 441

Sum driftsutgifter

480 404

627 133

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 653

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 653

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

8 836

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

Sum overføringar frå verksemda

8 836

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

Sum utgifter

490893

627133

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Budsjett 2019

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

374 254

195 172

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

Refusjonar

0

0

Andre driftsinntekter

23 813

220 000

Sum driftsinntekter

398 067

415 172

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

140 736

202 454

Andre innbetalingar

0

0

Sum overføringar til verksemda

140 736

202 454

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

Sum inntekter

538803

617626

Netto endring i kontantbehaldning

47 910

−9 507

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av BIBSYS, CERES og delar av UNINETT AS.

Tabell 4.11 Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap

31.12.2016

Rekneskap

31.12.2017

Rekneskap

31.12.2018

Budsjett for 2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

133 649

199 882

Løyvingar frå andre departement

0

0

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

−6 082

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

963

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

128 530

199 882

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

Bidrag frå private

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

3 876

0

Sum bidrag

3 876

0

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

366 397

390 469

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

1 308

1 386

Oppdrag frå private

-

19 205

23 316

Andre inntekter og tidsavgrensingar

19 487

2 573

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

406 397

417 744

Sum inntekter

538803

617626

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av BIBSYS, CERES og delar av UNINETT AS.

Tabell 4.12 Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking i perioden 2016–18

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap

31.12.2016

Rekneskap

01.01.2018

Rekneskap

31.12.2018

Endring frå 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

0

47 910

47 910

Behaldningar på andre bankkontoar

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

0

47 910

47 910

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

10 029

12 909

2 880

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 979

11 980

10 001

Gjeld til leverandørar

−1 471

28 912

30 383

Gjeld til oppdragsgivarar

0

−5 269

−5 269

Anna gjeld / fordringar som forfell i neste budsjettår

−21 394

−450

20 944

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

−10 857

48 082

58 939

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne ikkje starta formål

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

11 418

5

−11 413

Fri verksemdskapital

0

−177

−177

Sum andre avsetningar

11 418

−172

−11 590

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

−561

0

561

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

−561

0

561

Sum netto gjeld og forpliktingar

0

47910

47910

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking blei oppretta 1. januar 2018 gjennom samanslåing av BIBSYS, CERES og delar av UNINETT AS.

Tabell 4.13 Universitet og høgskular. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Budsjett 2019

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

26 285 493

27 203 915

28 616 635

30 018 537

Varer og tenester

12 549 550

13 949 184

13 876 885

14 468 907

Sum driftsutgifter

38835043

41 153 099

42 493 520

44 487 443

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

2 498 781

2 395 616

2 890 685

1 132 946

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

2498781

2 395 616

2 890 685

1 132 946

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

248 324

294 961

318 950

308 000

Utbetalingar til andre verksemder

391 411

288 191

265 541

260 000

Sum overføringar frå verksemda

639735

583 153

584 491

568 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

7 607

10 257

46 464

90

Andre finansielle utgifter

6 637

1 877

1 687

802

Sum finansielle aktivitetar

14244

12 133

48 151

892

Sum utgifter

41987804

44144001

46016848

46189281

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 555 467

2 724 545

2 654 053

2 368 403

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

15 125

15 188

16 014

16 007

Refusjonar

513 396

206 337

231 288

225 387

Andre driftsinntekter

1 897 018

2 735 466

2 203 671

2 189 184

Sum driftsinntekter

4981006

5 681 535

5 105 026

4 798 981

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

6 716

33 324

67 080

140

Sum investeringsinntekter

6 716

33 324

67 080

140

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

37 634 058

40 011 321

41 348 032

41 708 843

Andre innbetalingar

103 583

5

4

5

Sum overføringar til verksemda

37 737 641

40 011 326

41 348 036

41 708 848

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

35 656

8 948

5 644

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbetaling av rente)

2 289

11 698

1 779

2 324

Sum finansielle aktivitetar

37 945

20 646

7 424

2 324

Sum inntekter

42763308

45746830

46527566

46510293

Netto endring i kontantbehaldning

775503

1 602 831

510 719

321 012

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) var i 2016 og 2017 inkludert i tabellverket for universitet og høgskular. 1. januar 2018 blei SIU slått saman med Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku), som er presentert i eigne tabellar. Samanlikningstala for 2016 og 2017 for universitet og høgskular er ikkje justerte for dette.

Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med 3,3 pst. frå 2017 til 2018 og utgjer 92,3 pst. av dei samla utgiftene i 2018, mot 93,2 pst. i 2017. Dei samla utgiftene har auka med 4,2 pst. frå 2017 til 2018. Overføringane til verksemdene har auka med 3,3 pst. frå 2017 til 2018, medan dei auka med 6,0 pst. frå 2016 til 2017. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 88,9 pst. av dei samla inntektene. Det er noko lågare enn i 2017, då delen var 87,5 pst.

Tabell 4.14 Universitet og høgskular. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Budsjett 2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

32 212 846

33 687 924

34 694 046

35 405 560

Løyvingar frå andre departement

390 477

343 019

284 189

285 544

Tildelingar frå andre statlege forvaltningsorgan

1 272 731

1 555 651

1 595 338

1 047 638

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

3 033 114

3 333 723

3 470 626

2 461 696

Sum løyvingar til statsoppdraget

36 909 167

38 920 317

40 044 199

39 200 437

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

193 091

201 837

229 651

150 954

Bidrag frå private

712 731

640 992

682 112

489 727

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

461 914

562 518

699 297

428 392

Sum bidrag

1 367 736

1 405 348

1 611 060

1 069 073

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

525 404

579 587

539 916

275 733

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

90 239

104 247

128 899

84 700

Oppdrag frå private

440 787

450 776

413 851

270 631

Andre inntekter og tidsavgrensingar

3 429 975

4 286 556

3 789 640

5 609 719

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

4 486 405

5 421 166

4 872 307

6 240 783

Sum inntekter

42 763 308

45 746 831

46 527 566

46 510 293

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) var i 2016 og 2017 inkludert i tabellverket for universitet og høgskular. 1. januar 2018 blei SIU slått saman med Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku), som er presentert i eigne tabellar. Samanlikningstala for 2016 og 2017 for universitet og høgskular er ikkje justerte for dette.

Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 1,7 pst. frå 2017 til 2018. Dette er lågare enn frå 2016 til 2017, då auken var på 7,0 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer 86,2 pst. av inntektene i 2018. Dette er noko høgare enn i 2017, då delen var 85,1 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekker 87,1 pst. av dei samla utgiftene i 2018, mot 88,2 pst. i 2017.

Tabell 4.15 Universitet og høgskular. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskulesektoren i perioden 2016–18 (nettobalanse)

(i 1 000 kroner)

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Rekneskap 31.12.2018

Endring frå 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

11 037 604

12 442 505

12 954 402

511 897

Behaldningar på andre bankkontoar

453 997

672 906

671 633

−1 273

Andre kontantbehaldningar

324

580

674

95

Sum kontantar og kontantekvivalentar

11491925

13115991

13626710

510719

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 165 606

2 277 014

2 386 735

109 721

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 746 072

1 846 258

2 055 212

208 955

Gjeld til leverandørar

1 795 303

1 975 723

2 011 124

35 401

Gjeld til oppdragsgivarar

−437 238

−630 286

−571 792

58 494

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

578 661

572 781

957 221

384 440

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

5848403

6 041 489

6 838 500

797 011

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

202 934

266 676

393 173

126 497

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

−479 062

−497 600

621 199

1 118 799

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 978 915

2 577 320

1 577 596

−999 724

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

994 309

1 220 450

890 275

−330 176

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

97 890

85 514

73 995

−11 519

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2794986

3 652 360

3 556 238

−96 122

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål

2 141 519

2 717 764

2 688 704

−29 060

Fri verksemdskapital

590 192

616 184

630 737

14 553

Sum andre avsetningar

2731712

3 333 948

3 319 441

−14 507

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

116 824

88 193

−87 470

−175 663

Sum langsiktig gjeld

116824

88 193

−87 470

−175 663

Sum netto gjeld og forpliktingar

11491925

13115991

13626710

510719

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) var i 2016 og 2017 inkludert i tabellverket for universitet og høgskular. 1. januar 2018 blei SIU slått saman med Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku), som er presentert i eigne tabellar. Samanlikningstala for 2016 og 2017 er justerte for dette.

Kommentar til tabellen: Kontantbehaldninga har auka med 3,9 pst. frå 2017 til 2018, mot 14,1 pst. frå 2016 til 2017. Avsetningane som skal dekke påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 13,2 pst. Tilsvarande var det ein auke på 3,3 pst. frå 2016 til 2017. Avsetningane til planlagde tiltak i komande budsjettår har gått ned med 2,6 pst. frå 2017 til 2018.

Tabell 4.16 Universitet og høgskular. Balanse per 31. desember 2018

(i 1 000 kroner)

Rekneskap

31.12.16

Rekneskap

31.12.17

Rekneskap

31.12.18

Eigedelar

A. Anleggsmidlar

I Immaterielle eigedelar

34 997

36 300

44 152

II Varige driftsmidlar

34 802 167

34 586 824

34 693 478

III Finansielle anleggsmidlar

230 564

267 427

399 849

Sum anleggsmidlar

35067728

34 890 551

35 137 480

B. Omløpsmidlar

I Behaldningar av varer og driftsmateriell

17 997

33 729

36 206

II Fordringar

1 603 360

1 965 972

1 781 421

III Bankinnskot, kontantar og liknande

11 731 753

13 431 980

13 626 710

Sum omløpsmidlar

13353110

15 431 681

15 444 337

Sum eigedelar

48420838

50322232

50581817

Statens kapital og gjeld

C. Statens kapital

I Verksemdskapital

820 756

883 610

943 116

II Avrekningar

3 105 672

3 814 097

3 391 261

III Statens finansiering av immaterielle eigedelar og varige driftsmidlar

34 837 164

34 623 124

34 737 631

IV Statens finansiering av særskilde tiltak med utsett inntektsføring

0

257 556

213 933

Sum statens kapital

38763592

39 578 388

39 285 940

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktingar

3 656

38 193

0

II Anna langsiktig gjeld

50 000

50 000

0

III Kortsiktig gjeld

9 603 587

10 655 649

11 295 876

Sum gjeld

9657243

10 743 842

11 295 876

Sum statens kapital og gjeld

48420835

50322230

50581816

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) var i 2016 og 2017 inkludert i tabellverket for universitet og høgskular. 1. januar 2018 blei SIU slått saman med Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku), som er presentert i eigne tabellar. Samanlikningstala for 2016 og 2017 for universitet og høgskular er ikkje justerte for dette.

Kommentar til tabellen: Balanseverdiane har auka med 0,5 pst. frå 2017 til 2018. Verdien av anleggsmidlane har auka med 0,7 pst. i høve til 2017, medan omløpsmidlane har auka med 0,1 pst. frå 2017 til 2018. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 6 pst. frå 2017 til 2018. Avrekningane har gått ned med 11,1 pst. frå 2017 til 2018.

Tabell 4.17 Universitet og høgskular. Avsetningar 2016–18

(i 1 000 kroner)

Rekneskap

31.12.16

Rekneskap

31.12.17

Rekneskap

31.12.18

Andel av løyving i 2018 i pst.

Nord universitet

218 414

254 956

259 427

18,9

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

176 699

161 335

145 168

11,4

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

418 241

662 126

331 432

5,0

OsloMet – storbyuniversitetet

175 188

165 218

133 283

5,6

Universitetet i Agder

393 141

468 776

389 093

30,2

Universitetet i Bergen

193 427

209 220

262 555

7,0

Universitetet i Oslo

112 739

213 741

206 388

3,5

Universitetet i Stavanger

129 920

150 098

123 283

8,1

Universitetet i Søraust-Noreg

168 816

202 227

220 285

12,1

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

368 158

461 883

457 054

14,3

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

22 472

21 826

18 111

10,3

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk

33 989

40 126

49 079

21,6

Kunsthøgskolen i Oslo

27 581

21 789

14 011

3,9

Noregs handelshøgskole

16 895

42 686

81 090

17,2

Noregs idrettshøgskole

92 849

84 004

20 605

12,2

Noregs musikkhøgskole

58 968

59 407

46 918

17,9

Høgskolen i Innlandet

120 179

130 256

145 161

13,0

Høgskolen i Østfold

92 624

105 015

100 759

15,6

Høgskulen i Volda

58 280

75 131

86 610

24,1

Høgskulen på Vestlandet

207 503

258 660

282 595

14,5

Samisk høgskole

7 940

20 171

18 353

19,4

Sum

3 094 023

3 808 648

3 391 261

9,7

Kommentar til tabellen: Dei samla avsetningane i 2016 utgjorde 9,6 pst. av løyvinga i 2016. I 2017 var dei samla avsetningane 11,2 pst. av løyvinga.

Til forsida