Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

3 Byggtabellar for universitet og høgskular

Tabell 3.1 Ordinære prosjekt under bygging i 2020, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530, postane 31 og 33 og kap. 2445, postane 31 og 33 og brukarutstyrsprosjekt over kap. 530, post 45

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2020

Bruttoareal

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Nybygg på Ås for veterinærmiljøa ved NMBU og Veterinærinstituttet1

8 0151

63 100 m2

+ 11 700 m2

(Senter for husdyrforsøk)

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Midlar til utstyr og inventar for nybygg på Ås for veterinærmiljøa ved NMBU og Veterinærinstituttet

1 209

Universitetet i Oslo

Livsvitskapsbygget

6 153

66 700 m2

Universitetet i Oslo

Midlar til utstyr og inventar Livsvitskapsbygget

1 185

Universitetet i Oslo

Vikingtidsmuseum på Bygdøy, tilbygg og rehabilitering

2 135

9 300 m2

Universitetet i Oslo

Midlar til utstyr og inventar Vikingtidsmuseum

269

1 Senter for husdyrforsøk blei stilt ferdig i 1. halvår 2015.

Tabell 3.2 Brukarfinansierte prosjekt under bygging i 2020, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445, post 342

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2020

Bruttoareal

Høgskulen på Vestlandet

Nybygg, campus Kronstad, Bergen

559

14 300 m2

Høgskulen i Volda

Nytt mediebygg

212 (prisnivå 1.7.2019)

3 885 m2

Noregs handelshøgskole

Rehabilitering av hovudbygget, inkludert høgblokka

550

12 500 m2

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nytt bygg for helse- og sosialvitskap, Elgeseter gate

555 (inkl. kunstnarisk utsmykking)

13 000 m2

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

NTNU Ålesund, oppgradering av ventilasjonsanlegg

99

12 000 m2

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Nybygg for lærarutdanninga – ILP Breivika

455

10 900 m2

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Narvik – oppgradering

308

7 256 m2

2 Tabellen viser byggeprosjekt der institusjonane dekker investeringskostnaden innanfor eigne budsjettrammer, såkalla brukarfinansierte (tidl. kurante) byggeprosjekt. Dette er prosjekt innanfor statens husleigeordning, og investeringskostnaden for prosjektet blir betalt tilbake gjennom husleige til Statsbygg. Institusjonane får ikkje husleigekompensasjon; auka kostnader må løysast innanfor uendra budsjettrammer. I tillegg kjem dei brukarfinansierte prosjekta som blir klare for igangsetjing i løpet av hausten 2019 og i 2020, jf. eigen tabell nedanfor.

Tabell 3.3 Ferdig prosjekterte byggeprosjekt3

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2017

Bruttoareal

Universitetet i Stavanger

Arkeologisk museum, nybygg og ombygging

350

6 130 m2

3 Tabellen viser ferdig prosjekterte byggeprosjekt med kostnadsramme over 300 mill. kroner. Ferdig prosjektert betyr at mål, overordna rammer og kostnader for prosjektet er fastsette. Ei eventuell startløyving vil vere avhengig av dei årlege budsjettprosessane.

Tabell 3.4 Byggeprosjekt med prosjekteringsløyve, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530, post 30 og kap. 2445, postane 30 og 324

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner

Bruttoareal

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Ny campus i Trondheim

Ikkje fastsett

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Nytt utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum

Ikkje fastsett

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Nytt bygg for Odontologisk fakultet

Ikkje fastsett

21 600 m2

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Tromsø museum

Ikkje fastsett

19 700 m2

Nord universitet

Nybygg for Fakultet for biovitskap og akvakultur (Blått bygg byggetrinn 6B)

Ikkje fastsett

9 680 m2

Universitetet i Bergen

Nybygg Griegakademiet

Ikkje fastsett

10 000 m2

4 Tabellen viser både forslag frå regjeringa for 2020 og byggeprosjekt der Stortinget har vedteke ei løyving til vidare planlegging og prosjektering av bygget. Prosjekteringsmidlane er løyvde over kap. 530, post 30 for prosjekt utanfor statens husleigeordning, og kap. 2445, post 30 for prosjekt innanfor statens husleigeordning, og brukarfinansierte prosjekt på over 100 mill. kroner under programmering eller prosjektering, kap. 2445, post 32.

Til forsida