Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kulturdepartementet føres det i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 300–352, 3300–3339 og 5568

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

01

Driftsutgifter

176 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 210 000

177 310 000

Sum Administrasjon

177 310 000

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 290 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 700 000 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

4 540 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

8 168 000

76

Tilskudd til fritidsaktivitet for barn og unge

10 000 000

78

Ymse faste tiltak

13 220 000

79

Til disposisjon

6 810 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

194 500 000

86

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge

26 000 000

1 969 528 000

Sum Frivillighetsformål

1 969 528 000

Kulturformål

320

Norsk kulturråd

01

Driftsutgifter

187 800 000

51

Fond for lyd og bilde

43 960 000

55

Norsk kulturfond

1 008 060 000

1 239 820 000

321

Kunstnerformål

71

Statsstipend

10 410 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

208 680 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

154 780 000

75

Vederlagsordninger, kan overføres

220 120 000

593 990 000

322

Bygg og offentlige rom

01

Driftsutgifter

23 750 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

37 470 000

50

Kunst i offentlige rom

12 500 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

290 600 000

78

Ymse faste tiltak

3 960 000

368 280 000

323

Musikk og scenekunst

01

Driftsutgifter

99 135 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

65 190 000

22

Forsvarets musikk

48 750 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

22 200 000

70

Nasjonale institusjoner

1 548 890 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

817 730 000

73

Region- og distriktsopera

64 870 000

78

Ymse faste tiltak

329 069 000

2 995 834 000

325

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter

74 550 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 800 000

52

Norges forskningsråd

14 155 000

71

Kultur som næring

65 940 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 860 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

40 000 000

78

Ymse faste tiltak

51 220 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 01

10 600 000

82

Nobels Fredssenter

32 890 000

86

Talentutvikling

39 250 000

365 265 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Driftsutgifter

722 180 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 055 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

52 800 000

73

Språkorganisasjoner

32 310 000

74

Det Norske Samlaget

19 195 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

11 830 000

78

Ymse faste tiltak

63 475 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

49 055 000

966 900 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

01

Driftsutgifter

79 350 000

70

Utenlandske krigsgraver i Norge

3 710 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

6 100 000

89 160 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket

2 076 125 000

78

Ymse faste tiltak

128 520 000

2 204 645 000

329

Arkivformål

01

Driftsutgifter

392 100 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 582 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 200 000

78

Ymse faste tiltak

12 015 000

457 897 000

Sum Kulturformål

9 281 791 000

Medieformål m.m.

334

Filmformål m.m.

01

Driftsutgifter

115 150 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 540 000

50

Filmfondet

527 160 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

71 360 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

110 210 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

18 670 000

78

Ymse faste tiltak

9 170 000

858 260 000

335

Medieformål

01

Driftsutgifter

53 220 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 420 000

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Mediestøtte

415 230 000

73

Medieforskning

22 706 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

20 400 000

79

Norsk rikskringkasting AS – NRK

6 413 342 000

7 062 318 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

50 500 000

50 500 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

01

Driftsutgifter

86 120 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 780 000

91 900 000

Sum Medieformål m.m.

8 062 978 000

Likestilling og ikke-diskriminering

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

01

Driftsutgifter

22 260 000

22 260 000

351

Likestilling- og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

14 240 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

18 465 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transepersoner og interkjønn

12 235 000

73

Likestillingssentre

15 745 000

60 685 000

352

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

21 470 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

232 995 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

29 875 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

17 860 000

302 200 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

48 020 000

48 020 000

Sum Likestilling og ikke-diskriminering

433 165 000

Sum departementets utgifter

19 924 772 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

01

Ymse inntekter

88 000

88 000

Sum Administrasjon

88 000

Kulturformål

3320

Norsk kulturråd

01

Ymse inntekter

4 334 000

4 334 000

3322

Bygg og offentlige rom

01

Ymse inntekter

139 000

02

Inntekter ved oppdrag

31 832 000

31 971 000

3323

Musikk og scenekunst

01

Ymse inntekter

345 000

02

Billett- og salgsinntekter m.m.

28 772 000

29 117 000

3325

Allmenne kulturformål

01

Ymse inntekter

2 170 000

2 170 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Ymse inntekter

21 018 000

02

Inntekter ved oppdrag

16 310 000

37 328 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

01

Ymse inntekter

30 710 000

02

Leieinntekter m.m.

4 103 000

34 813 000

3329

Arkivformål

01

Ymse inntekter

6 804 000

02

Inntekter ved oppdrag

5 104 000

11 908 000

Sum Kulturformål

151 641 000

Medieformål

3334

Filmformål m.m.

01

Ymse inntekter

5 969 000

02

Inntekter ved oppdrag

6 870 000

12 839 000

3335

Medieformål

02

Inntekter ved oppdrag

2 554 000

70

Gebyr

1 400 000

3 954 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

02

Gebyr – lotterier

8 253 000

04

Gebyr – stiftelser

163 000

07

Inntekter ved oppdrag

6 988 000

15 404 000

Sum Medieformål

32 197 000

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

24 094 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

44 366 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

75

Kino- og videogramavgift

32 000 000

105 960 000

Sum Skatter og avgifter

105 960 000

Sum departementets inntekter

289 886 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2020 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 1

kap. 3300 post 1

kap. 320 post 1

kap. 3320 postene 1 og 3

kap. 322 post 1

kap. 3322 post 1

kap. 322 post 21

kap. 3322 post 2

kap. 323 post 1

kap. 3323 post 1

kap. 323 post 21

kap. 3323 post 2

kap. 325 post 1

kap. 3325 post 1

kap. 326 post 1

kap. 3326 post 1

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 2

kap. 327 post 1

kap. 3327 postene 1 og 2

kap. 329 post 1

kap. 3329 post 1

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 2

kap. 334 post 1

kap. 3334 post 1

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 2

kap. 335 post 21

kap. 3335 post 2

kap. 339 post 1

kap. 3339 postene 2 og 4

kap. 339 post 1

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 7

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

10 mill. kroner

70

Nasjonale kulturbygg

768,3 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2020 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger i Norge innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 15 000 mill. kroner med varighet inntil 1. mai 2021.

Andre fullmakter

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2020:

  • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikk- og scenekunst, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

  • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikk- og scenekunst, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2020 skal:

  • 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

  • 2. avgiften per videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner

VII

Fullmakt til å benytte åremål

Stortinget samtykker i at det gis adgang i henhold til statsansattelovens regler å benytte åremål for kuratorer som forestår utvikling og gjennomføring av kunstproduksjoner i KORO. For disse gis det mulighet for åremål i en periode på fire år for konsulentene og inntil seks år for leder, med mulighet til én gangs fornyelse.

VIII

Fastsetting av langsiktige rammer for mediestøtten

  • 1. Den direkte mediestøtten, jf. kap. 335 Medieformål, post 71 Mediestøtte, skal for årene 2020 til 2022 justeres hvert år i takt med pris- og lønnsvekst.

  • 2. NRKs økonomiske ramme, jf. kap. 335 Medieformål, post 79 Norsk rikskringkasting AS – NRK, skal for årene 2020 til 2022 justeres hvert år i takt med pris- og lønnsvekst, minus et effektiviseringskrav på 0,5 pst.

Andre vedtak

IX

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtak nr. 694, 7. mai 2018 oppheves.

Til dokumentets forside