Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over tiltak som mottok midler i 2019 på kap. 326, post 80 Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2019

Bibliotektjeneste i fengsel

26 915

Døves tidsskrift

450

Finsk bibliotektjeneste

425

Norges blindeforbund – Punktskrifttrykkeriet

5 250

Lyd- og videoboktiltak

1 000

Norsk Bibliotekforening

500

Tiltak døvblinde

4 950

Døves media

6 750

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

300

Leksikon

5 500

Sum

52 040

Til dokumentets forside