Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over tiltak på kap. 326, post 73 Språkorganisasjoner

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2019

Forslag 2020

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

120

125

Norges Døveforbund

2 100

Noregs Mållag

5 590

5 740

Riksmålsforbundet

1 610

1 655

Kainun institutti – Kvensk institutt

6 675

6 855

Landssamanslutninga av nynorskkommunar1

1 545

2 785

Nynorsk avissenter

2 905

2 980

Tilskuddsordning for innsamling av stedsnavn

840

1 365

Ruijan Kaiku – kvensk avis

1 230

1 265

Stiftinga Nynorsk Pressekontor

6 175

7 340

Årets nynorskkommune

100

100

Sum

26 790

32 310

1 Det ble i tillegg bevilget tilskudd på 1,2 mill. kroner i forbindelse med revidert budsjett 2019, jf. Prop. 114 S (2018–2019) og Innst. 14 S (2018–2019).

Til dokumentets forside