Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 1700–1792 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

5 Forsvarets fremtidige styrkestruktur

Tabell 5.1  Forsvarets fremtidige styrkestruktur

Hæren

Sjøforsvaret

Luftforsvaret

Heimevernet

Felleselementer

Nasjonalt landoperasjonssenter

– Finnmark landforsvar

– Brigadekommando

– Telemark bataljon

– Panserbataljon

– 2. bataljon

– Etterretningsbataljon

– Sambandsbataljon

– Artilleribataljon

– Ingeniørbataljon

– Stridstrenbataljon

– Sanitetsbataljon

– MP-kompani

– Kavaleribataljon

– Grensevakt

– HM Kongens Garde

– Logistikkbase, land

Nasjonalt sjøoperasjonssenter

– Fire1 fregatter, Fridtjof Nansen-klasse m/NH90

– Seks korvetter, Skjold-klasse, avvikles på sikt

– Seks ubåter, Ula-klasse, reduseres til fire og erstattes av fire nye ubåter

– Fire mineryddefartøyer, erstattes av autonome mineryddesystemer

– Minedykkerkommando

– Tre logistikk- og støttefartøyer

– Fire Ytre kystvakt m/NH90

– Fire Ytre kystvakt, Harstad-/Barentshav-klasse

– Fem Indre kystvakt, Nornen-klasse

– Bordingskapasitet

– Logistikkelement, sjø

– Kystjegerkommandoen

Nasjonalt luftoperasjonssenter

– Luftkontroll og varsling (ARS)

– Luftvarslingskjede

– Baseforsvarsstridsgrupper

– Luftvernstridsgrupper

– F-16 kampfly, erstattes av 52 F-35 kampfly

– 18 Bell 412 helikoptre

– P-3 Orion, erstattes av fem nye P-8 maritime patruljefly

– To DA-20 EK- og kalibreringsfly, avvikles på sikt

– 14 NH90 maritime helikoptre

– Fire C-130J transportfly

– Sea King redningshelikoptre, erstattes av 16 AW101

– Logistikkbase, luft

Territorielt operasjonssenter

– Elleve distriktsstaber

– 3 000 soldater i innsatsstrukturen

– 37 000 soldater i områdestrukturen

Etterretningstjenesten

Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets logistikk:

– Nasjonalt logistikkoperasjonssenter

– Felles logistikk- og støttekapasiteter

– Vertslandsstøttebataljon

Cyberforsvaret

– CIS-TG

Forsvarets spesialstyrker

Forsvarets sanitetsstyrker

Nasjonalt spesialoperasjonssenter

– Forsvarets spesialkommando

– Marinejegerkommandoen

Felles NATO luft- og bakkeovervåking

Felles lufttanking og lufttransport (MRTT, C-17)

Forsvarets militærpolitiavdeling

Satellittbasert overvåking

1 Regjeringen har besluttet å gjenopprette kapasiteten som Forsvaret har mistet gjennom havariet med KNM Helge Ingstad.

Til dokumentets forside