Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 1700–1792 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

2 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Tabell 2.1 Virksomhetens brutto utgifter og inntekter fordelt etter art

(1 000 kroner)

Utgifter/inntekter

Regnskap

Budsjett

2016

2017

2018

2019 (i 2019 kr)

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

591 901

606 692

641 593

665 000

Varer og tjenester

226 596

211 788

250 994

265 000

Sum driftsutgifter

818 497

818 479

892 587

930 000

Investeringsutgifter

Investering, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

39 901

49 662

43 474

45 000

Sum investeringsutgifter

39 901

49 662

43 474

45 000

Overføringer fra virksomheten

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

Andre utbetalinger

5 616

2 264

0

2 500

Sum overføringsutgifter

5 616

2 264

0

2 500

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

Andre finansielle utgifter

Sum finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum utgifter

864 013

870 405

936 061

977 500

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

638 528

732 380

793 745

740 000

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

Andre driftsinntekter

4 168

2 029

10 401

10 000

Sum driftsinntekter

642 696

734 409

804 146

750 000

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

28

1 088

935

0

Sum varige driftsmidler

28

1 088

935

0

Overføringer fra virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger

239 535

208 817

238 695

246 712

Andre innbetalinger

Sum overføringsinntekter

239 535

208 817

238 695

246 712

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

Andre finansielle innbetalinger

0

0

100

0

Sum finansielle inntekter

0

0

100

0

Sum inntekter

882 260

944 314

1 043 876

996 712

3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1)

18 246

73 909

107 815

19 212

Generelt

FFI følger de Statlige regnskapsstandardene (SRS) ved føring av sitt regnskap.

Årsregnskapet til FFI viser en kostnadsøkning på 4,5 pst. fra 2017 til 2018. Leverandørgjelden har vært stabil. Periodiserte inntekter har økt i løpet av det siste året, og er ved årsskiftet 2018 på 42,7 pst. Dette gjenspeiles i høye innbetalinger og økt saldo på bankkonto. Det påvirker ikke fri virksomhetskapital, som har blitt ytterligere redusert i løpet av siste år.

Noen kommentarer til regnskapet:

 • Store anskaffelser i prosjekt

  Disse vises ikke lengre som en del av driftskostnadene, men blir aktivert på linje med driftsinvesteringene.

 • Avskrivninger

  I godkjent inngående balanse for 2016 økte FFIs eiendeler med 95,1 mill. kroner som følge av en gjennomgang av store anskaffelser i prosjekter og oppdrag i perioden 2006–2015. Disse eiendelene er satt opp med en levetid på ti år beregnet fra anskaffelsesåret, og avskrivningene har dermed økt i forhold til dette. Det er periodisert inntekter tilsvarende verdien av økningen av eiendeler som inntektsføres i takt med avskrivningene. Dette gjør at avskrivningene av tidligere store anskaffelser ikke får resultateffekt for instituttet.

  Anskaffelser i varige driftsmidler som har en anskaffelsesverdi på mer enn 30 000 kroner pr. enhet, og en forventet økonomisk levetid på tre år eller mer, føres som investering og avskrives i henhold til forventet levetid.

 • Lønnskostnadene for 2018 har økt med 6,3 pst. siste år. Dette skyldes både at det har blitt elleve flere ansatte ved FFI, samt at det var hovedoppgjør i 2018. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene har vært på 11,95 pst.

 • Inntekter fra statlige bevilgninger består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag, tilskudd til drift av forskningsfartøyet H. U. Sverdrup II og tilskudd til Identifikasjonslaboratoriet. I tillegg er 5,2 mill. kroner fra Norges forskningsråd lagt inn som bevilgning.

 • I henhold til SRS 10 vises kun forbrukte bevilgninger som inntekt i FFIs eksternregnskap.

Tabell 2.2 Virksomhetenes inntekter spesifisert etter inntektskilde

(1000 kroner)

Inntektskilde

Regnskap

Budsjett

(Noter i parentes)

2016

2017

2018

2019 (i 2019 kr)

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet (1)

234 930

208 817

233 527

241 712

Bevilgninger fra andre departementer

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

Tildelinger fra Norges forskningsråd (2)

4 605

6 749

5 168

5 000

Sum bevilgninger

239 535

215 566

238 695

246 712

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

Bidrag fra private

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag fra statlige virksomheter (3)

594 787

665 817

734 581

670 000

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

Oppdrag fra private (4)

43 742

59 814

59 164

70 000

Andre inntekter

4 168

2 029

10 501

10 000

Sum oppdragsinntekter mv.

642 696

727 660

804 246

750 000

Salg av investeringsmidler

28

1 088

935

0

Sum inntekter

882 232

943 226

1 043 876

996 712

Generelt: omfang og utvikling av andre inntekter.

 • Tildelinger fra andre departementer eller Norges Forskningsråd (NFR) er små og forholdsvis stabile i omfang. Dette gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering fra NFR eller andre departementer. STIM-EU-ordningen i forbindelse med EU-prosjekter er hoveddelen av inntekter fra NFR.

 • Bevilgninger, bestående av basistilskudd, forvaltningsoppdragsmidler, drift av H. U. Sverdrup II og tilskudd til kjemiidentifikasjonslaboratoriet, har vært stabile, og har kun mindre justeringer sammenliknet med det generelle prisnivået.

Noter:

 • 1. Bevilgninger fra fagdepartement: Består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet H. U. Sverdrup II.

 • 2. Tildelinger fra NFR: Dette er prosjekter hvor kun FFI og NFR er avtaleparter, men også deltakelse i større konsortier med finansiering fra NFR. STIM-EU-ordningen i forbindelse med EU-prosjekter er en vesentlig andel av tildelingene.

 • 3. Oppdrag fra statlige virksomheter: Oppdragsforskning for Forsvaret samt andre statlige etater.

 • 4. Oppdrag fra private: Oppdragsforskning for sivile og ikke-statlige aktører innenlands og utenlands.

Tabell 2.3 Forholdet mellom virksomhetens kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31. desember

Balanse 31. desember

(1 000 kroner)

Regnskapspost

Regnskap

Budsjett

(Noter i parentes)

2016

2017

2018

Endring 2017–2018

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank (1)

459 939

539 186

647 128

107 942

Beholdning på andre bankkonti

5 473

135

0

-135

Andre kontantbeholdninger (2)

11

11

20

9

Sum kontantbeholdning

465 423

539 332

647 148

107 815

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller neste budsjettår

Feriepenger mv.

75 443

75 873

81 153

5 281

Skattetrekk og offentlige avgifter

51 060

52 635

56 633

3 998

Gjeld til leverandører

47 260

68 115

68 596

481

Gjeld til oppdragsgivere (3)

238 070

298 211

356 451

58 240

Annen netto gjeld/fordring som forfaller neste budsjettår

-12 145

-19 305

-19 072

233

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller neste år

399 688

475 528

543 761

68 233

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

Større, påbegynte flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet (3)

27 687

38 939

84 594

45 655

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

27 687

38 939

84 594

45 655

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

Fri virksomhetskapital

38 048

24 865

18 792

-6 072

Sum andre avsetninger

38 048

24 865

18 792

-6 072

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig gjeld knyttet til anleggsmidler

Annen langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld (netto)

Sum netto gjeld og forpliktelser

465 423

593 332

647 148

107 815

Generelt:

Økningen i kontantbeholdningen fra 2017 til 2018 er høy, men den gjenspeiles i økningen i gjeld til oppdragsgivere. Dette er penger som oppdragsgivere har innbetalt i prosjekter, men der arbeidet ikke er fullført ved utgangen av budsjettåret. Kundefordringene har blitt vesentlig redusert i 2018, noe som også øker beholdningen på bankkontoen.

Noter:

 1. Beholdningen på oppgjørskonto i Norges bank: Inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 nedenfor.

 2. Beholdningen på andre bankkonti: Kontantkasse H. U. Sverdrup II og beholdning gavekort til spesielle markeringer.

 3. Gjeld til oppdragsgivere: Prosjekter og oppdrag som er under gjennomføring, men hvor arbeidet ikke er ferdig. Periodiseringer i prosjekter og oppdrag som er finansiert av bevilgninger er skilt ut slik at dette vises i raden «Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet».

Til dokumentets forside