Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 1700–1792 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

4 Nøkkeltall for perioden 2017–2020

Tabell 4.1 Utviklingen i forsvarsbudsjettet 2017–2020 med og uten kampfly med baseløsning

(1000 kr)

Saldert budsjett 2017

Saldert budsjett 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag budsjett 2020

Totalbudsjettet

51 248 190

54 945 177

58 953 526

60 977 376

Totalbudsjettet uten midlertidig styrking knyttet til kampfly med baseløsning

46 450 097

50 098 460

54 413 897

54 156 297

Tabell 4.2 Fordeling av saldert budsjett 2017–2019 og forslag for 2020

År

Materiellinvesteringer

EBA- investeringer

Drift uten kap. 1792

Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

2020

26,3 %

7,1 %

64,9 %

1,6 %

2019

27,1 %

7,1 %

64,2 %

1,7 %

2018

24,9 %

7,3 %

66,0 %

1,8 %

2017

23,8 %

6,1 %

68,5 %

1,6 %

Tabellen er basert på nominelle kroner.

Materiellinvesteringer omfatter:

 • Kapittel 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  • post 45, Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

 • Kapittel 1761 Nye kampfly med baseløsning

  • post 45, Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

EBA-investeringer omfatter:

 • Kapittel 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

  • post 47, Nybygg og nyanlegg

 • Kapittel 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  • post 44, Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

  • post 48, Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

  • post 75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

 • Kapittel 1761 Nye kampfly med baseløsning

  • post 47 Nybygg og nyanlegg

Til dokumentets forside