Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapittel: 20–51, 1600–1650 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4670, 5341, 5351, 5605, 5692–5693

Til innhaldsliste

Forslag

Under Finansdepartementet vert i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 20–51, 1600–1650, 3021–3051, 4600–4670, 5341, 5351, 5605, 5692–5693

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjeringa

20

Statsministerens kontor

01

Driftsutgifter

123 500 000

123 500 000

21

Statsrådet

01

Driftsutgifter

207 800 000

207 800 000

24

Regjeringsadvokaten

01

Driftsutgifter

108 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 400 000

122 500 000

Sum Regjeringa

453 800 000

Stortinget og tilknytte organ

41

Stortinget

01

Driftsutgifter

973 300 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

3 600 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

139 600 000

50

Sannings- og forsoningskommisjonen

10 000 000

70

Tilskot til partigruppene

197 000 000

72

Tilskot til Det Norske Nobelinstituttets bibliotek

1 500 000

73

Kontingentar, internasjonale delegasjonar

15 500 000

74

Reisetilskot til skular

5 300 000

1 345 800 000

42

Ombodsmannsnemnda for Forsvaret

01

Driftsutgifter

7 500 000

7 500 000

43

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

01

Driftsutgifter

91 100 000

91 100 000

44

Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste

01

Driftsutgifter

26 000 000

26 000 000

45

Noregs institusjon for menneskerettar

01

Driftsutgifter

25 700 000

25 700 000

51

Riksrevisjonen

01

Driftsutgifter

550 100 000

75

Internasjonale organisasjonar og nettverk

27 000 000

577 100 000

Sum Stortinget og tilknytte organ

2 073 200 000

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet

01

Driftsutgifter

401 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

84 600 000

70

Forsking på og allmennopplysning om finansmarknaden

13 100 000

499 300 000

1602

Finanstilsynet

01

Driftsutgifter

419 900 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

24 100 000

444 000 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

01

Driftsutgifter

607 400 000

22

Opplæringskontoret OK stat

6 300 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

16 600 000

630 300 000

Sum Finansadministrasjon

1 573 600 000

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

1610

Tolletaten

01

Driftsutgifter

1 552 200 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

212 800 000

1 765 000 000

1618

Skatteetaten

01

Driftsutgifter

6 716 700 000

21

Spesielle driftsutgifter

212 500 000

22

Større IT-prosjekt, kan overførast

247 100 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordninga

94 300 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

111 100 000

70

Tilskot

5 500 000

7 387 200 000

1619

Skatteklagenemnda

01

Driftsutgifter

71 200 000

71 200 000

Sum Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

9 223 400 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå

01

Driftsutgifter

607 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

259 900 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

25 900 000

893 700 000

Sum Offisiell statistikk

893 700 000

Andre føremål

1632

Kompensasjon for meirverdiavgift

61

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, overslagsløyving

27 000 000 000

72

Tilskot til private og ideelle verksemder, overslagsløyving

2 280 000 000

29 280 000 000

1633

Nettoordning, statleg betalt meirverdiavgift

01

Driftsutgifter, overslagsløyving

7 400 000 000

7 400 000 000

Sum Andre føremål

36 680 000 000

Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

1650

Statsgjeld, renter m.m.

89

Renter og provisjon m.m. på innanlandsk statsgjeld, overslagsløyving

10 015 800 000

10 015 800 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

10 015 800 000

Sum departementets utgifter

60 913 500 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjeringa

3021

Statsrådet

02

Diverse refusjonar

100 000

100 000

3024

Regjeringsadvokaten

01

Vederlag for utgifter i rettssaker

19 600 000

19 600 000

Sum Regjeringa

19 700 000

Stortinget og tilknytte organ

3041

Stortinget

01

Salsinntekter

6 300 000

03

Leigeinntekter

1 100 000

7 400 000

3051

Riksrevisjonen

01

Refusjon innland

2 000 000

02

Refusjon utland

300 000

2 300 000

Sum Stortinget og tilknytte organ

9 700 000

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet

02

Ymse refusjonar

400 000

400 000

4602

Finanstilsynet

03

Sakshandsamingsgebyr

12 300 000

86

Vinningsavståing og gebyr for regelbrot m.m.

500 000

12 800 000

4605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

01

Økonomitenester

52 632 000

02

Opplæringskontoret OK stat

9 700 000

62 332 000

4610

Tolletaten

01

Særskilt vederlag for tolltenester

7 200 000

02

Andre inntekter

2 100 000

04

Ymse refusjonar

1 100 000

05

Refusjon frå Avinor AS

25 200 000

85

Tvangsmulkt og gebyr for regelbrot

23 000 000

58 600 000

4618

Skatteetaten

01

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

89 500 000

03

Andre inntekter

40 900 000

05

Gebyr for utleggsforretningar

50 000 000

07

Gebyr for bindande førehandsfråsegner

3 500 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjonar

3 500 000

85

Inngått på tapsførte lån m.m.

250 000 000

86

Bøter, inndragingar m.m.

1 400 000 000

87

Trafikantsanksjonar

60 000 000

88

Forseinkingsgebyr, Rekneskapsregisteret

220 000 000

89

Gebyr for regelbrot

5 000 000

2 122 400 000

4620

Statistisk sentralbyrå

02

Oppdragsinntekter

265 800 000

85

Tvangsmulkt

15 000 000

280 800 000

Sum Finansdepartementet

2 537 332 000

Ymse inntekter

4670

Den nordiske investeringsbanken

50

Tilbakeføring av tapsfondsmidlar

70 237 000

70 237 000

5341

Avdrag på uteståande fordringar

95

Avdrag på lån til andre statar

500 000

500 000

Sum Ymse inntekter

70 737 000

Skatter og avgifter

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag frå tilsynseiningane

445 700 000

445 700 000

Sum Skatter og avgifter

445 700 000

Renter og utbyte m.m.

5351

Overføring frå Noregs Bank

85

Overføring

13 900 000 000

13 900 000 000

5605

Renter av kontantar i statskassa og av andre fordringar

80

Av statskassas foliokonto i Noregs Bank

917 400 000

81

Av verdipapir og bankinnskot i utanlandsk valuta

200 000

82

Av innanlandske verdipapir

915 300 000

83

Av alminnelege fordringar

25 000 000

84

Av driftskreditt til statsverksemder

293 700 000

86

Renter av lån til andre statar

100 000

2 151 700 000

5692

Utbyte av statens kapital i Den nordiske investeringsbanken

85

Utbyte

84 200 000

84 200 000

5693

Utbyte av aksjar i ymse selskap m.m.

85

Utbyte frå Folketrygdfondet

900 000

900 000

Sum Renter og utbyte m.m.

16 136 800 000

Sum departementets inntekter

19 219 969 000

Fullmakt til å overskride gjevne løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2020 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 21 post 01

  kap. 3021 post 02

  kap. 41 post 01

  kap. 3041 post 01

  kap. 1600 post 21

  kap. 4600 post 02

  kap. 1605 post 01

  kap. 4605 post 01

  kap. 1605 postane 01 og 22

  kap. 4605 post 02

  kap. 1610 post 01

  kap. 4610 postane 01, 04 og 05

  kap. 1618 post 01

  kap. 4618 post 03

  Meirinntekt som gjev grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift som er knytt til overskridinga, og kjem difor òg ved kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som kjem inn under nettoordninga for meirverdiavgift.

  Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal reknast med ved berekninga av overføring av unytta løyving til neste år.

 2. overskride løyvinga til oppdragsverksemd på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med eit beløp som svarer til alle meirinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Oppdragsinntekter.

  Unytta meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal reknast med ved utrekning av overførbart beløp på posten.

  Meirinntekt som gjev grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift som er knytt til overskridinga, og kjem difor òg ved kap. 1633, post 01.

III

Fullmakt til overskriding

Stortinget samtykkjer i at Statsministerens kontor i 2020 kan overskride løyvinga på kap. 21 Statsrådet, post 01 Driftsutgifter, for å setje i verk naudsynte tryggingstiltak for regjeringa.

Fullmakter til å pådra staten skyldnader utover løyvingane

IV

Tingingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2020 kan gjere tingingar utover det som er løyvt, men slik at den samla ramma for nye tingingar og gammalt ansvar ikkje overstig desse summane:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1610

Tolletaten

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

35 mill. kroner

V

Fullmakter til å gjere avtalar om investeringsprosjekt

 1. Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2020 kan inngå avtalar om gjennomføring av dei investeringsprosjekta som er omtalte i Prop. 1 S (2019–2020) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekt, innanfor dei kostnadsrammene som er gjevne der.

VI

Garantifullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2020 kan gje garantiar for:

 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbanken innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar på 1 617 872 455 euro.

 2. lån frå Den nordiske investeringsbanken som gjeld ordninga med prosjektinvesteringslån innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt garantiansvar på 387 086 761 euro.

 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbanken innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt garantiansvar på 57 243 888 euro.

VII

Fullmakt til å dekkje utgifter til vidare bubehandling

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet for 2020 under ordninga med oppfølging av staten sine krav i konkursbu kan pådra staten skyldnader utover løyvingane, men slik at den samla ramma for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig 22,5 mill. kroner. Utbetalingar vert dekte av løyvingane under kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Andre fullmakter

VIII

Fullmakt til å rette opp uoppklåra differansar og feilposteringar i statsrekneskapar for tidlegare år

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2020 i einskildsaker kan rette opp uoppklåra differansar i rekneskapane og feilposteringar i statsrekneskapen som gjeld rekneskapar for tidlegare år. Dette må gjerast ved å postere over kontoen for forskuvingar i balansen i statsrekneskapen i rekneskapen for det inneverande året. Fullmakta gjeld opp til 1 mill. kroner.

IX

Fullmakt om utbetalingsløysing for overtid, reisetid og timeløn i 2020

Stortinget samtykkjer i at:

 1. Statlege verksemder som vert omfatta av omlegginga av utbetalingsløysinga i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) for overtid, reisetid og timeløn, kan overskride driftsløyvinga si tilsvarande eingongseffekten av omlegginga.

 2. Finansdepartementet kan ta omsyn til eingongseffekten av omlegginga ved utrekning av overført, unytta driftsløyving til 2021 med utgangspunkt i samla oversikt frå DFØ.

X

Nettoposteringsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at det på kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehald, i 2020 kan nettoførast som utgiftsreduksjonar refusjonar frå Oslo kommune og andre aktørar i samsvar med avtalte utgiftsfordelingar i samband med byggje- og sikringsprosjekt.

XI

Nettoposteringsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2020 kan:

 1. trekkje direkte utgifter i samband med auksjonssal frå salsinntektene før det overskytande vert ført som inntekter under kap. 4610 Tolletaten, post 02 Andre inntekter.

 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1610 Tolletaten, post 01 Driftsutgifter, refusjonar av fellesutgifter og liknande der Tolletaten framleiger lokale.

 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 01 Driftsutgifter, refusjonar av fellesutgifter og liknande der Skatteetaten framleiger lokale.

 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekt, refusjonar frå andre offentlege institusjonar som etaten utviklar løysingar i samarbeid med.

 5. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehald, refusjonar frå andre offentlege institusjonar for investeringar Skatteetaten gjer i samarbeid med desse.

 6. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 01 Driftsutgifter, refusjonar av fellesutgifter og liknande der Statistisk sentralbyrå framleiger lokale.

XII

Fullmakt til postering mot mellomværet med statskassa

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2020 kan gje Skatteetaten fullmakt til å:

 1. inntektsføre statens del av skatteinngangen i statsrekneskapen i same periode som denne vert rapportert frå skatterekneskapen, og mot mellomværet som skatterekneskapen har med statskassa. Mellomværet vert utlikna i påfølgjande periode når oppgjeret vert overført frå skatterekneskapen.

 2. føre uplasserte innbetalingar i meirverdiavgiftsrekneskapen mot mellomværet med statskassa. Etter at krava er fastsette, vert innbetalingane resultatførte i statsrekneskapen og mellomværet utlikna.

Andre vedtak

XIII

Oppheving av oppmodingsvedtak

Vedtak nr. 46, 20. november 2018 vert oppheva.

Til forsida av dokumentet