Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2543, 2620–2686 Inntektskapitler: 3600–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Arbeids- og sosialdepartementet føres det i Prop. 1 S (2020–2021) statsbudsjettet for budsjettåret 2021 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 600–667, 2470, 2541–2543, 2620–2686, 3600–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet

01

Driftsutgifter

222 309 000

222 309 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.

21

Spesielle driftsutgifter

76 175 000

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres

33 885 000

50

Norges forskningsråd

119 000 000

70

Tilskudd

52 510 000

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen mv., kan overføres

72 240 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk

17 250 000

371 060 000

Sum Administrasjon

593 369 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

254 820 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

184 700 000

439 520 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Driftsutgifter

12 619 970 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 130 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

60 210 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

315 215 000

13 030 525 000

606

Trygderetten

01

Driftsutgifter

91 015 000

91 015 000

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

13 561 060 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

16 400 000

16 400 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

9 413 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

-25 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

249 000 000

9 637 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

21 000 000

22 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter

32 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning

5 100 000 000

5 134 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

70 000 000

70 000 000

616

Gruppelivsforsikring

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

187 000 000

187 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

15 066 400 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

87 080 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

152 085 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

119 260 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

14 550 000

372 975 000

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

372 975 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak

01

Driftsutgifter

309 710 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 956 475 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 710 180 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

72 550 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

76 265 000

10 125 180 000

635

Ventelønn

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 000 000

4 000 000

Sum Arbeidsmarked

10 129 180 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet

01

Driftsutgifter

725 750 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

16 600 000

742 350 000

642

Petroleumstilsynet

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

308 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 010 000

339 610 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

156 285 000

156 285 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 496 000

3 496 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren mv.

01

Driftsutgifter

20 910 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01

1 130 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 064 000

24 104 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer

2 475 000

2 475 000

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

1 268 320 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

40 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

119 000 000

159 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

29 000 000

29 000 000

665

Pensjonstrygden for fiskere

70

Tilskudd

42 900 000

42 900 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

3 010 000 000

3 010 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

349 800 000

349 800 000

Sum Kontantytelser

3 590 700 000

Statens forretningsdrift

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-654 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

512 000 000

3 Avskrivninger

100 000 000

5 Til investeringsformål

60 000 000

6 Til reguleringsfond

-35 000 000

-17 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

163 640 000

146 640 000

Sum Statens forretningsdrift

146 640 000

Arbeidsliv

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

18 386 000 000

18 386 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

1 170 000 000

1 170 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning

20 000 000

20 000 000

Sum Arbeidsliv

19 576 000 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

1 650 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

120 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

38 000 000

76

Bidragsforskott

705 000 000

2 513 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

39 640 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 500 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 250 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 730 000 000

76

Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for sykmeldte, kan overføres

105 265 000

45 225 265 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

31 380 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

146 000 000

72

Legeerklæringer

400 000 000

31 926 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

103 950 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

70 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

38 000 000

104 058 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 576 300 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 652 400 000

72

Stønad til servicehund

5 480 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

117 500 000

74

Tilskudd til biler

759 600 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 728 300 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

318 700 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 765 600 000

78

Høreapparater

814 800 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

83 730 000

10 822 410 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

79 950 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

158 480 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

6 510 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 250 000 000

251 190 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 080 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

785 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

83 000 000

74

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

1 000 000

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevende i arbeid, overslagsbevilgning

3 000 000

1 952 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

235 000 000

235 000 000

Sum Sosiale formål

447 921 675 000

Sum departementets utgifter

512 226 319 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Arbeids- og sosialdepartementet

3605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Administrasjonsvederlag

10 025 000

04

Tolketjenester

4 128 000

05

Oppdragsinntekter mv.

25 310 000

06

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

26 420 000

65 883 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

01

Gebyrinntekter, lån

28 000 000

90

Tilbakebetaling av lån

10 300 000 000

10 328 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

01

Premieinntekter

79 000 000

79 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

01

Premieinntekter

100 000 000

100 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

3 000 000

3 000 000

3635

Ventelønn mv.

01

Refusjon statlig virksomhet mv.

3 000 000

3 000 000

3640

Arbeidstilsynet

04

Kjemikaliekontroll, gebyrer

4 875 000

05

Tvangsmulkt

6 790 000

06

Refusjoner

3 405 000

07

Byggesaksbehandling, gebyrer

22 420 000

08

Refusjon utgifter regionale verneombud

16 945 000

09

Overtredelsesgebyrer

27 865 000

82 300 000

3642

Petroleumstilsynet

02

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

8 020 000

03

Gebyr tilsyn

77 800 000

85 820 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

10 747 003 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

60 000 000

60 000 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

60 000 000

Skatter og avgifter

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

122 130 000

122 130 000

Sum Skatter og avgifter

122 130 000

Renter og utbytte mv.

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

378 000 000

378 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

378 000 000

Folketrygden

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

879 750 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

205 000 000

80

Renter

1 000 000

86

Innkreving feilutbetalinger

1 327 000 000

87

Diverse inntekter

18 150 000

88

Hjelpemiddelsentraler mv.

82 000 000

2 512 900 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

225 000 000

225 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

27 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

100 000

27 100 000

Sum Folketrygden

2 765 000 000

Sum departementets inntekter

14 072 133 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 605 post 01

kap. 3605 postene 01, 04 og 05

kap. 640 post 01

kap. 3640 postene 06 og 07

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 08

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan:

  1. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 01 Driftsutgifter til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

  2. omdisponere inntil 11 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid i forbindelse med forsøket med VTA i kommunal regi.

  3. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

  4. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 78 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634, post 78.

  5. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634, post 79.

  6. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter.

  7. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 50 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

3 060,7 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

951,8 mill. kroner

VI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for gjennomføring av forsøk med velferdsobligasjoner

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner inkludert tidligere tilsagn på kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering, post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte.

Andre fullmakter

VII

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan gi Arbeids- og velferdsetaten fullmakt til å:

  1. postere utgifter som Arbeids- og velferdsetaten betaler på vegne av Statens pensjonskasse mot mellomværendet konto 715510 Statens pensjonskasse. Konto 715510 utlignes ved at Statens pensjonskasse resultatfører og rapporterer de utbetalte ytelsene i sitt regnskap.

  2. postere utgifter som Arbeids- og velferdsetaten betaler på vegne av ikke-statlige aktører knyttet til AFP-ordningen og kommunal tilleggspensjon mot mellomværendet med statskassen.

Folketrygden

Andre fullmakter

II

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2021 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene1:

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter grunnet varig sykdom, skade eller lyte etter lovens § 6-3 (laveste sats)

8 232

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

12 564

1c.

eller til

16 464

1d.

eller til

24 252

1e.

eller til

32 868

1f.

eller til

41 052

2a.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til de som må ha særskilt tilsyn og pleie grunnet varig sykdom, skade eller lyte

14 748

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til barn under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie

29 496

2c.

eller til

58 992

2d.

eller til

88 488

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

25 377

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)2

for første barn

50 340

for to barn

65 688

for tre og flere barn

74 436

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

Til dokumentets forside