Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 1700–1791 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

2 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Tabell 2.1 Virksomhetens brutto utgifter og inntekter fordelt etter art

(i 1000 kroner)

Utgifter/inntekter

Regnskap

Budsjett

Noter

2018

2019

2020

2021

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

641 593

679 817

708 662

745 000

Varer og tjenester

250 994

230 591

278 514

300 000

Sum driftsutgifter

892 587

910 408

987 176

1 045 000

Investeringsutgifter

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

43 474

34 312

54 700

55 000

Sum investeringsutgifter

43 474

34 312

54 700

55 000

Overføringer fra virksomheten

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

Andre utbetalinger

0

0

136 944

0

Sum overføringsutgifter

0

0

136 944

0

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

Andre finansielle utgifter

Sum finansielle utgifter

Sum utgifter

936 061

944 720

1 178 820

1 100 000

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

793 745

891 258

802 080

850 000

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

Andre driftsinntekter

10 401

4 118

11 938

15 000

Sum driftsinntekter

804 146

895 376

814 018

865 000

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

935

25

0

0

Sum varige driftsmidler

935

25

0

0

Overføringer til virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger

238 695

250 641

250 532

250 000

Andre innbetalinger

Sum overføringsinntekter

238 695

250 641

250 532

250 000

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

Andre finansielle inntekter

100

0

0

0

Sum finansielle inntekter

100

0

0

0

Sum inntekter

1 043 876

1 146 042

1 064 550

1 115 000

3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1)

107 815

201 322

-114 270

15 000

Generelt

FFI følger Statlige regnskapsstandarder (SRS) ved føring av sitt regnskap.

Som følge av stadfesting av FFI som eget avgiftssubjekt i november 2019, med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2019, er avgiftshåndteringen i FFIs regnskap endret. Dette medfører at omsetning mot øvrige etater under Forsvarsdepartementet er belastet med merverdiavgift. Unntak fra dette er tilskudd og bevilgninger. FFI har fradrag for all inngående merverdiavgift både i prosjekter, oppdrag og drift uavhengig av oppdragsgiver. Sammenligning av regnskapstallene mellom årene 2018 og 2019 blir derfor ikke reell grunnet denne endringen. Posten andre utbetalinger er økt som følge av dette, da beregningen av merverdiavgift ble bokført på 2019 men utbetalt i 2020.

Noen kommentarer til regnskapet:

Store anskaffelser i prosjekter blir aktivert på linje med driftsinvesteringene.

Avskrivninger

Store anskaffelser i prosjekter og oppdrag blir aktivert og inntekter periodiseres for å dekke fremtidige avskrivninger. Dette gjør at avskrivningene av store anskaffelser i prosjekter og oppdrag ikke får resultateffekt for instituttet. Disse periodiseringene er ikke en del av de periodiserte inntektene som beregnes i forhold til fremdrift i prosjektene.

Lønnsutgiftene har hatt en liten økning siden 2019. Dette skyldes i hovedsak overhenget fra lønnsoppgjøret i 2019, samt at det har vært en økning i antall ansatte i løpet av 2020. Arbeidsgivers andel av pensjon for 2020 var 12,4 pst.

Inntekter fra statlige bevilgninger: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag, tilskudd til drift av forskningsfartøyet H.U. Sverdrup II og tilskudd til Identifikasjonslaboratoriet. I tillegg er 6,752 mill. kroner fra Norges forskningsråd lagt inn som bevilgning.

I henhold til SRS 10 vises kun forbrukte bevilgninger som inntekt i FFIs eksternregnskap.

Tabell 2.2 Virksomhetens inntekter spesifisert etter inntektskilde

(i 1000 kroner)

Inntektskilde

Regnskap

Budsjett

Noter

2018

2019

2020

2021

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet

1

233 527

241 517

243 780

244 000

Bevilgninger fra andre departementer

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

Tildelinger fra Norges forskningsråd

2

5 168

9 124

6 752

6 000

Sum bevilgninger

238 695

250 641

250 532

250 000

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

Bidrag fra private

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag fra statlige virksomheter

3

734 581

835 458

710 151

735 000

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

Oppdrag fra private

4

59 164

55 800

91 929

115 000

Andre inntekter

10 500

4 118

11 938

15 000

Sum oppdragsinntekter mv.

804 246

895 376

814 018

865 000

Salg av investeringsmidler

935

25

0

0

Sum inntekter

1 043 876

1 146 042

1 064 550

1 115 000

Generelt:

Tildelinger fra andre departementer eller Norges Forskningsråd (NFR): Små og forholdsvis stabile i omfang. Dette gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av NFR eller andre departementer. Stim-EU utgjør en vesentlig del av inntektene fra NFR og føres som egenfinansiering i de prosjektene som har generert tildelingen.

Basistilskudd, forvaltningsoppdragsmidler, drift av H. U. Sverdrup II og tilskudd til identifikasjonslabben har vært stabile og har kun mindre justering i henhold til det generelle prisnivået.

Noter:

  1. Bevilgninger fra fagdepartement: Består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til hav- og miljøkartlegging inklusive drift av forskningsfartøyet H. U. Sverdrup II og tilskudd til Identifikasjonslaboratoriet.

  2. Tildelinger fra NFR: Dette er både prosjekter hvor kun FFI og NFR er avtaleparter, men også deltakelse i større konsortier med finansiering fra NFR. Stim-EU i forbindelse med EU-prosjekter er en vesentlig andel av tildelingene, og tilbakeføres som egenfinansiering i prosjektet som har generert inntekten.

  3. Oppdrag fra statlige virksomheter: oppdragsforskning for Forsvaret og andre statlige etater.

  4. Oppdrag fra private: Oppdragsforskning for sivile og ikke-statlige aktører innenlands og utenlands. I forbindelse med koronapandemien har FFI hatt en sentral rolle i forbindelse med testing av utstyr.

Tabell 2.3 Forholdet mellom virksomhetens kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31. desember

(i 1000 kroner)

Noter

2018

2019

2020

Endring 2019-2020

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonti i Norges Bank

1

647 128

848 450

734 183

-114 267

Beholdning på andre bankkonti

Andre kontantbeholdninger

2

20

20

17

-3

Sum kontanter og kontantekvivalenter

647 148

848 470

734 200

-114 270

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

Feriepenger mv.

81 153

85 963

95 222

9 259

Skattetrekk og offentlige avgifter

56 633

162 691

68 543

-94 148

Gjeld til leverandører

68 596

65 576

59 719

-5 857

Gjeld til oppdragsgivere

3

356 451

435 647

425 495

34 380

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

-19 072

-15 064

-18 950

-9 872

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

543 761

734 813

630 029

128 998

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

4

84 594

80 044

48 975

-6 841

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

84 594

80 044

48 975

-6 841

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

Fri virksomhetskapital

18 792

33 613

55 196

21 583

Sum andre avsetninger

18 792

33 613

55 196

21 583

Langsiktige forpliktelser (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler

Annen langsiktig forpliktelse

Sum langsiktige forpliktelser

Sum netto gjeld og forpliktelser

647 148

848 470

734 200

-114 270

Generelt:

Det har vært en betydelig nedgang i kontantbeholdningen fra 2019 til 2020. Dette skyldes i stor grad at mva for 2019 ble beregnet sent på året og innbetalt i 2020.

Noter:

  1. Beholdningen på oppgjørskonto i Norges bank: Inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 nedenfor.

  2. Beholdningen på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: Kontantkasse H. U. Sverdrup II og beholdning gavekort til spesielle markeringer.

  3. Gjeld til oppdragsgivere: Prosjekter og oppdrag som er under gjennomføring, men hvor arbeidet ikke er ferdig.

  4. Periodiseringer i prosjekter og oppdrag som er finansiert av bevilgninger er skilt ut slik at dette vises i raden «Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet». Ved revisjon av 2019 ble tilskudd fra Forsvarsdepartementet overført fra «Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet» til «Gjeld til oppdragsgivere» for å skille mellom tilskudd og bevilgning. Tall for 2019 er derfor endret fra første innlevering i 2019.

Til dokumentets forside