Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 1700–1791 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

4 Nøkkeltall for perioden 2019–2022

Tabell 4.1 Utviklingen i forsvarsbudsjettet 2019–2022 med og uten kampfly med baseløsning

(1000 kr)

Saldert budsjett 2019

Saldert budsjett 2020

Saldert budsjett 2021

Forslag budsjett 2022

Totalbudsjettet

58 953 526

60 977 376

64 766 223

69 030 421

Totalbudsjettet uten midlertidig styrking knyttet til kampfly med baseløsning

54 413 897

54 156 297

57 751 624

61 768 554

Tabell 4.2 Fordeling av saldert budsjett 2019–2021 og forslag for 2022

År

Materiellinvesteringer

EBA- investeringer

Drift uten Norske styrker i utlandet

Norske styrker i utlandet

2022

29,5 pst.

6,0 pst.

63,2 pst.

1,4 pst.

2021

28,6 pst.

5,7 pst.

64,2 pst.

1,6 pst.

2020

26,3 pst.

7,1 pst.

64,9 pst.

1,6 pst.

2019

27,1 pst.

7,1 pst.

64,2 pst.

1,7 pst.

2018

24,9 pst.

7,3 pst.

66,0 pst.

1,8 pst.

Tabellen er basert på nominelle kroner.

Materiellinvesteringer omfatter:

 • Kapittel 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  • post 45, Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

EBA-investeringer omfatter:

 • Kapittel 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

  • post 47, Nybygg og nyanlegg

 • Kapittel 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  • post 44, Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

  • post 48, Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

  • post 75, Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

Til dokumentets forside