Forsida

Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 — Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Til innhaldsliste

Forslag

Under Klima- og miljødepartementet blir i Prop. 1 S (2022–2023) statsbudsjettet for budsjettåret 2023 dei forslag til vedtak som følgjer, førde opp:

Kapitla 1400–1482, 4400–4481 og 5578

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet

01

Driftsutgifter

304 294 000

21

Spesielle driftsutgifter

72 636 000

50

Heilskapleg profilering, grøne løysingar

10 757 000

70

Frivillige klima- og miljøorganisasjonar samt klima- og miljøstiftelsar

53 907 000

71

Internasjonale organisasjonar

91 334 000

74

Tilskot til AMAP, kan overførast

5 447 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overførast

99 013 000

637 388 000

1410

Kunnskap om klima og miljø

21

Miljødata

398 462 000

23

Mareano, kan overførast

54 121 000

50

Grunnløyvingar under Noregs forskingsråd til miljøforskingsinstitutta

227 547 000

51

Forskingsprogram under Noregs forskingsråd

393 720 000

53

Internasjonalt samarbeid om klima- og miljøkunnskap

7 532 000

70

Nasjonale oppgåver ved miljøforskingsinstitutta

43 613 000

72

Tilskot til NORCE – Senter for biotryggleik

5 602 000

1 130 597 000

1411

Artsdatabanken

01

Driftsutgifter

38 693 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

10 938 000

70

Tilskot til å styrkje kunnskap om og formidling av naturmangfaldet, kan overførast, kan nyttast under post 21

30 929 000

80 560 000

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

367 315 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

137 388 000

504 703 000

Sum Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

2 353 248 000

Klima, naturmangfald og forureining

1420

Miljødirektoratet

01

Driftsutgifter

767 880 000

21

Spesielle driftsutgifter

621 089 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert verksemd, kan overførast

150 261 000

30

Statlege tileigningar, bevaring av viktige friluftslivsområde, kan overførast

21 309 000

31

Tiltak i verneområde og annan natur, inkludert restaureringstiltak, kan overførast

133 509 000

32

Statlege tileigningar, vern av naturområde, kan overførast

215 344 000

37

Skogplanting, vidareføring av pilotprosjekt for stadeigne treslag, kan overførast

5 120 000

39

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 69 og 79

12 483 000

60

Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegging

3 026 000

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing, kan overførast

196 528 000

62

Tilskot til grøn skipsfart, kan overførast

40 523 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåtar

319 000

64

Skrantesjukeprøver frå fallvilt

1 200 000

66

Tilskot til kommunar for å betre tilgangen til strandsona langs Oslofjorden

3 000 000

69

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 79

138 762 000

72

Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt, overslagsløyving

148 878 000

73

Tilskot til rovvilttiltak, kan overførast

64 751 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

4 710 000 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskot til køyretøy og fritidsbåtar, overslagsløyving

528 000 000

76

Refusjonsordningar, overslagsløyving

267 500 000

77

Ymse organisasjonar og stiftelsar m.m.

14 357 000

78

Friluftsformål, kan overførast

192 299 000

79

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 69

462 000

80

Tilskot til tiltak for å ta vare på natur, kan overførast

127 364 000

81

Verdiskaping basert på naturarven, kan overførast

12 400 000

84

Internasjonalt samarbeid

5 971 000

85

Besøkssenter for natur og verdensarv, kan overførast

99 761 000

8 482 096 000

1422

Miljøvennleg skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

8 486 000

70

Tilskot til private, kan nyttast under post 21

33 962 000

42 448 000

1423

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

01

Driftsutgifter

37 650 000

37 650 000

1424

Senter mot marin forsøpling

01

Driftsutgifter

24 006 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 026 000

71

Marin forsøpling, kan overførast

30 417 000

55 449 000

1425

Fisketiltak

21

Spesielle driftsutgifter

300 000

70

Tilskot til fiskeformål, kan overførast

17 165 000

17 465 000

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet

4 536 183 000

4 536 183 000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

13 171 291 000

Kulturminne og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren

01

Driftsutgifter

153 620 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 977 000

22

Fleirårige prosjekt kulturminneforvaltning, kan overførast

30 361 000

60

Kulturminnearbeid i kommunane

8 824 000

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne, kan overførast

39 026 000

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overførast

142 759 000

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne, kan overførast

58 554 000

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring, kan overførast

59 072 000

74

Tilskot til fartøyvern, kan overførast

70 605 000

75

Tilskot til fartøyvernsenter, kan overførast

15 557 000

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområde, kan overførast

8 446 000

79

Tilskot til verdsarven, kan overførast

53 372 000

672 173 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

124 638 000

124 638 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

796 811 000

Nord- og polarområda

1471

Norsk Polarinstitutt

01

Driftsutgifter

243 751 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

113 866 000

50

Stipend

561 000

358 178 000

1472

Svalbards miljøvernfond

50

Overføringar til Svalbards miljøvernfond

13 000 000

13 000 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskot

64 995 000

64 995 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforsking

01

Driftsutgifter, kan nyttast under postane 50 og 70

253 000

50

Tilskot til statlege mottakarar, kan overførast, kan nyttast under post 70

25 020 000

70

Tilskot til private mottakarar, kan overførast, kan nyttast under post 50

29 001 000

54 274 000

Sum Nord- og polarområda

490 447 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvotar

01

Driftsutgifter, kan overførast

2 649 000

22

Internasjonalt samarbeid om utsleppsreduksjonar, kan overførast

85 000 000

87 649 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

01

Driftsutgifter

101 540 000

73

Klima- og skogsatsinga, kan overførast

2 976 847 000

3 078 387 000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 166 036 000

Sum departementets utgifter

19 977 833 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

4400

Klima- og miljødepartementet

02

Ymse inntekter

496 000

03

Refusjon frå Utanriksdepartementet

30 473 000

30 969 000

4411

Artsdatabanken

02

Ymse inntekter

442 000

442 000

Sum Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

31 411 000

Klima, naturmangfald og forureining

4420

Miljødirektoratet

01

Oppdrag og andre ymse inntekter

10 269 000

04

Gebyr, forureiningsområdet

56 895 000

06

Gebyr, statsforvalterembetas miljøvernavdelingar

37 595 000

07

Gebyr, kvotesystemet

4 720 000

09

Internasjonale oppdrag

37 878 000

40

Sal av eigedom og festetomter i statleg sikra friluftslivsområde

1 500 000

50

Overføringar frå andre statlege rekneskap

6 000 000

154 857 000

4423

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

01

Gebyr, radioaktiv forureining

1 079 000

1 079 000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

155 936 000

Kulturminne og kulturmiljø

4429

Riksantikvaren

02

Refusjonar og ymse inntekter

2 303 000

09

Internasjonale oppdrag

4 023 000

6 326 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

6 326 000

Nord- og polarområda

4471

Norsk Polarinstitutt

01

Sals- og utleigeinntekter

7 018 000

03

Inntekter frå ymse tenesteyting

68 808 000

21

Inntekter, Antarktis

15 372 000

91 198 000

Sum Nord- og polarområda

91 198 000

Klimakvotar

4481

Sal av klimakvotar

01

Salsinntekter

2 594 562 000

2 594 562 000

Sum Klimakvotar

2 594 562 000

Skattar og avgifter

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond

13 012 000

72

Fiskaravgifter

18 686 000

73

Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet

690 000 000

721 698 000

Sum Skattar og avgifter

721 698 000

Sum departementets inntekter

3 601 131 000

Fullmakt til å overskride gjevne løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2023 kan:

overskride løyvinga under mot tilsvarande meirinntekter under
kap. 1400 post 01kap. 4400 post 02
kap. 1420 post 01kap. 4420 postane 01 og 50
kap. 1420 post 23kap. 4420 postane 04, 06 og 09
kap. 1423 post 01kap. 4423 post 01
kap. 1429 post 01kap. 4429 postane 02 og 09
kap. 1471 post 01 kap. 4471 postane 01 og 03
kap. 1471 post 21kap. 4471 post 21
kap. 1472 post 50kap. 5578 post 70

Merinntekt som gjev grunnlag for overskriding, skal også dekkje meirverdiavgift knytt til overskridingar og gjeld difor også kap. 1633, post 01, for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

III

Fullmakt til overskridingar:

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2023 kan

  • 1. overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorar, transaksjonskostnader og utgifter til fagleg bistand i samband med sal av klimakvotar.

  • 2. overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Internasjonalt samarbeid om utsleppsreduksjonar, med eit beløp som svarer til inntekter frå sal av klimakvotar under statens kvotekjøpsprogram som er rekneskapsført på kap. 4481 Sal av klimakvotar, post 01 Salsinntekter.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gjevne løyvingar

IV

Kjøp av klimakvotar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2023 kan inngå avtalar om kjøp av klimakvotar innanfor ei samla ramme på 1 150 mill. kroner for gamle og nye forpliktingar under kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Internasjonalt samarbeid om utsleppsreduksjonar. I tillegg blir fullmakta om at Klima- og miljødepartementet kan gje tilsegn om 16 mill. kroner i kjernestøtte til Global Green Institute(GGGI) frå kvotekjøpsprogrammet, vidareført, fordelt på åra 2022 og 2023.

V

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2023 kan gjere bestillingar av materiell o.l. utover gjevne løyvingar, men slik at samla ramme for nye bestillingar og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1411

Artsdatabanken

21

Spesielle driftsutgifter

12 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

31

Tiltak i verneområde og annan natur, inkludert restaureringstiltak

8 mill. kroner

32

Statlege erverv, vern av naturområde

516,2 mill. kroner

VI

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2023 kan gje tilsegn om tilskot utover gjevne løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1411

Artsdatabanken

70

Tilskot til å styrkje kunnskap om og formidling av naturmangfaldet

10,6 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

30

Statlege erverv, bevaring av viktige friluftslivsområde

45 mill. kroner

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing

319,7 mill. kroner

62

Tilskot til grøn skipsfart

156,2 mill. kroner

78

Friluftsformål

3 mill. kroner

80

Tilskot til tiltak for å ta vare på natur

8 mill. kroner

1424

Senter mot marin forsøpling

71

Marin forsøpling

15 mill. kroner

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet

400 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne

56 mill. kroner

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

34 mill. kroner

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

11 mill. kroner

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring

12 mill. kroner

74

Tilskot til fartøyvern

19 mill. kroner

75

Tilskot til fartøyvernsentera

1,5 mill. kroner

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

4 mill. kroner

79

Tilskot til verdsarven

20 mill. kroner

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsinga

1 706 mill. kroner

VII

Fullmakt til å inngå forpliktingar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2023 kan pådra forpliktingar for framtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gje tilsegn om tilskot utover gjevne løyvingar under kap. 1420 Miljødirektoratet, postane 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samla ramme for nye forpliktingar og gammalt ansvar ikkje overstig 17,5 mill. kroner.

Andre fullmakter

VIII

Utbetaling av tilskot

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2023 blir gjeve unntak frå føresegnene i stortingsvedtak frå 8. november 1984 om utbetalingar av gjevne løyvingar på følgjande måte:

  • 1. Utbetalingar av tilskot til utviklingsformål kan gjerast éin gong i året for FNs klima- og skogprogram, FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), Verdsbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program, BioCarbon Fund plus og Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

  • 2. Utbetalingar av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan gjerast i samsvar med regelverket til organisasjonen.

  • 3. Utbetalingar av tilskot til Det grøne klimafondet (GCF) og til fond forvalta av FNs Multi Partner Trust Fund, Inter-American Development Bank (IDB) og Perus nasjonale miljøfond Profonanpe kan gjerast i samsvar med regelverket for kvart av fonda.

IX

Utbetaling for framtidige utsleppsreduksjonar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2023 får unntak frå føresetnadene i stortingsvedtaket frå 8. november 1984 om utbetalingar av gjevne løyvingar gjennom at tilskot til Emergent Forest Financing Accelerator kan utbetalast med det formålet å betale for framtidige verifiserte utsleppsreduksjonar.

X

Utbetaling av tilskot til offentleg-privat samarbeid

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2023 får unntak frå føresetnadene i stortingsvedtaket frå 8. november 1984 om at utbetaling av gjevne løyvingar berre skal skje ved behov, slik at det kan utbetalast tilskot til risikoreduksjon for investeringar i avskogingsfri og berekraftig råvareproduksjon i tråd med kriteria for kap. 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak, post 73 Klima- og skogsatsinga.

XI

Utbetaling av renter på tilskot

Stortinget samtykkjer i at opptente renter på tilskot som er utbetalte frå Noreg under Klima- og skogsatsinga på kap. 1482, post 73, kan nyttast til tiltak etter avtale mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottakaren.

XII

Omgjering av vilkårsbundne lån til tilskot

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2023 kan gje Enova SF fullmakt til å gjere om vilkårsbundne lån frå Klima- og energifondet til tilskot etter førehandsdefinerte og føreseielege vilkår.

Til forsida av dokumentet