Forsida

Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 — Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Til innhaldsliste

1 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet

Tabell 1.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Budsjett 2022

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

353 543

395 896

385 510

401 500

Varer og tenester

143 200

133 752

166 125

179 500

Sum driftsutgifter

496 473

529 649

551 635

581 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

39 191

34 010

45 459

63 000

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

39 191

34 010

45 459

63 000

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

139 426

145 306

127 154

129 100

Sum overføringar frå verksemda

139 426

145 306

127 154

129 100

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

468

861

227

500

Sum finansielle aktivitetar

468

861

227

500

Sum utgifter

675 828

709 825

724 475

773 600

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

115 354

146 778

74 793

127 055

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

Refusjonar

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

115 354

146 778

74 793

127 055

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

438 392

461 418

510 760

474 686

Andre innbetalingar

139 426

145 179

127 045

129 100

Sum overføringar til verksemda

577 818

606 597

637 805

603 786

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

260

597

374

0

Sum finansielle aktivitetar

260

597

374

0

Sum inntekter

693 432

753 971

712 972

730 841

Netto endring i kontantbehaldning

17 604

44 142

-11 503

-42 759

Tabell 1.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Budsjett 2022

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

327 018

342 154

379 917

360 286

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

45 571

38 776

46 078

46 000

Sum løyvingar til statsoppdraget

372 589

380 930

425 995

406 286

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

21 690

45 579

35 521

18 400

Bidrag frå private

3 844

1 807

5 001

5 000

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

40 269

33 102

44 242

45 000

Sum bidrag

65 803

80 488

84 765

68 400

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

115 354

146 778

74 793

127 055

Andre inntekter og tidsavgrensingar

139 686

145 776

127 419

129 100

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

255 040

292 553

202 212

256 155

Sum inntekter

693 432

753 971

712 972

730 841

Tabell 1.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2018–2020

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Endring frå 2020 til 2021

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

198 745

246 159

229 197

-16 963

Behaldning på andre bankkonti

3 272

-3

5 490

5 493

Andre kontantbehaldningar

38

41

8

-33

Sum kontantar og kontantekvivalentar

202 055

246 197

234 694

-11 503

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

30 028

31 221

32 225

1 003

Skattetrekk og offentlege avgifter

40 360

38 646

45 094

6 447

Gjeld til leverandørar

29 724

21 580

8 968

-12 612

Gjeld til oppdragsgivarar

-30 384

-21 555

-89 348

-67 794

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

20 369

25 342

28 313

2 971

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

90 097

95 235

25 251

-69 984

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

48 561

58 851

69 774

10 923

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

21 000

13 771

13 127

-644

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, -finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

14 300

18 690

4 390

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette -formål

0

38 584

74 737

36 153

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt -finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige -budsjettår

69 561

125 506

176 327

50 821

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

24 767

5 000

5 000

0

Fri verksemdskapital

17 630

20 457

28 117

7 660

Sum andre avsetningar

42 397

25 457

33 117

7 660

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

202 056

246 197

234 694

-11 502

Tabell 1.4 Norsk Kulturminnefond. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Budsjett 2022

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

9 039

9 269

9 727

10 963

Varer og tenester

6 089

6 149

7 310

7 225

Sum driftsutgifter

15 128

15 418

17 037

18 188

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

5 336

2 264

1793

1 579

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

5 336

2 264

1 793

1 579

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

3 735

3 878

4 163

4 495

Utbetalingar til andre verksemder

83 829

107 694

109 649

97 496

Sum overføringar frå verksemda

87 564

111 572

113 812

101 991

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

108 028

129 254

132 642

121 758

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

613

227

262

200

Sum driftsinntekter

613

227

262

200

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

116 320

126 362

135 614

121 318

Andre innbetalingar

303

391

845

440

Sum overføringar til verksemda

116 623

126 753

136 549

121 958

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekt

117 236

126 980

136 721

121 958

Netto endring i kontantbehaldning

11 908

-2 274

4 082

0

Tabell 1.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Budsjett 2022

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

116 320

126 362

135 614

121 318

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

116 320

126 362

135 614

121 318

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

916

618

1 107

640

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

0

0

0

0

Sum inntekter

117 236

126 980

136 721

120 958

Tabell 1.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2018–2020

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2019

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Endring frå 2020 til 2021

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

181 589

179 315

183 397

4 082

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

3

3

0

-3

Sum kontantar og kontantekvivalentar

181 592

179 318

183 397

4 079

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

1 107

1 137

1 251

114

Skattetrekk og offentlege avgifter

838

834

1 014

180

Gjeld til leverandørar

511

1 298

482

-816

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 721

509

860

351

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

4 178

3 778

3 607

-171

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, -finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette -formål

167 169

159 587

172 300

12 713

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt -finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige -budsjettår

167 169

159 587

172 300

12 713

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

10 246

15 953

7 490

-8 463

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetningar

10 246

15 953

7 490

-8 463

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

181 592

179 318

183 397

4 079

Til forsida av dokumentet