Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686 Inntektskapitler: 3600–3648, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Arbeids- og sosialdepartementet føres det i Prop. 1 S (2015–2016) statsbudsjettet for budsjettåret 2016 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686, 3600–3648, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet

01

Driftsutgifter

183 762 000

183 762 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

61 260 000

50

Norges forskningsråd

137 000 000

70

Tilskudd

35 400 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

15 425 000

249 085 000

Sum Administrasjon

432 847 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

150 000 000

150 000 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Driftsutgifter

11 228 210 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 340 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

41 870 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

261 250 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan overføres

221 940 000

11 784 610 000

606

Trygderetten

01

Driftsutgifter

68 990 000

68 990 000

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

12 003 600 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

18 500 000

18 500 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

10 350 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

115 000 000

10 465 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 177 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

13 000 000

1 190 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter

41 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning

6 200 000 000

6 243 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

92 000 000

92 000 000

616

Gruppelivsforsikring

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

189 000 000

189 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

18 197 500 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

64 230 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

177 730 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

90 650 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

12 640 000

345 250 000

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

345 250 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres

26 270 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 089 910 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 290 840 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

66 710 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

42 400 000

8 516 130 000

635

Ventelønn

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

47 000 000

47 000 000

Sum Arbeidsmarked

8 563 130 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet

01

Driftsutgifter

554 660 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

10 430 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 620 000

569 710 000

642

Petroleumstilsynet

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

220 710 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 980 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 540 000

253 230 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

117 320 000

117 320 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 400 000

3 400 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

01

Driftsutgifter

17 810 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01

1 440 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

4 120 000

23 370 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer

2 760 000

2 760 000

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

969 790 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

95 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

245 000 000

340 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

62 000 000

62 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 660 000 000

1 660 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

383 700 000

383 700 000

Sum Kontantytelser

2 445 700 000

Statens forretningsdrift

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-645 112 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

478 404 000

3 Avskrivninger

124 190 000

4 Renter av statens kapital

6 679 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

-17 769 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

32 207 000

14 438 000

Sum Statens forretningsdrift

14 438 000

Arbeidsliv

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

15 264 000 000

15 264 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

860 000 000

860 000 000

Sum Arbeidsliv

16 124 000 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

2 580 300 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

415 300 000

73

Utdanningsstønad

42 200 000

75

Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

300 000

76

Bidragsforskott

790 000 000

3 828 100 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

36 285 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 530 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

595 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

319 704 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 040 000 000

40 769 704 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

34 230 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

309 800 000

72

Legeerklæringer

405 000 000

34 944 800 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

78 824 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

100 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

51 000 000

78 975 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 870 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 670 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

155 000 000

74

Tilskudd til biler

721 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 810 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

275 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 400 000 000

78

Høreapparater

635 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

58 440 000

9 594 440 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

67 350 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

129 250 000 000

72

Ventetillegg, overslagsbevilgning

145 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

5 740 000 000

202 485 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 165 800 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

895 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

88 000 000

74

Utdanningsstønad

600 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

6 000 000

2 155 400 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Gravferdsstønad, overslagsbevilgning

180 000 000

180 000 000

Sum Sosiale formål

372 932 444 000

Sum departementets utgifter

432 028 699 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Arbeids- og sosialdepartementet

3605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Administrasjonsvederlag

23 510 000

04

Tolketjenester

2 440 000

05

Oppdragsinntekter mv.

55 590 000

06

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

24 550 000

106 090 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

01

Gebyrinntekter, lån

34 000 000

90

Tilbakebetaling av lån

17 000 000 000

17 034 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

01

Premieinntekter

148 000 000

148 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

01

Premieinntekter

105 000 000

105 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

202 000

202 000

3635

Ventelønn mv.

01

Refusjon statlig virksomhet mv.

31 030 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

200 000

31 230 000

3640

Arbeidstilsynet

01

Diverse inntekter

1 320 000

04

Kjemikaliekontroll, gebyrer

6 450 000

05

Tvangsmulkt

2 340 000

07

Byggesaksbehandling, gebyrer

20 910 000

08

Refusjon utgifter regionale verneombud

11 330 000

42 350 000

3642

Petroleumstilsynet

02

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

6 940 000

03

Gebyr tilsyn

51 540 000

58 480 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

17 525 352 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

18 070 000

18 070 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

18 070 000

Skatter og avgifter

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

96 620 000

96 620 000

Sum Skatter og avgifter

96 620 000

Renter og utbytte mv.

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

1 948 000 000

1 948 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

1 948 000 000

Folketrygden

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

943 480 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

270 000 000

80

Renter

1 700 000

86

Innkreving feilutbetalinger

718 000 000

87

Diverse inntekter

35 300 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

61 000 000

2 029 480 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

205 000 000

205 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

35 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

500 000

35 500 000

Sum Folketrygden

2 269 980 000

Sum departementets inntekter

21 858 022 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2016 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 01

kap. 3600 post 02

kap. 601 post 21

kap. 3601 post 02

kap. 605 post 01

kap. 3605 postene 01, 04, 05

kap. 605 post 21

kap. 3605 post 02

kap. 621 post 21

kap. 3621 post 02

kap. 640 post 01

kap. 3640 postene 01, 06 og 07

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 08

kap. 642 post 01

kap. 3642 postene 06 og 07

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste budsjettår.

III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2016 kan:

  1. omdisponere inntil 40 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter.

  2. omdisponere inntil 10 prosent av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

  3. omdisponere et maksimalt beløp fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet på inntil 10 pst. av bevilgningen på post 79.

  4. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter.

  5. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2016 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 20 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 862,1 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

701,6 mill. kroner

Andre fullmakter

VI

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2016 kan ettergi rente- og avdragsfrie lån gitt til arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre driften.

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2016 kan:

  1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 642 Petroleumstilsynet, post 01 Driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester.

  2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, postene 01, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

Folketrygden

Andre fullmakter

II

Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2016 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene1:

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats)

8 040

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

12 276

1c.

eller til

16 104

1d.

eller til

23 724

1e.

eller til

32 148

1f.

eller til

40 152

2a-1.

Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset2 3

13 404

2a-2.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til ufre som må ha tilsyn og pleie4

14 412

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie4

28 824

2c.

eller til

57 648

2d.

eller til

86 472

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

22 723

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)5

for første barn

46 656

for to barn

60 888

for tre og flere barn

68 988

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.

3 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

4 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

5 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

Til dokumentets forside