Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

2 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Tabell 2.1 Utgifter og inntekter fordelt på art

Alle tall i hele kroner

Utgifter/inntekter

Budsjett

2012

2013

2014

2015 (i 2015 kr)

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter (1)

499 813 854

563 180 376

573 211 319

590 000 000

Varer og tjenester

238 002 083

295 650 206

266 684 628

260 000 000

Sum driftsutgifter

737 815 937

858 830 582

839 895 947

850 000 000

Investeringsutgifter

Investering, større utstyrsanskaffelser vedlikehold

23 313 296

36 506 569

43 040 760

35 000 000

Sum investeringsutgifter

23 313 296

36 506 569

43 040 760

35 000 000

Overføringer fra virksomheten

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

0

0

Utbetalinger til andre i EU-konsortiet

8 193 691

1 720 714

295 504

6 000 000

Andre utbetalinger

2 734 738

0

Sum overføringsutgifter

8 193 691

4 455 452

295 504

6 000 000

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

Sum utgifter

769 322 924

899 792 603

883 232 211

891 000 000

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

578 062 147

638 084 144

683 439 549

643 000 000

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

0

Refusjoner (1)

10 729 633

11 555 047

11 926 395

11 808 000

Andre driftsinntekter

8 405 158

5 336 046

2 751 189

6 000 000

Sum driftsinntekter

597 196 938

654 975 237

698 117 133

660 808 000

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

0

5 000

0

0

Sum investeringsinntekter

0

5 000

0

0

Overføringer fra virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger (2)

206 848 000

213 556 000

222 996 000

227 192 000

Andre innbetalinger

Sum overføringsinntekter

206 848 000

213 556 000

222 996 000

227 192 000

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

0

0

0

Andre finansielle innbetalinger

0

0

0

Sum finansielle inntekter

0

0

0

Sum inntekter

804 044 938

868 536 237

921 113 133

888 000 000

3. Netto endring i kontantbeholdningen

34 722 014

-31 256 366

37 880 922

-3 000 000

Tabell 2.1 – Noter

Generelt:

Det var en reduksjon i utgiftene fra 2013 til 2014. Dette skyldes i hovedsak lavere direkte kostnader i prosjekt enn i 2014, samtidig som det ble levert 0,7 færre forskningsårsverk i 2014 enn i 2013.

Noter:

 1. Lønnsrelaterte refusjoner (blant annet foreldrepenger og sykepenger) er klassifisert som inntekter i tabellen på egen linje

 2. Inntekter fra statlige bevilgninger: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet H.U. Sverdrup II.

Tabell 2.2 Inntekter etter inntektskilde

Alle tall i hele kroner

Inntektskilde

2012

2013

2014

2015

Bevilgning til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet (1)

206 848 000

213 556 000

222 996 000

227 192 000

Bevilgninger fra andre departement

Tildelinger fra Norges forskningsråd (2)

0

39 354

4 304 063

2 034 000

Sum bevilgninger

206 848 000

213 595 354

227 300 063

229 226 000

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

0

0

Bidrag fra private

0

0

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

0

0

Sum bidrag

0

0

Oppdragsinntekter m. v.

Oppdrag fra statlige virksomheter (3)

529 986 135

584 275 640

622 923 413

550 966 000

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

Oppdrag fra private (4)

48 076 011

53 769 150

56 212 073

90 000 000

Andre inntekter

8 405 158

5 341 046

2 751 189

6 000 000

Sum oppdragsinntekter

586 467 304

643 385 836

681 886 675

646 966 000

Refusjoner lønn

10 729 633

11 555 047

11 926 395

11 808 000

Sum refusjoner lønn

10 729 633

11 555 047

11 926 395

11 808 000

Sum inntekter

804 044 937

868 536 237

921 113 133

888 000 000

Tabell 2.2, noter:

Generelt:

Omfang og utvikling av andre inntekter:

 • – Tildelinger fra andre departementer eller Norges Forskningsråd (NFR): små og forholdsvis stabile i omfang. Dette gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av NFR eller andre departementer.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

 • – Basistilskudd, bidrag til forvaltningsoppdrag og drift av H. U. Sverdrup II, har vært stabile og har kun mindre justering i henhold til det generelle prisnivået.

 • – Oppdragsinntektene er i all hovedsak relatert til pågående og fremtidige materiellprosjekter, og det har vært en økning i dette de siste årene. Økningen i sum oppdragsinntekter skyldes for det meste en reell aktivitetsøkning, samt en reduksjon i kundefordringer sett i forhold til 2013.

Noter

 • 1. Bevilgninger fra fagdepartement: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet H. U. Sverdrup II. Bevilgningen fra fagdepartementet var i 2014 på 222,996 millioner kroner, og utgjorde 26,8 pst. (2013: 24,6 pst.) av de totale inntektene til FFI.

 • 2. Tildelinger fra NFR: prosjekter med finansiering fra NFR.

 • 3. Oppdrag fra statlige virksomheter: oppdragsforskning for Forsvaret samt andre statlige etater.

 • 4. Oppdrag fra private: oppdragsforskning for sivile og ikke-statlige aktører innenlands og utenlands.

Tabell 2.3 Virksomhetens kontantbeholdning pr. 31. desember i perioden 2012–2014 med spesifikasjon av formål kontantbeholdningen skal benyttes til

Regnskapspost

Endring

Endring

Endring

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

2011 til 2012

2012 til 2013

2013 til 2014

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank (1)

423 749 920

390 770 764

428 879 302

38 555 778

-32 979 156

38 108 538

Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter (2)

360 152

2 080 866

1 859 348

-3 830 448

1 720 714

-221 518

Andre kontantbeholdninger og kontant-ekvivalenter

26 092

28 168

22 070

-3 316

2 076

-6 098

Sum kontantbeholdning

424 136 164

392 879 798

430 760 720

34 722 014

-31 256 366

37 880 922

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller neste budsjettår

Feriepenger mv.

42 529 708

46 608 240

49 627 643

1 930 481

4 078 532

3 019 403

Skattetrekk og offentlige avgifter

43 654 597

38 440 264

44 099 600

10 143 823

-5 214 333

5 659 336

Gjeld til leverandører

66 211 598

51 418 331

48 960 029

14 542 070

-14 793 267

-2 458 302

Gjeld til oppdragsgivere (3)

217 546 833

202 529 495

246 221 127

1 365 278

-15 017 338

43 691 632

Annen netto gjeld/fordring som forfaller neste budsjettår

-7 947 127

-8 054 250

-8 195 868

-1 479 493

-107 123

-141 618

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller neste år

361 995 609

330 942 080

380 712 531

26 502 159

-31 053 529

49 770 451

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

0

0

0

0

Større, påbegynte flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

0

0

0

0

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetninger:

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

3 976 905

376 000

0

3 064 595

-3 600 905

-376 000

Fri virksomhetskapital (4)

58 163 650

61 561 718

50 048 189

5 155 260

3 398 068

-11 513 529

Sum andre avsetninger

62 140 555

61 937 718

50 048 189

8 219 855

-202 837

-11 889 529

Langsiktig gjeld (netto)

0

0

0

0

Langsiktig gjeld knyttet til anleggsmidler

0

0

0

0

Annen langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld (netto)

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktelser

424 136 164

392 879 798

430 760 720

34 722 014

-31 256 366

37 880 922

Tabell 2.3, Noter

Generelt:

Kontantbeholdningen har de siste årene vært relativt stabil. En stor del av kontantbeholdningen skyldes penger som kunden har innbetalt i prosjekter, men der arbeidet ikke er fullført ved utgangen av budsjettåret. En reduksjon i kundefordringene fører til økt likviditet. Variasjonen i de ulike postene anses som helt normalt, og all gjeld blir betalt i henhold til forfall.

Noter:

 • 1. Beholdningen på oppgjørskonto i Norges bank: inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 nedenfor.

 • 2. Beholdningen på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: kontantkasse H. U. Sverdrup II, beholdning for gavekort og forskuddsinnbetaling fra EU på to valutakonti.

 • 3. Gjeld til oppdragsgivere: prosjekter og oppdrag som er under gjennomføring, men hvor arbeidet ikke er ferdig.

 • 4. Fri virksomhetskapital: Forsvarsdepartementet har pålagt FFI å ha inntil 10 pst. av årsomsetningen i fri virksomhetskapital. Ved utgangen av 2014 utgjorde fri virksomhetskapital om lag 5,8 pst. (2013: 7,1 pst.) av de samlede inntektene for året.

Til toppen
Til dokumentets forside