Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Forsvarsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2015–2016) statsbudsjettet for budsjettåret 2016 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1700–1795, 4700–4799

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

alle

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

379 697 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

33 108 000

412 805 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter, kan overføres

3 474 376 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

300 592 000

46

Komponentutskifting, kan overføres

76 279 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

1 472 025 000

5 323 272 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

189 135 000

189 135 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

331 873 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

118 541 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

15 229 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

58 279 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

267 540 000

791 462 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsutgifter

3 850 668 000

3 850 668 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsutgifter

225 372 000

225 372 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter

2 024 518 000

70

Renter låneordning, kan overføres

9 408 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

19 156 000

2 053 082 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

5 273 387 000

5 273 387 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

3 915 885 000

3 915 885 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

4 768 990 000

4 768 990 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

1 215 016 000

1 215 016 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 552 401 000

1 552 401 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter

1 299 444 000

1 299 444 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 410 314 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

56 546 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

5 131 182 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

71 500 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

87 549 000

6 757 091 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45

162 714 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 948 915 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 440 635 000

8 552 264 000

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

1 046 001 000

1 046 001 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

866 972 000

866 972 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

704 338 000

704 338 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsutgifter

265 371 000

72

Overføringer til andre

2 564 000

267 935 000

Sum alle

49 065 520 000

Sum departementets utgifter

49 065 520 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

alle

4700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

2 375 000

2 375 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter

4 295 431 000

47

Salg av eiendom

99 863 000

4 395 294 000

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

793 000

793 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsinntekter

67 206 000

67 206 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsinntekter

9 196 000

9 196 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

01

Driftsinntekter

60 796 000

60 796 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter

66 041 000

66 041 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter

54 411 000

54 411 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter

183 593 000

183 593 000

4734

Heimevernet

01

Driftsinntekter

6 024 000

6 024 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter

76 467 000

76 467 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter

29 087 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

71 536 000

100 623 000

4790

Kystvakten

01

Driftsinntekter

1 081 000

1 081 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsinntekter

803 590 000

803 590 000

4792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsinntekter

10 316 000

10 316 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsinntekter

9 702 000

9 702 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum alle

5 848 008 000

Sum departementets inntekter

5 848 008 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 1. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 2. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kapittel 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan:

 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1720

  Felles ledelse og kommandoapparat

  01

  Driftsutgifter

  430 mill. kroner

  1725

  Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

  01

  Driftsutgifter

  75 mill. kroner

  1731

  Hæren

  01

  Driftsutgifter

  30 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  910 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  1 500 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  01

  Driftsutgifter

  65 mill. kroner

  1740

  Forsvarets logistikkorganisasjon

  01

  Driftsutgifter

  1 320 mill. kroner

  1760

  Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  01

  Driftsutgifter

  100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

  80 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  17 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

  165 mill. kroner

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  30 245 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  01

  Driftsutgifter

  2 080 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  01

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  01

  Driftsutgifter

  25 mill. kroner

  1795

  Kulturelle og allmennyttige formål

  01

  Driftsutgifter

  2 mill. kroner

 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og kapittel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 1. Forsvarsdepartementet i 2016 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2015–2016).

 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan:

 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2015–2016), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2015–2016), herunder endrede kostnadsrammer.

 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer, byggeprosjekter og innredningsprosjekter av lavere kategori.

 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2015–2016).

 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 6. igangsette planlegging og prosjektering av bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for innredning, eiendom, bygg og anlegg på post 45, 46 og post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan:

 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

 2. rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

 3. terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for

 4. områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste

 5. kontorer og lignende

 6. eiendommer for fremtidig utbygging

 7. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

Til toppen
Til dokumentets forside