Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

4 Nøkkeltall for perioden 2013–2016

Tabell 4.1 Utviklingen i forsvarsbudsjettet 2013–2016 med og uten kampfly med baseløsning

(1000 kr)

Saldert budsjett 2013

Saldert budsjett 2014

Saldert budsjett 2015

Forslag budsjett 2016

Totalbudsjettet

42 224 229

43 029 086

43 787 866

49 065 520

Totalbudsjettet uten midlertidig styrking knyttet til kampfly med baseløsning

42 224 229

42 829 086

42 414 866

44 913 520

Tabell 4.2 Fordeling av vedtatt budsjett 2013–2015 og forslag for 2016

År

Materiellinvesteringer

EBA-investeringer

Drift uten kap. 1792

Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

2016

25,2 pst.

6,5 pst.

66,8 pst.

1,4 pst.

2015

20,6 pst.

5,7 pst.

72,4 pst.

1,3 pst.

2014

20,6 pst.

4,2 pst.

73,2 pst.

2,0 pst.

2013

20,8 pst.

4,7 pst.

71,7 pst.

2,8 pst.

Tabellen er basert på nominelle kroner.

Materiellinvesteringer omfatter:

 • Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

 • Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

EBA-investeringer omfatter:

 • Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

 • post 46 Ekstraordinært vedlikehold

 • post 47 Nybygg og nyanlegg

 • Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

 • post 44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

 • post 48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

 • post 75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

 • Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning

 • post 47 Nybygg og nyanlegg

Tabell 4.3 Forsvarsbudsjettet og brutto nasjonalprodukt

År

BNP1 pr. innbygger

Forsvarsutgifter2 pr. innbygger

Forsvarsutgifter3 som andel av BNP4

2014

kr. 613 017

kr. 8 998

1,52 pst.

2013

kr. 604 095

kr. 8 567

1,49 pst.

2012

kr. 590 796

kr. 8 281

1,47 pst.

1 Basert på nominelle kroner. Foreløpige tall for 2014. Endelige BNP-tall offentliggjøres 23 måneder etter årets utløp.

2 Basert på nominelle kroner. Utgifter til pensjoner til ansatte i forsvarssektoren inngår i henhold til NATOs definisjon av forsvarsutgifter.

3 Basert på 2010-kroner. Utgifter til pensjoner til ansatte i forsvarssektoren inngår i henhold til NATOs definisjon av forsvarsutgifter.

4 Basert på 2010-kroner.

Kilde:  NATO

Til dokumentets forside