Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kulturdepartementet føres det i Prop. 1 S (2015–2016) statsbudsjettet for budsjettåret 2016 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 300–342, 3300–3342 og 5568

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

01

Driftsutgifter

134 910 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 808 000

136 718 000

Sum Administrasjon

136 718 000

Samfunns- og frivillighetsformål

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

21

Spesielle driftsutgifter

2 231 000

71

Kulturnæringsprosjekter

7 270 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

3 739 000

78

Ymse faste tiltak

12 829 000

26 069 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

5 901 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 300 548 000

71

Tilskudd til frivilligsentraler

127 766 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

21 435 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres

835 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

12 200 000

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

10 000 000

78

Ymse faste tiltak

8 039 000

79

Til disposisjon

3 201 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

142 919 000

84

Ungdoms-OL

34 313 000

1 667 157 000

Sum Samfunns- og frivillighetsformål

1 693 226 000

Kulturformål

320

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter

133 945 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 160 000

51

Fond for lyd og bilde

37 416 000

52

Norges forskningsråd

12 894 000

53

Sametinget

80 487 000

55

Norsk kulturfond

81 556 000

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

244 397 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

50 532 000

78

Ymse faste tiltak

34 798 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

7 087 000

82

Nobels Fredssenter

30 080 000

85

Gaveforsterkningsordning

45 000 000

86

Talentutvikling

30 570 000

806 922 000

321

Kunstnerformål

71

Statsstipend

13 130 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

159 476 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

126 728 000

75

Vederlagsordninger

182 098 000

481 432 000

322

Visuell kunst

01

Driftsutgifter

16 453 000

50

Kunst i offentlige rom

27 578 000

55

Norsk kulturfond

103 018 000

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

287 800 000

78

Ymse faste tiltak

57 138 000

491 987 000

323

Musikkformål

01

Driftsutgifter

164 278 000

55

Norsk kulturfond

316 014 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

20 338 000

70

Nasjonale institusjoner

287 547 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

279 271 000

78

Ymse faste tiltak

124 264 000

1 191 712 000

324

Scenekunstformål

01

Driftsutgifter

72 915 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

60 327 000

55

Norsk kulturfond

139 407 000

70

Nasjonale institusjoner

1 076 667 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

495 828 000

73

Region- og distriktsopera

55 485 000

78

Ymse faste tiltak

188 649 000

2 089 278 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Driftsutgifter

524 963 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 288 000

55

Norsk kulturfond

171 365 000

73

Språkorganisasjoner

5 834 000

74

Det Norske Samlaget

15 217 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

15 896 000

76

Ibsenpris m.m.

5 887 000

78

Ymse faste tiltak

73 371 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

58 879 000

903 700 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

55

Norsk kulturfond

30 274 000

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 170 881 000

78

Ymse faste tiltak

18 740 000

1 219 895 000

329

Arkivformål

01

Driftsutgifter

333 492 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 466 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 434 000

78

Ymse faste tiltak

8 277 000

367 669 000

Sum Kulturformål

7 552 595 000

Medieformål

334

Film- og medieformål

01

Driftsutgifter

156 442 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 210 000

50

Filmfondet

487 074 000

51

Audiovisuelle produksjoner

11 009 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

45 000 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

70 471 000

78

Ymse faste tiltak

24 980 000

806 186 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

323 046 000

73

Medieforskning og etterutdanning

21 751 000

74

Tilskudd til lokalkringkasting, kan overføres

13 757 000

75

Tilskudd til samiske aviser

25 031 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 048 000

385 633 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

46 215 000

46 215 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

01

Driftsutgifter

66 389 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 018 000

73 407 000

Sum Medieformål

1 311 441 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

340

Den norske kirke

01

Driftsutgifter

1 285 952 000

21

Spesielle driftsutgifter

39 364 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

86 170 000

75

Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål, kan overføres

472 390 000

1 883 876 000

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

315 956 000

75

Tilskudd til private kirkebygg

5 000 000

78

Ymse faste tiltak

12 200 000

333 156 000

342

Kirkebygg og gravplasser

01

Driftsutgifter

55 596 000

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

44 165 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

15 285 000

115 046 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

2 332 078 000

Sum departementets utgifter13 026 058 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

01

Ymse inntekter

79 000

79 000

Sum Administrasjon

79 000

Kulturformål

3320

Allmenne kulturformål

01

Ymse inntekter

1 558 000

02

Inntekter ved oppdrag

8 000 000

9 558 000

3322

Visuell kunst

01

Ymse inntekter

125 000

125 000

3323

Musikkformål

01

Ymse inntekter

31 374 000

31 374 000

3324

Scenekunstformål

01

Ymse inntekter

309 000

02

Billett- og salgsinntekter m.m.

23 491 000

23 800 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Ymse inntekter

9 995 000

02

Inntekter ved oppdrag

10 000 000

19 995 000

3329

Arkivformål

01

Ymse inntekter

6 440 000

02

Inntekter ved oppdrag

18 022 000

24 462 000

Sum Kulturformål

109 314 000

Medieformål

3334

Film- og medieformål

01

Ymse inntekter

6 630 000

02

Inntekter ved oppdrag

11 612 000

70

Gebyr

10 000 000

28 242 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

02

Gebyr – lotterier

6 691 000

04

Gebyr – stiftelser

259 000

07

Inntekter ved oppdrag

8 129 000

15 079 000

Sum Medieformål

43 321 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

3340

Den norske kirke

01

Ymse inntekter

45 292 000

02

Inntekter ved oppdrag

39 364 000

84 656 000

3342

Kirkebygg og gravplasser

01

Ymse inntekter

18 566 000

02

Leieinntekter m.m.

3 678 000

22 244 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

106 900 000

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

24 164 000

72

Vederlag TV2

11 009 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

38 403 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

75

Kino- og videogramavgift

34 000 000

113 076 000

Sum Skatter og avgifter

113 076 000

Sum departementets inntekter

372 690 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 01

kap. 3300 post 01

kap. 320 post 01

kap. 3320 postene 01 og 03

kap. 320 post 21

kap. 3320 post 02

kap. 322 post 01

kap. 3322 post 01

kap. 323 post 01

kap. 3323 post 01

kap. 324 post 01

kap. 3324 post 01

kap. 324 post 21

kap. 3324 post 02

kap. 326 post 01

kap. 3326 post 01

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 02

kap. 329 post 01

kap. 3329 post 01

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 02

kap. 334 post 01

kap. 3334 post 01

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 02

kap. 339 post 01

kap. 3339 postene 02 og 04

kap. 339 post 01

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 07

kap. 340 post 01

kap. 3340 post 01

kap. 340 post 21

kap. 3340 post 02

kap. 342 post 01

kap. 3342 postene 01 og 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg

700,0 mill. kroner

322

Visuell kunst

50

Kunst i offentlige rom

25,9 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2016 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger i Norge innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 12 000 mill. kroner.

Andre fullmakter

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2016:

  1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

  2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til Festspillene i Bergen fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

  3. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2016 skal:

  1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

  2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner.

  3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 577 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

VII

Salg av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan selge statens aksjer i Filmparken AS.

VIII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Norsk kulturråd i 2016 kan omdisponere bevilgningene mellom 55-postene på kapitlene 320, 322, 323, 324, 326 og 328.

Til dokumentets forside