Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

3 Omtale av ledernes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak

Nedenfor redegjøres det for daglig leders gjeldende ansettelsesvilkår for 2014 i de heleide statlige foretakene som ligger under Kulturdepartementet. Med heleid statlig foretak forstås her aksjeselskap eid av staten ved Kulturdepartementet. Med den forutsetning som er nevnt ovenfor, gis det opplysninger om daglig leders ansettelsesvilkår i Den Norske Opera & Ballett AS, Nationaltheatret AS, Norsk Tipping AS og NRK AS.

Den Norske Opera & Ballett AS – administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø

Årslønn

Kr 1 880 000

Lønn i oppsigelsestiden/etterlønn

Ved oppsigelse fra DNO&Bs side gjelder seks måneders oppsigelsestid. Alle ytelser løper ubeskåret i oppsigelsestiden. I tillegg skal AD ha rett til å motta som kompensasjon etterlønn for seks måneder etter utløpet av oppsigelsestiden (gjelder kun oppsigelse fra arbeidsgiver). Etterlønnen utgjør 100 % av den ordinære fastlønnen på tidspunktet oppsigelsen fant sted. Lønn eller vederlag fra annen arbeids- eller oppdragsgiver opptjent i den perioden etterlønnen utbetales kommer til fradrag i etterlønnen krone for krone. AD har opplysningsplikt om annen inntekt/honorar mv. Etterlønnen gir ikke grunnlag for beregning av feriepenger eller pensjonsytelser.

AD har ikke rett til etterlønn dersom det foreligger grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, og AD av den grunn avskjediges eller sies opp. Heller ikke dersom AD ved oppsigelsestidens utløp har krav på uføretrygd eller alderspensjon.

Spesielle vilkår

DNO&B dekker utgifter til (inkludert innkjøp, fornyelse, installasjon og bruk av) internett i hjemmet, samt mobiltelefon

Abonnement på to aviser og tidsskrifter i nødvendig omfang.

Full lønn under sykdom i inntil tolv måneder, forutsatt at DNO&B mottar refusjon fra NAV i samme periode.

Pensjon

AD skal være omfattet av de til enhver tid gjeldende pensjons- og forsikringsordninger for ansatte i DNO&B.

Dersom selskapets kollektive pensjonsordning endres, slik at årlig pensjonspremie for AD under den kollektive pensjonsordningen reduseres, skal AD kompenseres for differansen, enten ved oppjustering av den faste lønnen eller ved justering av tilleggsytelser.

AD har i tillegg en individuell forsikring med uføredekning som gir dekning på totalt 66 % av full lønn, dvs. en kompensasjon for forskjellen mellom tolv G og ADs lønnsnivå. (DNO&Bs ordinære ordning dekker inntil tolv G).

Nationaltheatret AS – teatersjef Hanne Tømta

Årslønn

kr 1 250 000

Inkluderer arbeid som instruktør for oppsetninger ved eget teater.

Lønn i oppsigelsestiden

Teatersjef har pr. 31.12.12 opparbeidet rett til tolv måneders ventelønn. Fra og med 2013 opparbeides ytterligere to måneders ventelønn pr. år, hvilket til sammen utgjør maksimalt 24 måneders ventelønn ved fratredelse i 2018.

Ventelønn avkortes ved overgang til annet lønnet arbeid. Ventelønn utbetales ikke hvis avgangen skyldes forhold som teatersjefen selv er ansvarlig for.

Spesielle vilkår

Arbeidgiver dekker bredbåndsabonnement, mobiltelefon og avis.

Pensjon

Pensjonsordning i DNB Livsforsikring ASA med full opptjening av pensjonsytelser som for øvrige ansatte etter 30 år.

Norsk Tipping AS – administrerende direktør Torbjørn Almlid

Årslønn

kr 2 561 000

Lønn i oppsigelsestiden

Ved ufrivillig fratredelse skal det gis et sluttvederlag på inntil tolv månedslønner dersom ikke annet avtales særskilt i forbindelse med fratredelse.

Pensjon

Administrerende direktør har inngått avtale om pensjon av sluttlønn for inntil 20G fra fylte 60 år. Ytelsen varierer fra 66–70 pst. avhengig av alder ved uttak av pensjonen.

NRK AS – kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Årslønn

kr 2 545 4001

Lønn i oppsigelsestiden

Etterlønn tre måneder ved fratredelse ved åremålsperiodens slutt. Ved fratredelse tidligere, lønn i oppsigelsestiden på seks måneder.

Pensjon

Kringkastingssjefen omfattes av NRKs kollektive pensjonsforsikringsordninger. Avtalt pensjonsalder 62 år med alderspensjon tilsvarende 68 pst. av pensjonsgrunnlaget. Ordinære opptjeningsvilkår.

1 Det er i tillegg utbetalt etterlønn for lønnsjustering med kr 200 000 for 2013.

Til dokumentets forside