Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over tiltak som mottok midler i 2015 under kap. 326, post 80 Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2015

Bibliotektjenester for innvandrere og flyktninger

9 490

Bibliotektjeneste i fengsel

23 383

Bibliotektjeneste på Svalbard

320

Døves Tidsskrift

450

Finsk bibliotektjeneste

425

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

300

Lyd- og videoboktiltak

1039

Nettleksikon

5000

Norges Blindeforbund – Punktskrifttrykkeri

5250

Norsk Bibliotekforening

425

Tiltak for døvblinde (Foreningen Norges døvblinde)

4 950

Døves media

6750

Sum:

57 782

Til dokumentets forside