Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kulturdepartementet føres det i Prop. 1 S (2016–2017) statsbudsjettet for budsjettåret 2017 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 300–342, 3300–3342 og 5568

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

01

Driftsutgifter

164 074 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 836 000

165 910 000

Sum Administrasjon

165 910 000

Samfunns- og frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

5 985 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 319 900 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

5 960 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres

850 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

9 945 000

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

10 180 000

78

Ymse faste tiltak

8 170 000

79

Til disposisjon

16 560 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

175 920 000

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge

13 590 000

87

Tilskudd til X Games

10 000 000

1 577 060 000

Sum Samfunns- og frivillighets- formål

1 577 060 000

Kulturformål

320

Norsk kulturråd

01

Driftsutgifter

153 022 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 000 000

51

Fond for lyd og bilde

38 050 000

55

Norsk kulturfond

893 956 000

1 088 028 000

321

Kunstnerøkonomi

71

Statsstipend

14 878 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

170 800 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

128 714 000

75

Vederlagsordninger

186 347 000

500 739 000

322

Bygg og offentlige rom

01

Driftsutgifter

18 306 000

50

Kunst i offentlige rom

25 000 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

178 500 000

78

Ymse faste tiltak

3 690 000

225 496 000

323

Musikk og scenekunst

01

Driftsutgifter

90 333 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

61 128 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

20 690 000

70

Nasjonale institusjoner

1 434 000 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

756 680 000

73

Region- og distriktsopera

56 470 000

78

Ymse faste tiltak

273 432 000

2 692 733 000

325

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter

116 715 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 414 000

52

Norges forskningsråd

13 120 000

53

Sametinget

81 900 000

71

Kulturell og kreativ næring

47 400 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 170 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

50 200 000

78

Ymse faste tiltak

41 160 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

6 900 000

82

Nobels Fredssenter

30 620 000

85

Gaveforsterkningsordning

51 150 000

86

Talentutvikling

36 100 000

499 849 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Driftsutgifter

599 781 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 029 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 845 000

73

Språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner

21 290 000

74

Det Norske Samlaget

15 490 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

15 660 000

78

Ymse faste tiltak

51 580 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

49 750 000

791 425 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 462 990 000

78

Ymse faste tiltak

77 920 000

1 540 910 000

329

Arkivformål

01

Driftsutgifter

360 492 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 955 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 645 000

78

Ymse faste tiltak

8 410 000

395 502 000

Sum Kulturformål

7 734 682 000

Medieformål m.m.

334

Film- og medieformål

01

Driftsutgifter

166 886 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 524 000

50

Filmfondet

494 600 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

55 810 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

75 720 000

78

Ymse faste tiltak

22 970 000

827 510 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

303 000 000

73

Medieforskning og etterutdanning

22 130 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

19 000 000

75

Tilskudd til samiske aviser

27 500 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 090 000

373 720 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

47 000 000

47 000 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

01

Driftsutgifter

78 608 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 058 000

86 666 000

Sum Medieformål m.m.

1 334 896 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke, kan nyttes under post 1

1 913 042 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

89 750 000

72

Tilskudd til egenkapital for Den norske kirke

100 000 000

73

Tilskudd til Den norske kirke – oppgjør av feriepengeforpliktelser

125 000 000

2 227 792 000

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

322 094 000

78

Ymse faste tiltak

11 990 000

334 084 000

342

Kirkebygg og gravplasser

01

Driftsutgifter

66 317 000

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

33 385 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

44 560 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

5 682 000

149 944 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

2 711 820 000

Sum departementets utgifter

13 524 368 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

01

Ymse inntekter

81 000

81 000

Sum Administrasjon

81 000

Kulturformål

3320

Norsk kulturråd

01

Ymse inntekter

1 602 000

02

Inntekter ved oppdrag

3 224 000

4 826 000

3322

Bygg og offentlige rom

01

Ymse inntekter

129 000

129 000

3323

Musikk og scenekunst

01

Ymse inntekter

318 000

02

Billett- og salgsinntekter m.m.

24 149 000

24 467 000

3325

Allmenne kulturformål

01

Ymse inntekter

23 578 000

23 578 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Ymse inntekter

10 154 000

02

Inntekter ved oppdrag

15 029 000

25 183 000

3329

Arkivformål

01

Ymse inntekter

6 270 000

02

Inntekter ved oppdrag

18 527 000

24 797 000

Sum Kulturformål

102 980 000

Medieformål

3334

Film- og medieformål

01

Ymse inntekter

6 816 000

02

Inntekter ved oppdrag

11 937 000

70

Gebyr

2 500 000

21 253 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

02

Gebyr – lotterier

6 691 000

04

Gebyr – stiftelser

259 000

07

Inntekter ved oppdrag

9 200 000

16 150 000

Sum Medieformål

37 403 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

3342

Kirkebygg og gravplasser

01

Ymse inntekter

19 086 000

02

Leieinntekter m.m.

3 781 000

22 867 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

22 867 000

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

24 164 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

39 461 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

75

Kino- og videogramavgift

34 000 000

103 125 000

Sum Skatter og avgifter

103 125 000

Sum departementets inntekter

266 456 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 1

kap. 3300 post 1

kap. 320 post 1

kap. 3320 postene 1 og 3

kap. 320 post 21

kap. 3320 post 2

kap. 322 post 1

kap. 3322 post 1

kap. 323 post 1

kap. 3323 post 1

kap. 323 post 21

kap. 3323 post 2

kap. 325 post 1

kap. 3325 postene 1 og 3

kap. 326 post 1

kap. 3326 post 1

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 2

kap. 329 post 1

kap. 3329 post 1

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 2

kap. 334 post 1

kap. 3334 post 1

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 2

kap. 339 post 1

kap. 3339 postene 2 og 4

kap. 339 post 1

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 7

kap. 342 post 1

kap. 3342 postene 1 og 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

20,9 mill. kroner

70

Nasjonale kulturbygg

607,8 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2017 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger i Norge innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

Andre fullmakter

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2017:

  1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323, post 71.

  2. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323, post 73.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2017 skal:

  1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

  2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner

  3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 577 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

VII

Salg av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan selge statens aksjer i Filmparken AS.

VIII

Opphevelse av tidligere vedtak

Stortingsvedtak 13. desember 1956 om Den norske kirkes landsfond oppheves. Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet overfører midlene i fondet til rettssubjektet Den norske kirke.

IX

Opprettelse av post uten bevilgning

Stortinget samtykker i at post 01 Driftsutgifter under kap. 340 Den norske kirke opprettes i statsregnskapet for 2017 uten bevilgning, og at posten kan nyttes til å utgiftsføre lønn for embetsmenn som motsetter seg overføring til det nye rettssubjektet Den norske kirke, mot tilsvarende innsparing under kap. 340, post 70.

Til dokumentets forside