Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over tiltak som mottok midler i 2016 under kap. 326, post 80 Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2016

Bibliotektjenester for innvandrere og flyktninger

9 490

Bibliotektjeneste i fengsel

24 480

Bibliotektjeneste på Svalbard

320

Døves Tidsskrift

450

Finsk bibliotektjeneste

425

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

300

Lyd- og videoboktiltak

1 039

Norges Blindeforbund – Punktskrifttrykkeri

5 250

Norsk Bibliotekforening

425

Tilskuddsordning Nettbaserte leksika

5 000

Tiltak for døvblinde (Foreningen Norges døvblinde)

4 950

Døves media

6 750

Sum:

58 879

Til dokumentets forside