Prop. 100 L (2020–2021)

Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside