Prop. 102 L (2020–2021)

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak)

I

I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. skal § 6-2 første ledd nr. 10, 11 og nytt nr. 12 lyde:

  • 10. samarbeid om forebygging,

  • 11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden,

  • 12. konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene

II

Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer.