Prop. 102 L (2020–2021)

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Formålet med bedre felles planlegging mellom kommuner og helseforetak er bedre pasientforløp og bedre bruk av de samlede ressursene i helse- og omsorgstjenesten. Bedre prosesser for felles planlegging og utvikling vil også bidra til bedre bruk av administrative ressurser i kommuner og helseforetak. Regjeringen har opprettet en søkbar tilskuddsordning der de samarbeidende kommunene i helsefellesskapene kan søke tilskudd til sekretariatsfunksjon.

Forslaget vil i utgangspunktet medføre behov for revisjon av samarbeidsavtalene. Det vil ha noen mindre administrative kostnader. Det skal påpekes at det allerede ligger et krav om årlig revisjon av avtalene.