Prop. 102 L (2020–2021)

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Høringsnotat om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester ble sendt på høring 25. august 2020 med høringsfrist 13. november 2020. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Bioteknologirådet

 • Datatilsynet

 • De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for e-helse

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Fylkesmennene

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Helsedirektoratet

 • Helsepersonellnemnda

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

 • Husbanken

 • Høgskoler med helsefaglig utdanning

 • Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser

 • Konkurransetilsynet

 • Kreftregisteret

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

 • Norges forskningsråd

 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

 • Pasient- og brukerombudene

 • Personvernnemnda

 • Regelrådet

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Rådet for et aldersvennlig Norge

 • Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 • Senter for omsorgsforskning

 • Senter for omsorgsforskning Midt-Norge

 • Senter for omsorgsforskning Nord-Norge

 • Senter for omsorgsforskning Sør

 • Senter for omsorgsforskning Vest

 • Senter for omsorgsforskning Øst

 • Sosial- og eldreombudet i Oslo

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetene

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • De fylkeskommunale eldrerådene

 • De fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede

 • Fylkeskommunen

 • Kommunene

 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

 • Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • De regionale helseforetakene

 • Helseforetakene

 • Innovasjon Norge

 • Kommunalbanken

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • Norsk helsenett SF

 • Abelia

 • Aberia

 • ACOS AS

 • ADHD Norge

 • Actis

 • Afasiforbundet i Norge

 • Akademikerne

 • A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

 • Aleris Helse AS

 • Alliance Boots Norge AS

 • Alliance Healthcare Norge AS

 • Allmennlegeforeningen

 • Amnesty International Norge

 • Anonyme alkoholikere

 • Apotek 1 Gruppen AS

 • Apotekforeningen

 • Apotekgruppen

 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Autismeforeningen i Norge

 • Barn av rusmisbrukere – BAR

 • Barnekreftforeningen

 • BarnsBeste

 • Bedriftsforbundet

 • Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

 • Bipolarforeningen

 • Blå Kors Norge

 • boHjemmeAS

 • Borgestadklinikken

 • Buddhistforbundet

 • Cerebral Parese-foreningen

 • CGM (Compugroup Medical Norway AS)

 • De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

 • Dedicare

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Diabetesforbundet

 • DIPS ASA

 • DNT – Edru Livsstil

 • Ecura hjemmetjenester og BPA

 • Erfaringssentrum

 • Europharma AS

 • Fagforbundet

 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge

 • Familieklubbene i Norge

 • Fana medisinske senter

 • Farma Holding

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Finans Norge

 • Forbundet mot rusgift

 • Foreningen for blødere i Norge

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for human narkotikapolitikk

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen for kroniske smertepasienter

 • Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

 • Foreningen tryggere ruspolitikk

 • Foreningen vi som har et barn for lite

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Frambu

 • Frelsesarmeen

 • Frivillighet Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Fürst medisinske laboratorium AS

 • Gatejuristen

 • Heimta helse og omsorg

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Helseutvalget

 • HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

 • HIVNorge

 • Hjernerådet

 • Human Care

 • Humana BPA

 • Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Ideelt Nettverk

 • IKT Norge

 • Infodoc

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

 • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

 • Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi

 • Institutt for mentalisering

 • Institutt for psykoterapi

 • Institutt for samfunnsforskning

 • IOGT Norge

 • IRIS

 • Ivareta – Pårørende berørt av rus

 • Ja, det nytter

 • Junior- og barneorganisasjonen JUBA

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Juvente

 • Kirkens bymisjon

 • Kliniske ernæringsfysiologiske forening

 • Kommunal landspensjonskasse

 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

 • Kreftforeningen

 • KS

 • Landets private sykehus

 • Landsforbundet for offentlige pensjonister

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel

 • Landsforeningen Alopecia Areata

 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – LEVE

 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Landsforeningen for slagrammede

 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 • Landsforeningen we shall overcome

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landsgruppen av helsesøstre NSF

 • Landslaget for rusfri oppvekst

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Legemiddelgrossistforeningen

 • Legemiddelindustrien (LMI)

 • Legemiddelparallellimportørforeningen

 • Legestudentenes rusopplysning

 • LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

 • Likestillingssenteret

 • LISA-gruppene

 • MA – Rusfri Trafikk

 • Marborg

 • Matmerk

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • MIRA-senteret

 • Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt

 • Munn- og halskreftforeningen

 • MS-forbundet

 • NA – Anonyme Narkomane

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • NHO Service

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fibromyalgi Forbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges kristelige legeforening

 • Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

 • Norges Juristforbund

 • Norges kommunerevisorforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Norlandia

 • Norlandia Care Group

 • Normal Norge

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk Biotekforum

 • Norsk Cøliakiforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Farmasøytisk Selskap

 • Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

 • Norsk Forbund for psykoterapi

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Forbund for Svaksynte

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)

 • Norsk Forening for cystisk fibrose

 • Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

 • Norsk forening for infeksjonsmedisin

 • Norsk forening for kognitiv terapi

 • Norsk Forening for nevrofibromatose

 • Norsk forening for palliativ medisin

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

 • Norsk forening for slagrammede

 • Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

 • Norsk Forum for terapeutiske samfunn

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Gestaltterapeut forening

 • Norsk gynekologisk forening

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Immunsviktforening

 • Norsk Intravenøs Forening

 • Norsk karakteranalytisk institutt

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk legemiddelhåndbok

 • Norsk Logopedlag

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk legevaktforum

 • Norsk Medisinaldepot AS

 • Norsk OCD forening, ANANKE

 • Norsk Ortopedisk Forening

 • Norsk Osteopatforbund

 • Norsk Osteoporoseforening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psoriasis Forbund

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykoanalytisk Forening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk selskap for ernæring

 • Norsk senter for stamcelleforskning

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Tourette Forening

 • Norske Fotterapeuters Forbund

 • Norske Homeopaters Landsforbund

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Ortoptisters forening

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Omsorgsjuss

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Oslo amatørbryggerlaug

 • Parat Helse

 • Pensjonistforbundet

 • Personskadeforbundet

 • Praksiseierforeningen

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • Prima Omsorg

 • Program for helseøkonomi i Bergen

 • proLAR

 • Psykiatrialliansen BIL

 • Pårørendealliansen

 • Pårørendesenteret

 • Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

 • Rettspolitisk forening

 • ROM – Råd og muligheter

 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Ryggforeningen i Norge

 • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

 • Røde Kors

 • Rådet for psykisk helse

 • Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Sagatun brukerstyrt senter

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Selvhjelpsstiftelsen

 • SeniorNorge

 • Seniorsaken i Norge

 • Seniorstøtten

 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

 • Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)

 • Senter for seniorpolitikk

 • SINTEF Helse

 • Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

 • Skeiv ungdom

 • Spillavhengighet Norge

 • Spiseforstyrrelsesforeningen

 • Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter

 • Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)

 • Stiftelsen Det er mitt valg

 • Stiftelsen Fransiskushjelpen

 • Stiftelsen Fossumkollektivet

 • Stiftelsen Golden Colombia

 • Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

 • Stiftelsen iOmsorg

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 • Stiftelsen Organdonasjon

 • Stiftelsen Phoenix Haga

 • Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Pårørendesenteret

 • Stiftelsen Sana

 • Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

 • Stoffskifteforbundet

 • Studieforbundet Funkis

 • Tekna

 • Teknologirådet

 • Trust Arktikugol

 • Turner Syndrom foreningen i Norge

 • Tyrili Utvikling og prosjekt – stiftelse

 • ULOBA

 • Ung i Trafikken

 • Ungdom mot narkotika – UMN

 • Unge funksjonshemmede

 • Unicare

 • Unio

 • Universitets- og høyskolerådet

 • Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 • Utdanningsforbundet

 • Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

 • Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

 • Verdighetssenteret

 • Vestlandske Blindeforbund

 • Virke

 • Visma

 • Volvat Medisinske Senter AS

 • Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementet har mottatt svar fra totalt 89 høringsinstanser, hvorav Helse Vest RHF har inngitt svar fra de fire helseforetakene i regionen.

Følgende instanser har uttalt seg om innholdet i lovforslaget:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Direktoratet for e-helse

 • Helsedirektoratet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • OsloMet v/NOVA

 • Statens helsetilsyn

 • Universitetet i Oslo

 • Alver kommune

 • Bergen kommune

 • Enebakk kommune

 • Levanger kommune

 • Molde kommune

 • Nannestad kommune

 • Oslo kommune

 • Salangen kommune

 • Skien kommune

 • Stavanger kommune

 • Stord kommune

 • Trondheim kommune

 • Trøndelag fylkeskommune

 • Ullensaker kommune

 • Vestvågøy kommune

 • Ås kommune

 • Administrativt samarbeidsutvalg – Akershus universitetssykehus og tilhørende kommuner

 • Fagråd for selvmordsforebygging i Vestfold og Telemark

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helsefellesskapet i Nordre Trøndelag

 • Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområde

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin

 • Oslo universitetssykehus HF

 • Overordna samhandlingsutval i Møre og Romsdal

 • Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for UNN HF og tilhørende kommuner

 • Sámi Klinihkka, Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS)

 • Sykehuset Innlandet HF

 • Sykehuset Østfold HF

 • Apotekerforeningen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Blå Kors Norge

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Diakonhjemmet Sykehus

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Haraldsplass Diakonale sykehus

 • HivNorge

 • Ideelt Nettverk

 • KS – Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • Landorganisasjonen i Norge – LO

 • Lederforum helse og omsorg Fosen

 • Legemiddelindustrien (LMI)

 • Mental Helse

 • NITO

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Forbund for utviklingshemmede

 • Norsk forening for palliativ medisin

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus)

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Psykologforening

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • Pensjonistforbundet

 • Pilar – Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern

 • RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

 • Dag-Helge Rønnevik

 • Stiftelsen KBT – Kompetansesenter for Brukererfaring og tjenesteutvikling

 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon

 • Stiftelsen Verdighetssenteret

 • Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge

Følgende instanser oppgir at de ikke har merknader:

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Fylkesmannen i Oslo og Viken

 • Norges forskningsråd

 • Statistisk sentralbyrå

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund