Prop. 104 L (2015–2016)

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov som reservasjonssystemer for flyreiser m.v. Loven gjennomfører forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89.

«Edb-basert reservasjonssystem» er en oversettelse av det engelske uttrykket «CRS-sytem» (Computerised Reservation Systems) som ofte brukes av bransjen selv.

Hovedformålet med den nye forordningen er å regulerer omsetningen av flybilletter på en måte som er bedre tilpasset de omsetningsformene som brukes i dag enn de kravene som følger av den forordningen den erstatter – forordningen (EØF) nr. 2299/89.

Den foreslåtte loven vil erstatte lov 23. juni 2000 nr. 54 om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v. («gjeldende reservasjonslov»). Denne loven er gjennomføringslov for forordning (EØF) nr. 2299/89.

Departementet foreslår at lovteknikken fra gjeldende reservasjonslov opprettholdes. Det vil si at forordning (EF) nr. 80/2009 gjøres til lov som sådan – såkalt inkorporasjon. Forslaget i høringsnotatet om å gjennomføre den som forskrift i medhold av loven, slik som foreslått i høringsnotatet, er forkastet av grunner som fremgår av punkt 6.2.

Siden gjennomføringen av forordning (EF) nr. 80/2009 krever lovendring, følger det av Grunnloven § 26 annet ledd at innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen krever samtykke fra Stortinget. Regjeringen har i Prop. 48 S (2015–2016) tilrådd at Stortinget gir slikt samtykke. De grunnlovsmessige sidene av saken blir ikke behandlet i proposisjonen her.

Den lange tiden som har gått siden EU vedtok forordningen til den nå forslås tatt inn i norsk rett, skyldes en kombinasjon av forhandlingen mellom EFTA-landene og EU, og utfordringer Island har hatt med sin interne gjennomføring.