Prop. 105 L (2020–2021)

Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å utvide kommunenes handlingsrom til å flagge med andre flagg innebærer ikke at kommunene gis nye oppgaver eller plikter som medfører økonomiske og administrative konsekvenser som kommunene skal kompenseres for. Siden forslaget innebærer at kommunene gis større handlingsrom til å kunne flagge med andre flagg, vil en konsekvens kunne være at kommunene velger å flagge oftere med andre flagg enn det de gjør i dag. Dersom kommunene selv velger å flagge i større grad, vil dette kunne innebære økte kostnader i beskjeden grad for kommunene, for eksempel til innkjøp av andre flagg, samt lønnskostnader for heising og firing av flagg. I den enkelte kommune kan også endringen innebære behandling av flere flaggsaker, som kan ta tid og kreve ressurser.

Til forsiden