Prop. 105 L (2020–2021)

Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg)

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 1 første ledd tredje punktum

Bestemmelsen innebærer at kommunene kan velge å flagge med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg fra kommunens bygninger, i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Det er ikke krav om at det må holdes arrangement i bygget det flagges fra. I forståelsen av hva som menes med arrangement, markeringer og merkedager skal det legges en vid definisjon av begrepene til grunn. Eksempler vil kunne være FN-dagen, skolejubileer, pride, festivaler, kulturarrangement, idrettsarrangement og tilsvarende. For flagging i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag ligger det likevel en terskel i form av at det skal være arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Allmenn interesse innebærer en terskel for både hvilke arrangementer, markeringer eller merkedager det kan flagges for og en terskel for hvilke flagg det kan flagges med. Kommunen må foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, men i allmenn interesse ligger en skranke om at det ikke kan flagges for arrangement, markering eller merkedag som gir uttrykk for standpunkt som er i strid med norsk regelverk eller med de menneskerettighetskonvensjonene Norge har forpliktet seg til å følge. Tilsvarende kan det i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse ikke flagges med et flagg som gir uttrykk for standpunkt som er i strid med norsk regelverk eller med de menneskerettighetskonvensjonene som Norge har forpliktet seg til å følge.

Til § 1 nytt fjerde ledd

Bestemmelsen innebærer at loven gjøres gjeldende for Svalbard, og gis tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre som for kommunene.

Til forsiden