Prop. 108 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås – Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen i Sør-Trøndelag

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås – Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen i Sør-Trøndelag

  1. Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar til bompengefinansiering av utbygging av rv 36 på strekninga Slåttekås – Årnes i Telemark. Vilkåra framgår av denne proposisjonen.

  2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsetje nærare reglar for finansieringsordninga.

  3. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å fastsetje takstar basert på lågare rekneteknisk rente, gitt lokalpolitisk tilslutnad og i tråd med føresetnadene i denne proposisjonen.

  4. Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen innafor ei kostnadsramme på 2 810 mill. kr omrekna til 2015-prisnivå.