Prop. 108 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås – Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen i Sør-Trøndelag

Til innhaldsliste

3 Lokalpolitisk handsaming

I 2008 blei ei vurdering av mogleg finansiering av prosjekt langs rv 36 og E134 i Telemark lagt fram for lokale styresmakter. Fylkeskommunen vedtok å etablere eit bompengeselskap for planlegging og finansiering av utbetringar på E134 og rv 36 i fylket.

Eit forslag til opplegg for utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås – Årnes blei handsama av lokale styresmakter hausten 2013 – våren 2014.

Sauherad kommune handsama saka i møte i kommunestyret 24. oktober 2013, og fatta følgjande vedtak:

Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til berørte kommuners likelydende vedtak som følger:
Sauherad kommune anbefaler utbedringen av Rv 36 mellom Slåttekås i Nome kommune og Årnes i Sauherad kommune. Utbedringen anbefales finansiert med bompenger i henhold til foreslått saksframlegg fra Statens vegvesen.
Det anlegges bomstasjon på kommunegrensen mellom Nome og Sauherad, om lag 150 m inn i Nome kommune. Innkrevingen baseres på helautomatisk innkreving i ubetjent bomstasjon. Det legges til grunn inntil 15 års innkrevingsperiode, med mulighet for forlengelse med inntil 5 år dersom utviklingen i bompengeselskapets økonomi gjør det nødvendig.
Det legges til grunn en samlet investeringskostnad på 336 mill kr (2013-kr).
Det aksepteres en bompengetakst på 25 kr pr. passering (2013-kr) for lette kjøretøy og 75 kr pr. passering (2013-kr) for tunge kjøretøy. Bompengetakstene forutsettes regulert i takt med prisstigningen. I tillegg legges det til grunn mulighet for inntil 20 % takstøkning ut over ordinær prisstigning dersom utviklingen i bompengeselskapets økonomi gjør det nødvendig.
Det forutsettes rabattordning hvor trafikanter med elektronisk brikke gis en 10 % flat rabatt. I tillegg forutsettes et passeringstak på 40 passeringer per måned.
Fylkeskommunen stiller garanti for et lån på inntil 440 mill kr (2013-kr). Under forutsetning om stortingets godkjenning vil den fylkeskommunale garantien først komme til utbetaling dersom gjelden ikke blir mulig å håndtere etter at realtakstene er økt med 20 % utover prisstigningen, og bompengefinansieringen er forlenget med 5 år. Garantien gjelder inntil bompengeselskapets gjeld er nedbetalt.

Seljord og Bø kommunar fatta same vedtak som Sauherad kommune høvesvis 24. og 28. oktober 2013.

Nome kommune handsama saka i møte i kommunestyret 3. april 2014, og fatta følgjande vedtak:

 • 1. Nome kommune anbefaler utbedringen av rv. 36 mellom Slåttekås i Nome kommune og Årnes i Sauherad kommune.

 • 2. Utbedringen anbefales finansiert med bompenger i henhold til vedlagte rapport fra Statens vegvesen – «Rv. 36 Slåttekås – Årnes. Grunnlag for kommunal og fylkeskommunal behandling av forslag til bompengeopplegg»

 • 3. Det anlegges bomstasjon på kommunegrensen mellom Nome og Sauherad, om lag 150 meter inn i Nome kommune, jfr. kartutsnitt i rapporten. Det åpnes for at innkrevingen kan skje i automatiske bomstasjoner i felles innkreving for rv. 36 Slåttekås-Årnes og fv. 359 Kaste-Stoadalen.

 • 4. Innkrevingen baseres på helautomatisk innkreving i ubetjent bomstasjon. Det legges til grunn inntil 15 års innkrevingsperiode, med mulighet for forlengelse med inntil 5 år dersom utviklingen i bompengeselskapets økonomi, gjør det nødvendig.

 • 5. Det legges til grunn en samlet investeringskostnad på 336 mill. kr (2013-kr).

 • 6. Det aksepteres en bompengetakst på 25 kr pr. passering (2013-kr) for lette kjøretøy og 75 kr pr. passering (2013-kr) for tunge kjøretøy. Bompengetakstene forutsetter regulert i takt med prisstigningen. I tillegg legges det til grunn mulighet for inntil 20 pst. takstøkning ut over ordinær prisstigning dersom utviklingen i bompengeselskapets økonomi gjør det nødvendig.

 • 7. Det forutsettes en rabattordning hvor trafikanter med elektronisk brikke gis en 10 pst. flat rabatt. I tillegg forutsettes det et passeringstak på 40 passeringer pr måned.

 • 8. Nome kommune forutsetter at Telemark fylkeskommune stiller garanti for et lån på inntil 440 mill. kr (2013-kr). Garantien skal gjelde inntil bompengeselskapet gjeld er nedbetalt.»

Telemark fylkeskommune handsama saka i møte i fylkestinget 25. februar 2014, og fatta følgjande vedtak:

 • 1. Telemark fylkeskommune anbefaler utbetringa av rv. 36 mellom Slåttekås i Nome kommune og Årnes i Sauherad kommune.

 • 2. Utbetringa anbefalast finansiert med bompengar i tråd med vedlagte rapport frå Statens vegvesen: «Rv. 36 Slåttekås – Årnes. Grunnlag for kommunal og fylkeskommunal behandling av forslag til bompengeopplegg».

 • 3. Det blir etablert ein bomstasjon på kommunegrensa mellom Nome og Sauherad om lag 150 meter inn i Nome kommune.

 • 4. Innkrevjinga baserast på heilautomatisk innkrevjing i ubetjent bomstasjon. Det leggast til grunn inntil 15 års innkrevjingsperiode, med mogleghet for forlengelse med inntil 5 år dersom utviklinga i bompengeselskapet sin økonomi gjer det naudsynt.

 • 5. Ein legg til grunn ein samla investeringskostnad på kr. 336 mill. (i 2013- kroner)

 • 6. Ein aksepterer ein bompengetakst på kr. 25,- pr. passering for lette køyrety og kr. 75,- pr. passering for tunge køyrety (alt i 2013-kroneverdi). Ein legg til grunn at bompengetakstane blir regulert etter prisstigninga. I tillegg legg ein til grunn at det er mogleg med inntil 20 % takstauke ut over ordinær prisstigning dersom utviklinga i bompengeselskapet sin økonomi gjer det naudsynt.

 • 7. Ein forutset ei rabattordning der trafikantar med elektronisk brikke blir gjeve ein rabatt på 10 %. Vidare forutset ein eit passeringstak på 40 passeringar pr. månad.

 • 8. Telemark fylkeskommune stiller selvskyldnerkausjon for nye lån i samband med utbetringar av rv. 36 Slåttekås-Årnes. Garantiansvaret vil vere gjeldande når Stortingsproposisjonen er vedtatt. Samla garantiansvar for nye lån vil vere maksimalt 400 millionar (2013-kroner) med tillegg av 10 % av ei til kvar tid gjeldande hovudstol til dekning av påløpte renter og omkostningar. Garantien gjeld frå første opptrekk på finansiering i samband med rekvisisjonar frå Statens vegvesen i byggeperioden. Selvskyldnerkausjonen gjeld i innkrevingsperioden på 15/20 år med tillegg av inntil 2 år; jmfr. garantiforskriftene sin §3. Garantitida reduserast i takt med nedbetalinga av lånet.

Tilleggsvedtak:

Fylkeskommunen er oppmerksom på de utfordringene som en framtidig økt trafikk på fv. 359 (Lannaveien) som følge av bompengefinansiering på rv. 36 Slåttekås-Årnes kan medføre.