Prop. 108 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås – Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen i Sør-Trøndelag

Til innhaldsliste

9 E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen i Sør-Trøndelag

Prosjektet er m.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013), side 301–303, og Prop. 1 S (2014–2015), side 112. Prosjektet skal delfinansierast med bompengar som del av Miljøpakke Trondheim, jf. Prop. 172 S (2012–2013) og Innst. 494 S (2012–2013).

I Prop. 1 S (2014–2015) er det lagt til grunn at Samferdselsdepartementet skal komme tilbake til styringsramme og kostnadsramme for prosjektet, så snart arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) er avslutta og før anleggsstart.

Det er no gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Kvalitetssikrar og Statens vegvesen er samde om styrings- og kostnadsramme. Samferdselsdepartementet har slutta seg til vurderingane og legg etter dette til grunn ei styringsramme på 2 520 mill. 2014-kr og ei kostnadsramme på 2 730 mill. 2014-kr. Omrekna til 2015-prisnivå blir styringsramma 2 600 mill. kr og kostnadsramma 2 810 mill. kr. Netto nytte for prosjektet er om lag 1 100 mill. kr.

Det er lagt opp til anleggsstart hausten 2015, og prosjektet er venta opna for trafikk i 2018.