Prop. 108 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås – Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen i Sør-Trøndelag

Til innhaldsliste

6 Fylkeskommunal garanti

Det er lagt opp til at bompengeselskapet skal ta opp lån for å finansiere utbygginga. Telemark fylkeskommune har fatta vedtak om lånegaranti for eit bompengelån på 400 mill. 2013-kr pluss 10 pst., jf. kapittel 3. Garantien er godkjend av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Garantisten sitt utlegg kan dekkjast gjennom ein auke av realtakstane med inntil 20 pst. og ei forlenging av bompengeperioden med inntil 5 år.