Prop. 115 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

10 Forholdet til norsk rett/nasjonal oppfølging

Avtalen nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendring for å kunne ratifiseres, men vil legge juridiske og politiske føringer på Norges nasjonale og internasjonale klimaarbeid.

Ansvaret for gjennomføringen av Parisavtalen ligger hos regjeringen og departementene. Klima- og miljødepartementet har det koordinerende ansvaret for konvensjonen, herunder også Parisavtalen.